Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

67507 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa / Powiat Górowski (Góra)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-22 pod pozycją 101172. Zobacz ogłoszenie 101172 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 67507

Data publikacji: 2016-06-03

Nazwa: Powiat Górowski

Ulica: ul. Mickiewicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Góra

Kod pocztowy: 56-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 65 544 39 00

Numer faxu: 65 543 35 11

Regon: 41105046800000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 101172

Data wydania biuletynu: 2016-04-22

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 101172

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2020

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności i świadczeń usług: Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Powiatu Górowskiego, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Powiatu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA i innych) - Bank zapewni czas transferu środków finansowych według zasad obowiązujących w tych systemach, w tym w szczególności przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych) Bezpłatne wydawanie i użytkowanie kart płatniczych. Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego; Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych. Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 - miesięcznego pomniejszonego/powiększonego o marżę banku (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego roboczego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Do ustalenia stopy oprocentowania stosowana będzie stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca poprzedzającego zmianę, Przyjmowanie środków na lokaty terminowe Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień oraz operacji w zakresie poszczególnych wpływów i wypływów na prowadzonych rachunkach bankowych Naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca; Usługę wyzerowania wskazanych rachunków bieżących Starostwa, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących Starostwa; Zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym: udostępnienie systemu, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy jak również szkolenia w przypadku aktualizacji programu, zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego, zapewnienie dostępu do infolinii Banku, autoryzację transakcji przez osoby uprawnione poprzez urządzenia kryptograficzne USB lub kody SMS, autoryzację dodawania/edycji danych kontrahentów przez osoby uprawnione poprzez urządzenia kryptograficzne USB lub kody SMS, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy), dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych - także z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US), usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku, umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką ich do Banku), tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, w szczególności funkcjonalność jednej bazy kontrahentów dla wszystkich użytkowników systemu w ramach jednego podmiotu, umożliwienie nadawania przez administratora Zamawiającego poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich (podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie, autoryzacja i wysyłanie), zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania i jego odblokowania przez administratora Banku na telefon lub służbowy adres mailowy wskazany w umowie prowadzenia rachunku i bankowości elektronicznej, informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem poprzez komunikaty na stronie startowej systemu bankowości internetowej (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji); Bank zapewni generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wygenerowanie wyciągów w formie pliku elektronicznego w formacie PDF z opcją do wydruku oraz w formacie MT940 lub w postaci pliku tekstowego o innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego: wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacz rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od dały przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta. Wpłaty gotówkowe Zapewnienie przez cały okres obowiązywania umowy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w miejscowościach Góra oraz Wąsosz, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wpłat gotówkowych w miejscowościach Góra oraz Wąsosz przez podwykonawcę. Realizacja wpłat gotówki uregulowana zostanie jednak w umowie, jaką Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zgodnie z art. 474 kodeksu cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców wobec Zamawiającego tak, jak za własne działania i zaniechania. Wypłaty gotówkowe Zapewnienie przez cały okres obowiązywania umowy możliwości dokonywania wypłat gotówkowych w miejscowościach Góra oraz Wąsosz, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wypłat gotówkowych przez podwykonawcę. Realizacja wypłat gotówki uregulowana zostanie jednak w umowie, jaką Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Zgodnie z art. 474 kodeksu cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców wobec Zamawiającego tak, jak za własne działania i zaniechania. Obsługa płatności masowych: zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez zamawiającego, zastosowany system identyfikacji musi być zgodny ze standardem NRB - identyfikacja zawierać powinna Numer Identyfikacyjny wpłacającego (składający się z co najmniej 8 znaków), przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie wewnętrznym Zamawiającego, a także minimum 4-znakowy identyfikator syntetycznego grupowania transakcji w ramach danego konta bankowego, udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych w postaci pliku tekstowego o innym formacie (uzgodnionym). Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Powiatu Górowskiego na każdy rok budżetowy Udzielenie Powiatowi Górowskiemu na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej Powiatu Górowskiego na dany rok, w kwocie nie wyższej niż 1.500.000 złotych, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego sporządzone w formie aktu notarialnego (koszty ustanowienia wszystkich prawnych zabezpieczeń związanych z realizacją Zamówienia ponosi Zamawiający) W roku 2016 udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nastąpi najpóźniej w dniu 5 lipca, w kolejnych latach będzie nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego i po przedstawieniu stosownej Uchwały Rady Powiatu Górowskiego, podpisaniu umowy o kredyt krótkoterminowy oraz ustanowieniu zabezpieczeń (oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M powiększony o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Odsetki naliczane będą od dziennych sald zadłużenia w Walucie Produktu Kredytowego od daty pierwszej Wypłaty Kredytu (włącznie) do daty poprzedzającej Spłatę. Odsetki będą płatne w następnym dniu po zakończeniu Okresu Odsetkowego. W przypadku, gdy dzień płatności odsetek nie jest Dniem Roboczym, odsetki są płatne w pierwszym następującym po nim Dniu Roboczym, a w przypadku ostatniego Okresu Odsetkowego - w ostatnim poprzedzającym go Dniu Roboczym. Okresy Odsetkowe będą jednomiesięczne. Pierwszy Okres Odsetkowy - od dnia pierwszego Wykorzystania Kredytu do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Kolejne Okresy Odsetkowe - od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Ostatni Okres Odsetkowy - do dnia poprzedzającego Dzień Całkowitej Spłaty (włącznie). Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni; Wysokość Stopy Zmiennej ustala się według notowań Stopy Bazowej na 2 dni robocze przed początkiem każdego Okresu Odsetkowego. Zmiana wysokości Stopy Bazowej nie stanowi zmiany Umowy. Spłata kredytu Każdy wpływ środków na Rachunek Bieżący zmniejsza saldo debetowe z tytułu wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym ewidencjonowanego na tym Rachunku Bieżącym. Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: wydawanie i użytkowanie kart płatniczych, złożone depozyty, zaświadczenia i opinie bankowe, szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking, przelewy dokonywane na rachunkach prowadzonych dla Zamawiającego i jednostek mu podległych wewnątrz banku Wykonawcy, wyciągi bankowe w formie elektronicznej, niewykorzystany limit kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym; Zamawiający informuje, że korzysta z programu księgowego RADIX. Wymagane jest aby system banku współpracował z programem księgowym w zakresie importu danych przelewów

