Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

289536 / 2012-08-07 - Administracja samorządowa / Gmina Mogilno (Mogilno)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-07-09 pod pozycją 148635. Zobacz ogłoszenie 148635 / 2012-07-09 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 289536

Data publikacji: 2012-08-07

Nazwa: Gmina Mogilno

Ulica: ul. Narutowicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mogilno

Kod pocztowy: 88-300

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3185520

Numer faxu: 052 3152693

Regon: 09235084300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 148635

Data wydania biuletynu: 2012-07-09

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 148635

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie
oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - I etap

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane i inne prace w zakresie:
1. Branża drogowa:
- przebudowa odcinka istniejącej nawierzchni ulicy Ogrodowej w Mogilnie na nawierzchnię bitumiczną;
- budowa nawierzchni ulicy Ogrodowej z betonowej kostki brukowej;
- budowa nawierzchni chodników;
- przebudowa nawierzchni zjazdów indywidualnych;
- przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

2. Branża sanitarna:
Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Mogilnie poprzez:
- włączenie przyłączy do projektowanego odcinka kanału deszczowego w ul. Ogrodowej - jako przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
- włączenie (na ostro) do istniejących kanałów deszczowych;
- włączenie projektowanych przyłączy, poprzez projektowaną studnię rewizyjną na istniejącym kanale deszczowym.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 5 - Przedmiar robót
i załącznik nr 7 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452324525 (Roboty odwadniające)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Wielobranżowa EL-DOM, Elżbieta Urbańska

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Nastrojowa 6

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-830

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 06/08/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 538830,00

Cena wybranej oferty: 399482,32

Cena minimalna: 399482,32

Cena maksymalna: 437823,10

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

70245 / 2011-03-02 - Inny: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza w 2011 roku

93577 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Rogowo - Rogowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na długości 0,740 km

92972 / 2011-04-27 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno

232796 / 2015-09-08 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa bypass-u przy ul. Łódzkiej w Toruniu

197586 / 2014-06-11 - Administracja samorządowa

Gmina Obrowo - Obrowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

281251 / 2011-10-26 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - zamówienie dodatkowe w trybie z wolnej ręki dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiŚ/ ETAP I

249774 / 2015-09-23 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odnowa drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica - Mława w m. Brodnica od km 0+000 do km 0+450, dł 0,450 km

343984 / 2012-09-12 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni dróg krajowych nr 1 i nr 62 administrowanych przez GDDKiA O/Bydgoszcz Rejon we Włocławku