Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

8512 / 2010-01-11 - Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej / Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu (Grudziądz)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku.Celem ułatwienia Wykonawcom udziału w postępowaniu i składania ofert Zamawiający dzieli zamówienie na następujące części w poszczególnych technologiach wykonania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia w/g poniższego podziału technologii wykonania remontów (opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 (Specyfikacje rem. naw. bitum. 2010 r.) i 6 (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ):
Część I przy użyciu masy bitumicznej z recyklera
Część II przy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (ręczne rozłożenie mieszanki PN)
Część III przy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (mechaniczne rozłożenie mieszanki,warstwa wiążąca i ścieralna SMA)
Część IV przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej remonterem
Część V przy użyciu masy na zimno.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 8512

Data publikacji: 2010-01-11

Nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 79

Numer domu: 79

Miejscowość: Grudziądz

Kod pocztowy: 86-300

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 0-56 45 10 395

Numer faxu: 0-56 45 10 395

Adres strony internetowej: www.bip.zdm.grudziadz.pl

Regon: 34053433300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Inny rodzaj zamawiającego:
jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku.Celem ułatwienia Wykonawcom udziału w postępowaniu i składania ofert Zamawiający dzieli zamówienie na następujące części w poszczególnych technologiach wykonania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia w/g poniższego podziału technologii wykonania remontów (opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 (Specyfikacje rem. naw. bitum. 2010 r.) i 6 (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ):
Część I przy użyciu masy bitumicznej z recyklera
Część II przy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (ręczne rozłożenie mieszanki PN)
Część III przy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (mechaniczne rozłożenie mieszanki,warstwa wiążąca i ścieralna SMA)
Część IV przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej remonterem
Część V przy użyciu masy na zimno.

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452332513 (Wymiana nawierzchni)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 5

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

opis_war:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:
dysponują (lub będą dysponowali w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń o specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) Wykazane osoby winne posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
a) Wykonawca składający ofertę na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia winien dla poszczególnych technologii wykazać się realizacją wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
b) Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu remontów w poniższych technologiach o wartości nie mniejszej niż:

250 000,00 zł brutto dla Części nr I -(remonty naw. bitum. przy użyciu masy z recyklera),
250 000,00 zł brutto dla Części nr II -(remonty naw. bitum. przy użyciu masy z otaczarki, ręczne rozłożenie mieszanki PN),
300 000,00 zł brutto dla Części nr III -(remonty naw. bitum. przy użyciu masy z otaczarki, mechaniczne rozłożenie mieszanki- warstwa wiążąca i ścieralna SMA),
200 000,00 zł brutto dla Części nr IV -(remonty naw. bitum. przy użyciu grysów
i emulsji - remonterem),
40 000,00 zł brutto dla Części nr V -(remonty naw. bitum. przy użyciu masy na zimno), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie w formie referencji.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

inf_osw:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagane warunki i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
Dołączą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń o specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów). Wykazane osoby winne posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Dołączą potwierdzenie wykonania robót budowlanych (zgodnie z punktem 1.1.2 a) i b)) zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich zakresu i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (referencje).
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dokument wymieniony pkt 1 ppkt 1.1. oraz oświadczenia wymienione w pkt 1 ppkt 1.2. i 1.3. niniejszego rozdziału winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
Pozostali Wykonawcy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.zdm.grudziadz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: ul.Gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz

Data składania wniosków, ofert: 01/02/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
ul.Gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz ,pokój nr 6

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku - przy użyciu masy bitumicznej z recyklera

Opis:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy z recyklera - 4800.00 m2

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku -przy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (ręczne rozłożenie mieszanki PN)

Opis:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy z otaczarki-(ręczne rozłożenie mieszanki PN) 5600.00 m2

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 rokuprzy użyciu masy bitumicznej z otaczarki (mechaniczne rozłożenie mieszanki,warstwa wiążąca i ścieralna SMA)

Opis:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy z otaczarki-( mechaniczne rozłożenie mieszanki PN i SMA) 4650.00 m2

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 4

Nazwa:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku -przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej remonterem

Opis:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - remonterem 10100.00 m2

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 5

Nazwa:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2010 roku -przy użyciu masy na zimno

Opis:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przez wbudowanie masy na zimno 53,00 Mg

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2011

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi

38473 / 2009-02-17 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CIĄGU ULIC ŚWIETOKRZYSKIEJ (3421C) I WIERZBIŃSKIEGO(3424C) W INOWROCŁAWIU

311786 / 2011-09-29 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ul. Wojska Polskiego w Toruniu - łącznik w stronę terenów spółdzielni

127828 / 2011-05-25 - Administracja samorządowa

Gmina Lniano - Lniano (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej - ul. 31 Stycznia w miejscowości Lniano

6477 / 2016-01-19 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej.

48778 / 2016-03-04 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu SLURRY SEAL z mieszanki mineralno - emulsyjnej drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Szubin - Łabiszyn, m.Paterek od km 0+085 do km 1+305, dł. 1,220 km

153399 / 2010-06-15 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn - Smolno w km 0+550 do 1+135 na dł. 0,585 km

156624 / 2009-05-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Więcborku - Więcbork (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Więcbork poprzez przebudowę drogi gminnej Czarmuń - Puszcza - Zabartowo. Etap I: Przebudowa drogi na odcinku Czarmuń - Puszcza

147689 / 2014-07-08 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa ulicy Bukietowej, przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - II etap wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej - roboty dodatkowe.

326068 / 2011-10-10 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku - Choceń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo od km 0+000,00 do km 0+800.

423212 / 2012-10-29 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót budowlanych tego samego rodzaju co będące przedmiotem umowy Nr WIM 272.52.2012 z dnia 18.07.2012 roku, związanych z budową zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym - w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Grabowej 4 w Bydgoszczy (pakiet nr I)

40132 / 2014-02-04 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zaprojektowanie i wykonanie robót zgodnie z wytycznymi audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap I i III

172376 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Gmina Boniewo - Boniewo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg gminnych :Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Otmianowo , Remont odcinków dróg gminnych

392124 / 2013-09-27 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej w Toruniu

383394 / 2014-11-21 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa Trasy Staromostowej w Toruniu na odcinku od Trasy Średnicowej do skrzyżowania z ul. Bema

296597 / 2010-10-21 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa ul. Koszalińskiej w Toruniu

268964 / 2010-08-30 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu przy ul. Św. Faustyny w Toruniu