Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi zachodniopomorskie

W serwisie znajdziesz 124901 przetargów w województwie zachodniopomorskie.

95081 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Wykonanie przebudowy, remontu i podziału zamieszkałego lokalu nr 1 na 2 lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 19 w Świnoujściu wraz z wewnętrznymi instalacjami.

95067 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie

94931 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Remont pomieszczenia sanitarnego nr 169 B na I piętrze w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2

94903 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Remont pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku nr 3 Zakładu Mikrobiologii na terenie SPSK-2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

94841 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap II - Zadanie nr 1

94741 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
EZ-ZPS-21/2016 - Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

94575 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 793422005 (Usługi w zakresie promocji)
Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas 62. Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywającego się 18 czerwca 2016 r.

94459 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina GrzmiÄ…ca - GrzmiÄ…ca (zachodniopomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów drogi gminnej do miejscowości Równe

94431 / 2016-06-20 - Inny: Agencja wykonawcza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych

94385 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Opracowanie studiów wykonalności dla dwóch projektów realizowanych na sieci dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

94355 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452331427 ()
Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie - Etap I Zagospodarowanie terenu

94219 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustronie Morskie - Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą nr XI/92/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Bagicz

94181 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Prace naprawcze schronu podziemnego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łazach, realizowane przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 31/WOG/RB/Infrastr./16.

93961 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Resko - Resko (zachodniopomorskie)
CPV: 453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Jedności Narodowej, Młyńska, Parkowa - Hanki Sawickiej, Wodna - Sportowa, Dąbrowszczaków - Środkowa w Resku

93937 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Świnoujścia - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr WIM.271.1.32.2014 - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych drogowych nad zleconymi robotami uzupełniającymi do zamówień WIM.271.1.42.2014, WIM.271.1.31.2014, WIM.271.1.12.2013

93851 / 2016-06-20 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452626904 (Remont starych budynków)
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych, instalacji sanitarnych i OAZ w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie

93795 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Świnoujścia - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.33.2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki nr WIM.271.1.31.2016.

93787 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 424161006 (Windy)
Wymiana dźwigu osobowego w budynku ZPL Rusałka w Świnoujściu przy ul. Powstańców Śląskich 2/4

93489 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Szczecinek - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.