Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

45050 / 2011-03-15 - Administracja samorządowa / Gmina Gostycyn (Gostycyn)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-01-22 pod pozycją 10820. Zobacz ogłoszenie 10820 / 2011-01-22 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 45050

Data publikacji: 2011-03-15

Nazwa: Gmina Gostycyn

Ulica: ul. Bydgoska 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Gostycyn

Kod pocztowy: 89-520

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 33 67 310

Numer faxu: 52 33 67 311

Regon: 09235111000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 10820

Data wydania biuletynu: 2011-01-22

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 10820

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Projektowanej w Gostycynie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (ul. Projektowana) w m. Gostycyn, która obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Przedmiotem projektu będzie przebudowa ulicy Projektowanej w Gostycynie. Zakres projektu obejmuje roboty drogowe związane z usprawnieniem funkcjonowania i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnię: proj. jezdni bitumicznej w ilości 2605,15 m2. Pozostałe elementy zakresu robót:
- kanały deszczowe z rur PVC-U o średnicy 315 mm - kanały deszczowe z rur PVC-U o średnicy 250 mm - przykanaliki wpustów deszczowych z PVC 62,8 mm
- wylot do odbiornika - studnie betonowe kanalizacyjne o śr. 1200 mm z osadnikiem
- studzienki ściek. z gotowych el. betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - proj. Chodnik z kostki betonowej - proj. zjazdy z kostki betonowej
Technologia robót będzie następująca: najpierw należy zdjąć warstwę humusu z terenu trawników o grubości 20 cm, następnie należy wykonać wykopy zgodnie z rzędnymi projektowanymi obniżonymi o grubość konstrukcji (wg tabel ziemnych). W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonać ręcznie. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów kategorii niższej niż G2 należy powiadomić projektanta celem zmiany projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni. Odwodnienie ulicy zaprojektowano poprzez normatywne spadki wody w kierunku projektowanych wpustów deszczowych włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do projektowanego rowu odparowującego. Wybór możliwych wariantów trasy drogi jest ograniczony do przyjęcia przebiegu zgodnie z istniejącym śladem. Droga przebiega wykształconym szlakiem komunikacyjnym, wzdłuż którego wykształciły się stałe formy osiedli ludzkich. W związku z tym nie jest możliwa większa korekta przebiegu trasy projektowanej przebudowy i remontu drogi ze względów na zabudowę i powstanie dodatkowej rozdzielności własności działek. Biorąc pod uwagę zasadniczy fakt, że budowa dotyczy odcinka przebiegającego po istniejącym śladzie i praktycznie brak jest alternatywnych szlaków, zaprojektowany wariant uznać należy za najkorzystniejszy dla użytkowników i środowiska przyrodniczego. Z pośród dostępnych rozwiązań technicznych (nawierzchnia betonowa, nawierzchnia z kostki, nawierzchnia bitumiczna) zaakceptowano najtańszy projekt inwestycji, zarazem nieodbiegający od lokalnych potrzeb komunikacyjnych. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne zgodne są z obowiązującymi normami budowlanymi. Zaprojektowane parametry drogi odpowiadają wymogom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomości położonych przy ww. ulicy. Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy przedmiarowe dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.gostycyn.pl Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (tj. równoważnych).

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Przebudowa Ulicy Projektowanej w Gostycynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Laskowicka 3

Miejscowość: Świecie

Kod pocztowy: 86-100

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 15/03/2011

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 673521,87

Cena wybranej oferty: 784027,58

Cena minimalna: 784027,58

Cena maksymalna: 1089284,04

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)

Podobne przetargi

322668 / 2014-09-30 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 - zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 - zatoki autobusowej w km 16+350

204910 / 2008-09-01 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa ul. Olimpijskiej i przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Toruniu

251394 / 2012-07-13 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mierucinek-Krzekotowo

82927 / 2014-04-15 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku - Choceń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo w miejscowości Lubraniec - Smogorzewo od km 0+302 o km 2+740 i od km 2+840 do km 4+370 odc. dł. 3968 mb.

279622 / 2009-08-14 - Administracja samorządowa

Gmina Kęsowo - Kęsowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie przebudowy oraz remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 15 lat

85904 / 2011-04-20 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne administrowanej przez RDW Żołędowo

225328 / 2009-07-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Kowal - Kowal (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Poprawa układu komunikacyjnego w Kowalu - budowa ulicy bł. Dominika Jędrzejewskiego

176128 / 2015-07-14 - Administracja samorządowa

Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie - Kijewo Królewskie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze gminnej nr 060501C Brzozowo - Osnowo, gmina Kijewo Królewskie

133652 / 2014-04-18 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej w Toruniu

148139 / 2011-05-25 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH (z podziałem na cztery zadania).

301959 / 2008-11-06 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni ulicy Poznańskiej w Toruniu na odcinku od ul. Gniewkowskiej do Polmozbytu

285328 / 2009-08-19 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ul. Dobrzyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Warszawskiej do Placu Pokoju Toruńskiego.

188828 / 2013-05-14 - Administracja samorządowa

Gmina Brodnica - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo na długości 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C w km 0+000 - 0 +718

264048 / 2009-08-03 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ul. Wyszyńskiego w Toruniu na odcinku od ul. Tłoczka do ul. Przy Skarpie

190782 / 2010-07-01 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Lipno - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

201842 / 2013-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Płużnica - Płużnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070134C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1703C PŁUŻNICA - BŁĘDOWO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 548 WĄBRZEŹNO - STOLNO

253292 / 2012-07-16 - Administracja samorządowa

Gmina Wielgie - Wielgie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie

222636 / 2010-07-23 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Matejki w Toruniu

108591 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku - Choceń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 odc. dł. 6901 mb