Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Świdnica

W serwisie znajdziesz 3911 przetargów w miejscowości Świdnica.

93115 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka).

93025 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego.

92011 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Powiat Świdnicki - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 391131005 ()
Dostawa i montaż foteli audytoryjnych do sali widowiskowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

90537 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 713550001 (Usługi pomiarowe)
Usługa geodezyjna polegająca na ustaleniu linii brzegu w trybie art. 15 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) wraz z rozgraniczeniem gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi cieku Czyżynka, Jabłoniec, Młynówka Szalejów, Tarnawka od gruntów przyległych

80399 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Powiat Świdnicki - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie przebudowy i remontu budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41

76551 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gimnazjum Nr 2 - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 2 - ETAP II (INSTALACJA I i II PIĘTRA)

73925 / 2016-06-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 909100009 (Usługi sprzątania)
Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo - czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

72923 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa schroniska dla zwierząt w Świdnicy - etap II

71931 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Studium Wykonalności i przygotowanie 4 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu w zakresie remontów i odnowy części wspólnych wytypowanych mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Oś Priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

68285 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w ul. Siennej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)

67821 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy

63145 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Witoszów Dolny, Bojanice, Lubachów, Gogołów, Bystrzyca Górna, Jagodnik

61985 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica.

61353 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 906100006 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)
OCZYSZCZANIE WYBRANYCH CHODNIKÓW I WYBRANYCH DRÓG GMINNYCH MIASTA ŚWIDNICA, NA KTÓRYCH CZĘŚCIOWO DOPUSZCZONO PRAWO PARKOWANIA SAMOCHODÓW

135460 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Roboty budowlane z zakresu ochrony p.poż. budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy . Remont części poddasza wraz z przebudową układu funkcjonalnego (wykonanie węzłów sanitarnych) - etap II (prawe skrzydło)