Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zielona Góra

W serwisie znajdziesz 15762 przetargów w miejscowości Zielona Góra.

94743 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2016 roku

94651 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 731100006 (Usługi badawcze)
Wykonanie Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019r. oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego (przedmiot zamówienia w podziale na dwa zadania).

93669 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów.

93665 / 2016-06-20 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona

Izba Skarbowa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 723120005 (Usługi wprowadzania danych)
Przetarg nieograniczony na obsługę zeznań rocznych (akcja PIT) i realizację zadań biurowych w komórkach egzekucji administracyjnej urzędów skarbowych woj. lubuskiego

93181 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 731100006 (Usługi badawcze)
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

92679 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Sukcesywne dostawy podłoży Lowensteina - Jensena do badania lekowrażliwości Mycobacterium spp z dodatkiem leków oraz podłoży Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej oraz odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów do wykonania 99 000 badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą dwóch analizatorów do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z oprogramowaniem

92673 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Ochrona osób i mienia w siedzibie Lubuskiego Oddziału Regionalnego, monitorowanie elektronicznych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz wykrywania pożaru, przeglądy i konserwacje urządzeń instalacji systemów alarmowych w siedzibach 12 Biur Powiatowych i Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim

90311 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa i rozładunek materiałów biurowych, papieru do drukowania oraz oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze

89877 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 452211106 (Roboty budowlane w zakresie mostów)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku

88609 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 905330002 (Usługi gospodarki odpadami)
Transport i odzysk odpadów z mechaniczno - biologicznej obróbki z Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze

86963 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (3)

85647 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Zielonogórski - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 249550003 (Chemiczne preparaty toaletowe)
Sukcesywna dostawa środków czystości, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych.

85197 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 713550001 (Usługi pomiarowe)
Opracowania geodezyjne związane z działalnością departamentu

84841 / 2016-06-14 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona

Izba Skarbowa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 723120005 (Usługi wprowadzania danych)
Przetarg nieograniczony na realizację zadań wprowadzania danych do systemów informatycznych i realizację zadań biurowych dla urzędów skarbowych województwa lubuskiego

83077 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 341445106 (Pojazdy do transportu odpadów)
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2016) samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej - 26 ton dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

82503 / 2016-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych z przeznaczeniem na budynki garażowe przy ul. gen. Józefa Sowińskiego nr 46-58 w Zielonej Górze na dz. nr 91, 92/9, 67/1, 358/1, 90 obręb 31

81981 / 2016-06-13 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona

Izba Skarbowa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 723120005 (Usługi wprowadzania danych)
Przetarg nieograniczony na realizację zadań wprowadzania danych do systemów informatycznych i realizację zadań biurowych dla urzędów skarbowych województwa lubuskiego

81597 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Zielonogórski - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 713550001 (Usługi pomiarowe)
Pomiar szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla terenu miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański, gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór w Powiecie Zielonogórskim oraz terenu Dzielnicy Nowe Miasto w mieście Zielona Góra (byłej Gminy Zielona Góra w Powiecie Zielonogórskim)