Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

50019 / 2009-03-13 - Administracja samorządowa / Gmina Pruszcz (Pruszcz)

Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową

Opis zamówienia

Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 50019

Data publikacji: 2009-03-13

Nazwa: Gmina Pruszcz

Ulica: ul. Główna 33

Numer domu: 33

Miejscowość: Pruszcz

Kod pocztowy: 86-120

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 5628655

Numer faxu: 052 5628662

Adres strony internetowej: www.bip.pruszcz.pl

Regon: 09235105000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.bip.pruszcz.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastrukturą drogową

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2009

Informacja na temat wadium: 20000 PLN

opis_war:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy oraz zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać ponadto następujące warunki:
2.1. Dysponują doświadczeniem zawodowym i wykażą się dysponowaniem kierownikiem robót branży budowy dróg i nawierzchni lotniskowych z doświadczeniem min. 5 lat w kierowaniu podobnymi robotami.
2.2. Dysponują doświadczeniem zawodowym i wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na łączną wartość min. 4,0 mln zł. Wykażą w posiadaniu lub dyspozycji kierownika robót w specjalności budowy dróg.
2.3. Wykażą się posiadaniem podstawowego sprzętu, niezbędnego do realizacji danej roboty.
2.4. Wykażą przychody obrotowe za ostatnie 3 lata nie niższe niż 10 mln zł.
2.5. Udokumentują dostępność do środków finansowych na przedmiotową robotę na kwotę nie mniejszą niż 1,4 mln zł.
2.6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2,0 mln zł.

inf_osw:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:
a) Dowód wniesienia wadium.
b) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
c) Informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
d) Informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
f) Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego
Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1.c), 1.e), 1.f), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:
a) Doświadczenie zawodowe - (wg wzoru w SIWZ).
Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu zrealizowanych:
- w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.
W wykazie należy umieścić tylko te roboty, które odpowiadają poniższym warunkom:

Wymagane jest zrealizowanie 3 zadań w zakresie porównywalnych robót drogowych.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w/w warunki mogą spełnić łącznie.
b) Potencjał techniczny.
Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narządzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca, z podaniem podstawowych parametrów technicznych. Wymagania minimalne sprzętowe to:
- zagęszczarki - 2 szt.,
- sam. ciężarowe o ład. pow. 10T - 2 szt.,
- walce drogowe - 1 szt.,
- koparki- ładowarki - 2 szt.,
- rozścielacz do masy bitumicznej - 1 sz.
Uprawnienia budowlane kierownika robót w branży drogowej wraz z dowodem przynależności do RIIB.
W przypadku dyspozycji sprzętu i osób należy do oferty załączyć zobowiązania osób trzecich.
Zamawiający żąda również pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich, że wykonawca będzie dysponował dostępem do wytwórni masy bitumicznej w odległości mniejszej niż 50 km od placu budowy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

4. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:
a) Sprawozdanie finansowe - jego części.
Rachunku zysku i strat lub innego dokumentu potwierdzającego przychody za ostatnie trzy lata obrotowe oraz sporządzenia i załączenia do oferty zestawienia przychodu osiągniętego w latach 2006-2008 (z rozbiciem na lata oraz sumę łączną). W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres wskazanych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Wymagane jest osiągnięcie przychodu obrotowego za wskazane lata nie niższe niż 10 milionów zł.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym, że jeden z Wykonawców - /Lider/ konsorcjum, musi spełniać ten warunek w 60 %.
b) Informacja banku
Załączenia do oferty informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wymagane jest udokumentowanie dostępności do środków finansowych
na przedmiotową robotę na kwotę nie mniejszą niż 1,4 mln zł.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
Załączenia do oferty aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wymagane jest, aby polisa była zawarta na kwotę nie niższą jak 2,0 mln złotych.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców - członek konsorcjum, deklarujący realizację robót głównych. Pozostali członkowie konsorcjum/podmiotu wspólnego zobowiązani są do przedstawienia w ofercie w/w dokumentów bez względu na kwotę, na którą zostały one zawarte.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.pruszcz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz - pok. nr 5.

Data składania wniosków, ofert: 06/04/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz - sekretariat.

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Około 50% wartości zamówienia sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej.

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Podobne przetargi

109706 / 2015-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Bobrowo - Bobrowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Czekanowo - ETAP II

185428 / 2015-07-22 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg - przebudowa nawierzchni wybranych ulic/odcinków ulic gminnych na terenie miasta Włocławek

143461 / 2013-07-15 - Administracja samorządowa

Gmina Wielgie - Wielgie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie

273716 / 2012-07-27 - Administracja samorządowa

Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa - Świekatowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami w obrębach geodezyjnych Lipienica, Zalesie Królewskie i Świekatowo.

126269 / 2011-04-29 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty dróg gruntowych gminnych na terenie Miasta i Gminy Mogilno

133124 / 2012-04-25 - Administracja samorządowa

Gmina Kowalewo Pomorskie - Kowalewo Pomorskie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

120965 / 2015-08-13 - Administracja samorządowa

Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa - Świekatowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnych Lipienica.

254040 / 2014-07-30 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonania robót uzupełniających do zamówienia podstawowego: Remont drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+096 do km 52+233, dł.0,137 km.

8476 / 2013-01-07 - Administracja samorządowa

Gmina Boniewo - Boniewo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej.

403728 / 2010-12-10 - Administracja samorządowa

Gmina Tuchola - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulicy Budowlanej, Usługowej i części ulicy Przemysłowej w Tucholi, przemysłowej osi rozwoju Powiatu Tucholskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - w zakresie wykonania robót uzupełniających.

184504 / 2014-06-02 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+096 do km 52+233, dł.0,137 km

191833 / 2011-07-13 - Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Nadleśnictwo Bydgoszcz - Białe Błota (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi leśnej zlokalizowanej w pasie rozgraniczającym działek ewidencyjnych 231/12 LPB i 230/3 LPB, obręb ewidencyjny Białe Błota, gmina Białe Błota w leśnictwie Zielonka na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz.

23813 / 2014-02-06 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa ulicy Bukietowej, przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - II etap wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej.

122160 / 2010-05-04 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Żołędowo

213346 / 2011-07-22 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ul. Wojska Polskiego w Toruniu na odcinku od ul. Bażyńskich do ul. Kościuszki

156462 / 2015-06-26 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Drogi na osiedlu JAR w Toruniu - ETAP I Zadanie II - budowa układu komunikacyjnego

284497 / 2010-10-13 - Administracja samorządowa

Gmina Tuchola - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zagospodarowanie turystyczne jezior Głęboczek, Stobno i Rudnica oraz wykonanie szlaku turystycznego do akweduktu w Fojutowie na terenie Gminy Tuchola - w zakresie wykonania robót uzupełniających branży drogowej w części dotyczącej zagospodarowania turystycznego jeziora Głęboczek w Tucholi.

22523 / 2015-02-19 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina - Piotrków Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim.

25376 / 2009-02-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego - RDW Tuchola

95329 / 2010-04-23 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn - Smolno w km 0+550 do 1+135 na dł. 0,585 km