Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Suwałki (2)

77413 / 2016-06-09 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Areszt Śledczy w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Suwałkach. CPV 03200000-3

75977 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 504000009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych)
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury.

74883 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5 - I etap

74699 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy

73475 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)
Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację pomieszczeń 107-111 na I piętrze - zaprojektuj i wybuduj

73093 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Suwałki (podlaskie)
CPV: 909100009 (Usługi sprzątania)
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz inne usługi

73065 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 392210007 (Sprzęt kuchenny)
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach.

72653 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 336316008 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)
Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

72139 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku strażnicy zlikwidowanej Jednostki Wojskowej w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 24D nr ewid. geod. 22935/5.

70919 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane w budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr KI.WKZ.534/223/d/82 z dnia 05.02.1982 r. - szt. 20

70873 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 331411104 (Opatrunki)
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

70535 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452332513 (Wymiana nawierzchni)
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Inicjatyw Lokalnych przy ul. Putry 1, 3 i ul. Wesołej 10 w Suwałkach. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części

69283 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 502322002 (Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej)
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Suwałk

69103 / 2016-06-03 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części

68929 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 331811003 (Urządzenia do hemodializy)
dostawę dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

67677 / 2016-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 331241109 (Systemy diagnostyczne)
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

65103 / 2016-06-02 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Wigierskiej 1, ul. Noniewicza 25, ul. Krótka 8 lokal Nr 7, ul. Kościuszki 57 lokal Nr 1, ul. Kościuszki 44A lokale Nr 2, 6 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 44A w Suwałkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części

64617 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 453153001 (Instalacje zasilania elektrycznego)
Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach - Wyposażenie budynków przy ul. Kamedulskiej i ul. Andersa.

64337 / 2016-06-01 - Inny: Państowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej od km 0+000 do km 0+975,15 wraz z nawrotką; na działkach ewidencyjnych nr 109, 110, w obrębie Zaboryszki, gmina Szypliszki

64071 / 2016-06-01 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Suwałki (podlaskie)
CPV: 905137003 (Usługi transportu osadów)
Wywóz wraz z pozyskaniem gruntów do rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z oczyszczalni ścieków w Suwałkach

63575 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Modernizacja drogi dojazdowej nr 102034 B Nowa Wieś - Lipniak położonej na dz. nr geod. 554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,00 km.

62135 / 2016-05-31 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 195200007 (Produkty z tworzyw sztucznych)
Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC

60823 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie zamiennego projektu budowlanego odwodnienia drogi startowej lotniska w Suwałkach