Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)

W serwisie znajdziesz 11138 przetargów 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości).

93261 / 2016-06-20 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, na zadaniu pn. Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Kozienice

92613 / 2016-06-17 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, na zadaniu pn. Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Kozienice.

88955 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Starosta Zawierciański - Zawiercie (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 zadań

86309 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Bochni - Bochnia (małopolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej przeznaczonej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, które zgodnie z zapisami operatu EGiB stanowią własność lub znajdują się we władaniu Skarbu Państwa lub JST, położonych na terenie powiatu bocheńskiego

77437 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia cen za nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Trzebina, gm. Drzewica, pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: Uregulowanie stanów prawnych poprzez dokonanie wykupów gruntów - odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica pow. opoczyński

77311 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości

76483 / 2016-06-08 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących budowy gazociągów wysokiego ciśnienia.

75389 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
ZP.272.16.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)

73683 / 2016-06-07 - Inny: Instytucja naukowa

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego mieszczącego się w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku

73219 / 2016-06-07 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe i Województwa Zachodniopomorskiego pod drogi wojewódzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

73043 / 2016-06-07 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393

72209 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Ustalenie: 1. wartości rynkowej prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Piotra Skargi dz. 795/45, 1462/45, 1463/45, KW 6521 oraz dz. 6 KW 6522; 2. wartości nieruchomości zabudowanej przy ul. Pawła 6; 3. wartości nieruchomości zabudowanej przy ul. Bukowej 5A

71669 / 2016-06-06 - Inny: jednoosobowa spółka skarbu państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.dla części obejmujących: Część 1. Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w obrębie gmin: Sosnowiec i Jaworzno Część 2. Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w obrębie gmin: Katowice, Zabrze i Bytom Część 3. Realizacja usług geodezyjnych dla nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w obrębie gminy Brzeszcze

70913 / 2016-06-06 - Inny: jednoosobowa spółka skarbu państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Określenie wartości rynkowej składników majątku zlokalizowanego w województwach: śląskim, małopolskim i dolnośląskim, nie będącego własnością SRK S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności SRK S.A. w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, Część I: dla województw: śląskiego, małopolskiego, Część II: dla województwa dolnośląskiego,

70635 / 2016-06-06 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku dla części obejmujących: Część I Miasto i gmina: Pszów. Część II Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych: Oddziału KWK Anna nabytych nieodpłatnie na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego aktem notarialnym Rep A nr 2786/2016 z dnia 31.03.2016 r. celem objęcia ich ewidencją księgową SRK S.A.

65509 / 2016-06-02 - Podmiot prawa publicznego

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Usługi pośrednictwa w wynajmie powierzchni budynków i usługi zarządzania nieruchomością Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji

64297 / 2016-06-01 - Inny: Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

63919 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz ze stabilizacją punktów granicznych, okazania granic i wznowienia granic oraz weryfikacji danych ewidencyjnych.

63329 / 2016-06-01 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań.

63069 / 2016-06-01 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz szkód powstałych w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz utraty wartości nieruchomości w wyniku powstałych szkód, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań.

63045 / 2016-06-01 - Inny: samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Katowice (śląskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr: 1274/1; 1307/6; 1393/1; 1390/1; 1389/1; 1275/1; 1391; 1407/2; 1406/3; 1296; 1390/2; 1406/4; 1273/4; 2708/1; 2647/173 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice zajęte pod wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Zabrzegu

136424 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

136414 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Bochni - Bochnia (małopolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej przeznaczonej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, które zgodnie z zapisami operatu EGiB stanowią własność lub znajdują się we władaniu Skarbu Państwa lub JST, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.