Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94477 / 2016-06-20 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Rzeszów)

kettlebell 6 kg cena

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V, w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP w Rzeszowie, nr postępowania: ZP/16/2016

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akumulatorów 12V, fabrycznie nowych (nie używanych, nie regenerowanych, wolnych od wad fizycznych), w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP Rzeszów po dostarczeniu ich przez Wykonawcę do magazynów Zamawiającego według wykazu asortymentowo-ilościowego, określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz sukcesywne dostawy pozostałego asortymentu nie ujętego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z 50 % opustem od cen detalicznych ogólnodostępnego cennika Wykonawcy.

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba oraz asortyment zamawianych sukcesywnie akumulatorów będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość asortymentu określona w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zamawianych akumulatorów, jednak nie więcej niż do osiągnięcia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy.

3. Wartość zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy zależna będzie od limitu środków finansowych określonych planem finansowym Zamawiającego. W przypadku mniejszych potrzeb, nie może stanowić to podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga gwarancji:
1) co najmniej 12 miesięcznej na asortyment z poz. 1-7 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ),
2) co najmniej 24 miesięcznej na asortyment z poz. 8-27 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ),
3) producenta na pozostały asortyment na który Wykonawca udzielił % opustu.

5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94477

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Dąbrowskiego 30

Numer domu: 30

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-036

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 8582192

Numer faxu: 017 8582193

Adres strony internetowej: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Regon: 69031697000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów 12V, w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP w Rzeszowie, nr postępowania: ZP/16/2016

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akumulatorów 12V, fabrycznie nowych (nie używanych, nie regenerowanych, wolnych od wad fizycznych), w pełni przystosowanych do niezwłocznego montażu do pojazdów służbowych KWP Rzeszów po dostarczeniu ich przez Wykonawcę do magazynów Zamawiającego według wykazu asortymentowo-ilościowego, określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz sukcesywne dostawy pozostałego asortymentu nie ujętego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z 50 % opustem od cen detalicznych ogólnodostępnego cennika Wykonawcy.

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba oraz asortyment zamawianych sukcesywnie akumulatorów będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość asortymentu określona w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zamawianych akumulatorów, jednak nie więcej niż do osiągnięcia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy.

3. Wartość zrealizowanych dostaw w okresie trwania umowy zależna będzie od limitu środków finansowych określonych planem finansowym Zamawiającego. W przypadku mniejszych potrzeb, nie może stanowić to podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga gwarancji:
1) co najmniej 12 miesięcznej na asortyment z poz. 1-7 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ),
2) co najmniej 24 miesięcznej na asortyment z poz. 8-27 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ),
3) producenta na pozostały asortyment na który Wykonawca udzielił % opustu.

5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie ww. oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie w ramach jednej umowy, o wartości minimum 80 000,00 zł brutto, polegające na dostarczeniu akumulatorów 12V.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 4 do SIWZ oraz dokumentów określonych w Sekcji III.4.1 niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie ww. oświadczenia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie ww. oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie ww. oświadczenia.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Zamawiający na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) wymaga, aby Wykonawca w wykazie dostaw wykazał, tylko te dostawy, które potwierdzają spełnianie warunków, o których mowa w Sekcji III.3.2 niniejszego ogłoszenia.
Do tych dostaw Wykonawca złoży dowody, określające, czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem.

2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi przybierać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

UWAGA! Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i załączonych do oferty dokumentów.

8. Wszelkie oświadczenia należy złożyć w oryginale.

9. Dokumenty składane z ofertą, muszą mieć formę oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w sposób przewidziany do reprezentacji Wykonawcy, według dokumentu rejestracyjnego prowadzonej działalności gospodarczej, albo przez umocowanego do tej czynności pełnomocnika, na każdej stronie zawierającej treść, chyba że z treści potwierdzenia zgodności wynika ile i które strony dokumentu potwierdzono za zgodność z oryginałem. Jeżeli na jednej stronie umieszczono kilka kopii dokumentów, potwierdzenia zgodności z oryginałem wymaga każda z kopii dokumentów. Potwierdzenie zgodności z oryginałem musi mieć formę pisemną.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) warunki opisane w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia spełniają łącznie,
2) warunek dotyczący, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp spełniają każdy z osobna.


14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

15. Zasady udziału podmiotów występujących wspólnie, w tym spółek cywilnych:
1) Zamawiający wymaga, w oparciu o art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego podmiotowi wiodącemu przez wszystkie podmioty występujące wspólnie (także przez przedsiębiorców spółki cywilnej, chyba, że ofertę i wszystkie dokumenty składane z ofertą przez spółkę cywilną podpiszą wszyscy jej wspólnicy i wszyscy wspólnicy złożą odrębne oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 4 do SIWZ), o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej) obejmującego upoważnienie do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu i na rzecz podmiotów występujących wspólnie. Jeżeli pełnomocnik w imieniu mocodawców podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym określone w art. 22 ust. 1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej udzielone pełnomocnictwo ma zawierać umocowanie do złożenia oświadczeń
w tym zakresie,
2) każdy członek podmiotu występującego wspólnie jest obowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i informacji/listy dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, w sposób określony do reprezentacji tego podmiotu oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 wskazane w Sekcji III.4.2) tiret 2 niniejszego ogłoszenia,
3) w przypadku oferty wspólnej na formularzu ofertowym należy wymienić z nazwy z podaniem adresu wszystkie podmioty ubiegające się o wspólne udzielenie niniejszego zamówienia - z zaznaczeniem lidera/pełnomocnika,
4) wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem mocodawców.

16. Jeżeli Wykonawcę w toku postępowania reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału albo kopii potwierdzonej notarialnie. Dokument udzielonego pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności o których mowa w § 6 Istotnych Postanowień Umowy ( Załącznik nr 3 do SIWZ).

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2:
Okres gwarancji na eksploatowany asortyment wyszczególniony w poz. 8-27 formularza ofertowego ( w miesiącach)

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Okres gwarancji na eksploatowany asortyment wyszczególniony w poz. 1-7 formularza ofertowego ( w misiącach)

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
Wielkość prądu rozruchowego w poz. 7,9,10,11,13,18,19,22,23,25 formularza ofertowego

Znaczenie kryterium 4: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 18

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 18

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)

Podobne przetargi

197824 / 2013-05-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)
Dostawa materiałów daktyloskopijnych, baterii, akumulatorów, błon fotograficznych i innego asortymentu dla jednostek Policji woj. podkarpackiego

139423 / 2011-05-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)
Dostawa materiałów fotograficznych, daktyloskopijnych, osmologicznych i innych asortymentów dla jednostek Policji woj. podkarpackiego.

134777 / 2011-05-11 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 314000000 (Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne)
Dostawa materiałów fotograficznych, daktyloskopijnych, osmologicznych i innych asortymentów dla jednostek Policji woj. podkarpackiego