Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

80901 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa / Miasto Suwałki (Suwałki)

Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ulicy Andersa w
Suwałkach.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ulicy Andersa w Suwałkach.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów wraz z robotami przygotowawczymi i ziemnymi,
- budowę instalacji kanalizacji deszczowej,
- budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej,
- utwardzenie gruntu w postaci dróg i parkingów oraz ciągów pieszych z nawierzchni betonowej.
Zakres robót został przedstawiony na załączonej planszy zagospodarowania terenu.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub
element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
5.Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
7.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
8.W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80901

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa: Miasto Suwałki

Ulica: ul. Mickiewicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5628000

Numer faxu: 087 5628098

Adres strony internetowej: www.um.suwalki.pl

Regon: 79067103000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ulicy Andersa w
Suwałkach.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ulicy Andersa w Suwałkach.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów wraz z robotami przygotowawczymi i ziemnymi,
- budowę instalacji kanalizacji deszczowej,
- budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej,
- utwardzenie gruntu w postaci dróg i parkingów oraz ciągów pieszych z nawierzchni betonowej.
Zakres robót został przedstawiony na załączonej planszy zagospodarowania terenu.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub
element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
5.Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
7.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
8.W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2016

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto 00/100 złotych) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007, Nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Suwałkach w Bank Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 30.06.2016 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budżetu i Finansów, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum
3 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 10 i 11SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o wartości minimum 100.000,00 złotych brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 10 i 11SIWZ.

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 10 i 11SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej,
b) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w
rozdziale 10 i 11SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w
rozdziale 10 i 11SIWZ.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda aby dokument ten w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby powinien zawierać co najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
e) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się podmiot zobowiązał.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przeszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 9 do SIWZ.
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w
szczególności:
- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej,
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub
inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji (przedłużenie terminu
realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności organów administracji publicznej
lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności),
- gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień
gestorów sieci, lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana
przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności,
- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisania niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy wykonywanie
robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych
robót wykonywanych na terenie budowy,
- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) siły wyższej, klęski żywiołowej,
e) niewypałów i niewybuchów,
f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,
g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych
h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin
wykonania umowy, czy też wprowadzenie ewentualnych robót zamiennych,
j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót,
k) wstrzymania robót przez zamawiającego.
2. Zmiana rzutująca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i
usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy
wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
3. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy
specyfikacjach technicznych w szczególności:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamówienia,
b) zaistnieją odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji podziemnych urządzeń
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji jeżeli
rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy
bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej.
4. Zmiana personelu nadzorującego roboty.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Gwarancja i rękojmia

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki,

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w
Kancelarii Ogólnej - pokoju nr 5,

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452332520 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452332908 (Instalowanie znaków drogowych)

Podobne przetargi

182713 / 2013-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Robót dodatkowych w ramach zadania budowy przedłużenia ul. Gen Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku.

117926 / 2013-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Wykonanie: 1. Odwodnienia przejścia podziemnego pod ul. Gen. Wł. Andersa 2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wareńczyka-Batorego, przekroczenie ul. Gen. Wł. Andersa 3. Odprowadzenie wód opadowych z terenu DPS z przejściem pod torami w ramach realizacji budowy przedłużenia ul. Gen Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku.

222502 / 2013-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Robót dodatkowych w ramach zadania budowy przedłużenia ul. Gen Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku.

281121 / 2010-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szepietowo - Szepietowo (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Roboty uzupełniające związane z budową i remontem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szepietowo

249331 / 2010-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Realizacja warunków przebudowy znak ZS5_3639_1_2010 z dnia 18.06.2010 określonych przez PGE dystrybucja Białystok sp. z o.o. Zakład Sieci Suwałki dotyczących przebudowy sieci kablowej SN-20kV i nN - 0,4kV kolidujących z projektem układu drogowego w rejonie Placu Św. Krzyża - skrzyżowanie ulicy T. Kościuszki - Gen. K. Pułaskiego - M.Reja - Szpitalna - Narutowicza w Suwałkach

139772 / 2014-04-24 - Inny: spółka prawa handlowego należąca do Gminy Białystok

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Białystok (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

137039 / 2010-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa - Wasilków (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie Gminy Wasilków

212785 / 2014-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa zespołu podczyszczającego wody opadowe ze zlewni kanału ul. Andersa i ul. Traugutta w Białymstoku