Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

135002 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa / Powiat Lipnowski (Lipno)

Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór na okres 3 lat banku wykonującego obsługę budżetu Powiatu Lipnowskiego z jednoczesnym uruchomieniem punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwie Powiatowym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 135002

Data publikacji: 2016-05-25

Nazwa: Powiat Lipnowski

Ulica: ul. Sierakowskiego 10B

Numer domu: 10B

Miejscowość: Lipno

Kod pocztowy: 87-600

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 54 2872039

Numer faxu: 54 2872039

Regon: 91086972000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór na okres 3 lat banku wykonującego obsługę budżetu Powiatu Lipnowskiego z jednoczesnym uruchomieniem punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwie Powiatowym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2019

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł /słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy/
Wadium należy wnieść, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych -przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 11 SIWZ.
 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w Lipnie nr 22 9537 0000 2004 0041 4689 0004.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W tytule proszę podać nr Or.272.4.2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie określił sposobu dokonywania oceny spełniania warunku - ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg. wzoru określonego w Załączniku nr 2

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określił sposobu dokonywania oceny spełniania warunku - ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg. wzoru określonego w Załączniku nr 2

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określił sposobu dokonywania oceny spełniania warunku - ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg. wzoru określonego w Załączniku nr 2

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określił sposobu dokonywania oceny spełniania warunku - ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg. wzoru określonego w Załączniku nr 2

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określił sposobu dokonywania oceny spełniania warunku - ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg. wzoru określonego w Załączniku nr 2

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
druk oferty, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 6.2.2.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie rachunków

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie kredytów

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
Proponowany okres zwolnienia z opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku

Znaczenie kryterium 4: 20

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno
tel./fax.54 287-20-39

Data składania wniosków, ofert: 03/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B , 87-600 Lipno w sekretariacie, pokój nr 28 /II piętro/

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Podobne przetargi

163509 / 2011-06-13 - Administracja samorządowa

Powiat Włocławski - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 3 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2014 r.

6448 / 2009-01-20 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie usług w zakresie organizacji i obsługi stanowiska kasowego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Grudziądzu

274465 / 2008-10-20 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Żninie - Żnin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Żnińskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży.

7092 / 2010-01-08 - Administracja samorządowa

Gmina Więcbork - Więcbork (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Więcbork i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2010-2015

356821 / 2010-12-13 - Administracja samorządowa

Gmina Sicienko - Sicienko (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

308630 / 2011-09-27 - Administracja samorządowa

Gmina Unisław - Unisław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.

75953 / 2015-05-26 - Administracja samorządowa

Gmina Kcynia - Kcynia (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Organizacja pięciu placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Dziewierzewo, Kcynia, Mycielewo, Rozstrzębowo i Sipiory na terenie Gminy Kcynia

247912 / 2011-08-17 - Inny: osoba prawna, o której mowa w art.3 ust.1 p. 3 ustawy PZP

Szpital Tucholski Sp. z o.o. - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bierzącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bierzącym.

329457 / 2008-11-24 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski - Janikowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Janikowo w latach 2009-2012

93235 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Powiat Grudziądzki - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W OKRESIE 3 LAT

32602 / 2011-03-01 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz jej jednostek organizacyjnych

375919 / 2008-12-22 - Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację projektu Zostań swoim szefem

127703 / 2010-05-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy Mrocza - Mrocza (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych

236591 / 2014-11-13 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Chełmno - Chełmno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na lata 2015-2018

282703 / 2013-12-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony nr M-49/2013 na usługę prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

94164 / 2010-04-06 - Inny: Spółka z o.o.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Otwarcie i obsługa rachunku bieżącego oraz rachunku pomocniczego (dodatkowego) (wadium) w związku z realizacją Programu zadań rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2012.

70565 / 2011-03-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Topólka - Topólka (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych

340032 / 2015-12-11 - Administracja samorządowa

Gmina Książki - Książki (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych.

233904 / 2014-07-12 - Podmiot prawa publicznego

Lubickie Wodociągi sp. z o.o. - Lubicz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie gwarancji bankowej do kwoty 1.891.000,00 zł dla zabezpieczenia kwoty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu

302011 / 2008-11-06 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Grudziądz - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych

25552 / 2014-01-22 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Radziejów - Radziejów (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Radziejów i jednostek organizacyjnych jej podległych

24640 / 2016-02-04 - Administracja samorządowa

Gmina Boniewo - Boniewo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYBÓR BANKU WYKONUJĄCEGO BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY BONIEWO

110178 / 2011-05-12 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Zbiczno - Zbiczno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY ZBICZNO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH