Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

83349 / 2016-06-13 - Inny: Podmiot leczniczy - Spółka prawa handlowego / Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (Warszawa)

Dostawa testów alergologicznych, znak sprawy ZP/22/2016

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów alergologicznych. Asortyment i ilości określają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załącznikach nr 2 i 2a do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy i Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 83349

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Ulica: ul. Grenadierów 51/59

Numer domu: 51/59

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 04-073

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 51 52 743

Numer faxu: 22 51 52 789

Adres strony internetowej: www.grochowski.waw.pl

Regon: 00215398900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Podmiot leczniczy - Spółka prawa handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy - Spółka prawa handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa testów alergologicznych, znak sprawy ZP/22/2016

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów alergologicznych. Asortyment i ilości określają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załącznikach nr 2 i 2a do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy i Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem - Załącznik nr 3 do SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem - Załącznik nr 3 do SIWZ

Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem - Załącznik nr 3 do SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem - Załącznik nr 3 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem - Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim.
2. Karty charakterystyki testów.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).
4. Wymagana deklaracja zgodności CE

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1
2. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2
3. Wypełniony formularz Załącznika nr 2a do SIWZ
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów
5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
2) wydłużenia terminu realizacji umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy;
3) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, tj. asortymentem równoważnym, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto (tj. cena jednostkowa netto i brutto nie może być wyższa niż cena jednostkowa netto i brutto asortymentu zaoferowanego w ofercie);
4) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;
5) zmiany cenny netto asortymentu, w przypadku zmiany podatku VAT, tak by stała pozostała cena jednostkowa brutto asortymentu;
6) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 5;
7) zmiany zapisów § 5 ust. 3-5 umowy w sposób powodujący ograniczenie liczby wystawianych faktur, w przypadku zmiany systemów informatycznych u Zamawiającego lub zmian organizacyjnych u Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 97

Nazwa kryterium 2: Czas dostawy

Znaczenie kryterium 2: 3

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.grochowski.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Sekcja Zamówień Publicznych pokój nr 204, Pawilon VII

Data składania wniosków, ofert: 21/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekretariat Prezesa Zarządu, Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Podobne przetargi

116000 / 2016-05-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE

14713 / 2011-01-13 - Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonania morfologii oraz dzierżawa analizatora do oznaczeń hematologicznych z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-05/11

57640 / 2013-02-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO

17936 / 2012-01-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO

52928 / 2016-03-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą małego analizatora biochemicznego oraz zakup i dostawa testów i odczynników diagnostycznych z podziałem na pakiety dla potrzeb SZPZLO Warszawa-Mokotów

262640 / 2011-08-29 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/49/2011-Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów do oznaczania markerów wirusologicznych (zadania nr 1 - 13).

115626 / 2011-05-16 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Paski testowe do pomiaru cukru we krwi, igieł i dzierżawę glukometrów

195120 / 2011-07-12 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Paski testowe do pomiaru cukru we krwi, igieł i dzierżawę glukometrów.

389856 / 2009-11-09 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
TESTY DO BADANIA HLA, I i II KLASY POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU DLA CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ W ramach programu zdrowotnego państwa Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Polgraft na lata 2006-2009

149673 / 2011-05-27 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHIT/P/30/2011 - Dostawa Odczynników do oznaczania immunofenotypu komórek krwi oraz odczynników chemicznych /zadania 1-6/.

81115 / 2010-04-12 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Oligonukleotydów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań metodami biologii molekularnej (zadania nr 1 - 25)

148839 / 2011-05-26 - Inny: jednostka badawczo - rozwojowa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
zakup odczynników i materiałów kontrolnych do analizatorów firmy Sysmex (KX - 21N; F - 820) dla Zakładu Chemii Klinicznej i Zakładu Inżynierii Komórkowej , WR - 11/11

428798 / 2013-10-22 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi obwodowej (świeżej lub mrożonej), nr PN-138/13/KE