Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

71443 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Toruń)

Poleasingowe z gwarancją używane serwery.

Przebudowa kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu

Opis zamówienia

W ramach zadania przewiduje się przebudowę kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 71443

Data publikacji: 2016-06-06

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Grudziądzka 159

Numer domu: 159

Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6693100

Numer faxu: 056 6612109

Adres strony internetowej: www.mzd.torun.pl

Regon: 87028708300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
W ramach zadania przewiduje się przebudowę kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Roboty budowlane związane z przebudową kładki w ciągu ul. Klonowej w Toruniu. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2016

Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z realizacją robót mostowych o wartości nie mniejszej niż 400 tys. PLN brutto (każde).
Uwaga:
a) przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną ( wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;
c) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń.
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt III.3), natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w pkt III.4).

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3:
obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt III 4.1) i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt III.3.;

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.3), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6.1., Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 6.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 6.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 6.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: 6.3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.3.1. oświadczenie stanowiące wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.3.1. dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - składa w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają dany warunek samodzielnie bądź łącznie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu: 6.3.1.1. dowodami, o których mowa w pkt 6.3.1. są poświadczenia, jak również inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia; 6.3.1.2. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.3.1.; 6.3.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo odpowiadający mu dokument określony w pkt III.4.3) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone, jako część oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i musi w swej treści wyraźnie wskazywać czynności, do wykonywania których Pełnomocnik jest uprawniony, w tym uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile to prawo nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Na podstawie art.144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w okolicznościach wskazanych we Wzorze umowy zamieszczonym w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzd.torun.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 - pokój nr 17.

Data składania wniosków, ofert: 23/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 08:45

Miejsce składania:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 - pokój nr 5.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)

Podobne przetargi

8512 / 2010-01-11 - Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku

216289 / 2011-08-10 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne odc. Zdroje - Bożenkowo od km 19+008 do km 20+208 administrowanej przez RDW Żołędowo

289536 / 2012-08-07 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - I etap

260932 / 2010-08-23 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego i chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Kościuszki i Żółkiewskiego w Toruniu

79476 / 2009-03-26 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ul. Słowackiego w Częstochowie - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka

154645 / 2014-07-16 - Administracja samorządowa

Powiatowych Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu - Golub Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2136C relacji Zbójno- Chrostkowo- Blinno odcinek drogi od km 0+ 000 do km 0+335, 28 - gmina Zbójno.

295486 / 2011-09-19 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
REMONT DROGI GMINNEJ SZCZEPANKOWO-ANNOWO NA DŁUGOŚCI 2,550 KM

50019 / 2009-03-13 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową

83386 / 2016-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, NAGÓRKI - KROTOSZYN, na odcinku o długości 1,000 km, od km 1+835 do km 2+835

25380 / 2009-02-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Włocławek

174872 / 2009-06-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ulic dojazdowych tzw. sięgaczy od prawej strony ul.11-go Listopada w Mogilnie