Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Rzeszów

W serwisie znajdziesz 45713 przetargów w miejscowości Rzeszów.

94683 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wykonanych z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz regulacja włazów studni i krat miejskich kanalizacji deszczowej części wschodniej miasta Rzeszowa

94541 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713000001 (Usługi inżynieryjne)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szpitalnej w Rzeszowie.

94477 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V, w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP w Rzeszowie, nr postępowania: ZP/16/2016

94375 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

94331 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie specyfikacji technicznych dla rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych dla miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. Zadanie jest planowane do współfinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej

94105 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 - 307 - 309 - 310 - 311- 312- 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

93735 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 301251002 (Wkłady barwiące)
Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

93483 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa urządzenia do odparowywania/zatężania 54-stanowiskowy. Dostawa ekstraktora/mineralizatora mikrofalowego.

93447 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Zabezpieczenie antykorozyjne muru zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec km 0+270 - 0+390 m. Jarosław

92477 / 2016-06-17 - Inny: MON Jednostka Wojskowa

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 301914008 (Niszczarki)
Dostawa niszczarek oraz artykułów biurowych i piśmiennych dla 34 WOG (zamówienie z podziałem na 2 części)

92427 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Roboty uzupełniające w ramach zadania pn. remont (odnowa )drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski polegające na wykonaniu Remontu (odnowy) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 31+810 - 33+240

92285 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie nr postępowania: BGM-IV. 2311.2.23.2016

92089 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 316810003 (Akcesoria elektryczne)
Opracowanie i wytworzenie prototypowego zespołu ogniw elektrochemicznych do motoszybowca AOS-H2 PRz.

91925 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Domaradz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

91823 / 2016-06-17 - Inny: Wojew. samorząd. jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szewnia - Miłka w km 14+800-21+940 w m. Pawłosiów, m. Jarosław gm. Pawłosiów, m.Jarosław

91775 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga - Szklary w km 167+593 - 168+000 m. Manasterz.

91555 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 2+915 - 3+215 w miejscowości Trzeboś

91257 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 336991006 ()
zakup i dostawa odczynników do badań serologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie