Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi opolskie

W serwisie znajdziesz 63688 przetargów w województwie opolskie.

94973 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nysa - UrzÄ…d Miejski w Nysie - Nysa (opolskie)
CPV: 713000001 (Usługi inżynieryjne)
Dokumentacja projektowa przebudowy dworca PKP w Nysie na Centrum Przesiadkowe

94767 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" - Opole (opolskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Zamówienie na roboty budowlane Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu Sygn. postępowania PN/03/2016

94699 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzeń Wielki - Dobrzeń Wielki (opolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki

94579 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 450000000 ()
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domu Studenta SOKRATES przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu (nr sprawy ZP/B/17/2016)

94353 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice na odcinkach w km 45+739 - 46+286 i km 46+957 - 47+254 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle

94309 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż dodatkowego źródła wykorzystującego energię odnawialną służącego do podgrzewania c.w.u. w ramach zadania Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania c.w.u

94091 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina ChrzÄ…stowice - ChrzÄ…stowice (opolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

93985 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Głogówek - Głogówek (opolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia

93957 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lasowice Wielkie - Lasowice Wielkie (opolskie)
CPV: 905330002 (Usługi gospodarki odpadami)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

93931 / 2016-06-20 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Miejski ZarzÄ…d Lokali Komunalnych w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 375352009 (Wyposażenie placów zabaw)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Granicznej 1 i ul. Struga 24, przeznaczonych na plac zabaw, stanowiących własność Gminy Opole - Etap I.

93893 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu - Brzeg (opolskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg

93271 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grodków - Grodków (opolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

93153 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa osoba prawna.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowo budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1D w Szonowicach, gmina Rudnik, powiat raciborski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.28.2016.RB

93107 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Związek Międzygminny "Czysty Region" - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

92693 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Branice - Branice (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Włodzieninie - działka nr 584, obręb 0017

92691 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kluczbork (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1+695 - 5+316) - część 2 remont nawierzchni jezdni i chodników

92617 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

92583 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzeń Wielki - Dobrzeń Wielki (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice- etap I

92561 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Opolski - Opole (opolskie)
CPV: 551200007 (Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji)
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej dla Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

92529 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 791310001 (Usługi w zakresie dokumentów)
Dokumentacja geodezyjno - prawna - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.30.2016.U