Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Lublin

W serwisie znajdziesz 45440 przetargów w miejscowości Lublin.

94927 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich i remontowych w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

94747 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 181000000 (Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki)
Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

94383 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
zamówienie uzupełniające do zadania pn Wykonanie remontu pomieszczeń i robot zewnętrznych w KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83

94359 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Posterunku Policji w Suścu pow. Tomaszów Lubelski

93955 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 - 11+403 (11+024),gm.Łaziska,pow.Opole Lubelskie, obiekt 2 w km 4+420 -5+830 na dług. 1,410 km.

93949 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - Lublin (lubelskie)
CPV: 331900008 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH i innych produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran

93765 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 793422005 (Usługi w zakresie promocji)
Stworzenie i wdrożenie oraz zapewnienie usługi hostingowej strony internetowej www.prow.lubelskie.pl. [OP-IV.272.32.2016.NSZ]

93671 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lublin (lubelskie)
CPV: 317111406 (Elektrody)
Dostawa elektrod EKG, filtrów oddechowych, protez głosowych, laryngoskopów, zestawów do dializ. serwet ochronnych, kateterów, rękawic RTG

92853 / 2016-06-17 - Inny: sÄ…d powszechny

SÄ…d Apelacyjny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa licencji szyny SAP PO wraz z procesem utrzymania, pomocy technicznej oraz migracji z aktualnej szyny SAP PI

92537 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont bud. 98 w kompleksie wojskowym w Lublinie przy Al. Racławickich, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, w formie zaprojektuj i zbuduj.

92233 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 732000004 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)
Usługa sporządzenia dokumentu Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.[OP-IV.272.51.2016.PWW]

92169 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane polegające na kompensacji mocy biernej z wymianą wyłączników ppoż w kompleksach wojskowych w Rzeszowie, Nowej Dębie i Nisku

92071 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do GDDKiA Oddział w Lublinie, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe, z podziałem na sześć części

91877 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - Lublin (lubelskie)
CPV: 159810008 (Wody mineralne)
a) Dostawa 7 500 sztuk pojemników niegazowanej wody źródlanej z pokładów 4 - rzędowych, nie konserwowanej sztucznie; w pojemnikach nie mniejszych niż 18 l zabezpieczonych termokurczliwą folią w miejscu mocowania spustu wody; wyposażonych w rączkę ułatwiającą przenoszenie b) dostawa i montaż 150 sztuk elektrycznych urządzeń dozujących, które będą dzierżawione przez Zamawiającego na okres realizacji dostaw pojemników z wodą

91841 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 386521001 (Projektory)
Dostawa sprzętu audiowizualnego i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/09-2016/DOP-a)

91771 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Lubelska - Lublin (lubelskie)
CPV: 391300002 (Meble biurowe)
BZP/PN/41/2016 Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej