Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Opole

W serwisie znajdziesz 25554 przetargów w miejscowości Opole.

94767 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" - Opole (opolskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Zamówienie na roboty budowlane Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu Sygn. postępowania PN/03/2016

94579 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 450000000 ()
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domu Studenta SOKRATES przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu (nr sprawy ZP/B/17/2016)

94353 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice na odcinkach w km 45+739 - 46+286 i km 46+957 - 47+254 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle

93931 / 2016-06-20 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Miejski ZarzÄ…d Lokali Komunalnych w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 375352009 (Wyposażenie placów zabaw)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Granicznej 1 i ul. Struga 24, przeznaczonych na plac zabaw, stanowiących własność Gminy Opole - Etap I.

93153 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa osoba prawna.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowo budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1D w Szonowicach, gmina Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.28.2016.RB

92617 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

92561 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 551200007 (Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji)
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej dla Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

92529 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 791310001 (Usługi w zakresie dokumentów)
Dokumentacja geodezyjno - prawna - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.30.2016.U

92085 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 427 W KM 6+488 W M. ROSZOWICE

91617 / 2016-06-17 - Inny: rzÄ…dowa administracja zespolona

Kuratorium Oświaty - Opole (opolskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty

91467 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji ściany szczytowej oraz przebudowie sufitu parkingu pod filarami budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

91435 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych

91255 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Barbara Rokosz EDU-ART - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego

90301 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 451110001 ()
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu

90263 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 302133008 (Komputer biurkowy)
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola

90107 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny - DK 94 - ul. Pawlety w m. Suchy Bór

89959 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Mrowisko, Niechcic i Spójnik

89879 / 2016-06-16 - Inny: Instytucja kultury

Galeria Sztuki Współczesnej - Opole (opolskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Usługa ochrony fizycznej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.