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: DNB Bank Polska SA

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Postępu 15C

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 03/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 460000,00

Cena wybranej oferty: 427684,16

Cena minimalna: 427684,16

Cena maksymalna: 427684,16

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

417246 / 2014-12-22 - Administracja samorządowa

Gmina Leśna - Leśna (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY LEŚNA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2019

329227 / 2011-12-13 - Inny: spółka prawa handlowego

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Lubinie oraz udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.700.000 PLN

419854 / 2014-12-29 - Administracja samorządowa

Gmina Walim - Walim (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

401362 / 2010-12-08 - Administracja samorządowa

Gmina Podgórzyn - Podgórzyn (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 17 stycznia 2011 r. do 16 stycznia 2015 r.

81215 / 2014-04-14 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych

269819 / 2013-12-12 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Kamienna Góra - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych

225082 / 2008-09-25 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy w złotych oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.

220592 / 2009-07-02 - Administracja samorządowa

Gmina Kamieniec Ząbkowicki - Kamieniec Ząbkowicki (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

230549 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Żarowie - Żarów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ŻARÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2014 - 2016

181751 / 2011-07-01 - Administracja samorządowa

Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych i jednostek organizacyjnych

299477 / 2008-11-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy - Legnica (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
PRZETARGNIEOGRANICZONY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

65451 / 2014-03-27 - Administracja samorządowa

Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego - Kłodzko (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017

147486 / 2015-06-18 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych

8035 / 2010-01-12 - Administracja samorządowa

Gmina Osiecznica - Osiecznica (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Osiecznica i jednostek organizacyjnych gminy

51091 / 2010-03-08 - Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa - NZOZ

Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. - Lądek-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie promesy bankowej i kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 000 000 PLN dla Uzdrowiska Lądek - Długopole SA w celu realizacji projektu pod nazwą: Unowocześnienie bazy noclegowej, rozwój usług gastronomicznych oraz wprowadzanie innowacyjnych metod lecznictwa w Szp. Uzdr. Dąbrówka w Długopolu Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1. D2: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych

72670 / 2011-04-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Oznaczenie sprawy EK/1/2011

82458 / 2011-04-18 - Administracja samorządowa

Gmina Olszyna - Olszyna (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszyna i jednostek organizacyjnych Gminy.

174368 / 2014-05-23 - Administracja samorządowa

Gmina Strzegom - Strzegom (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH