Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86561 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Gmina-Miasto Działdowo (Działdowo)

Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych
w okresie od 2 września 2016 r. do 1 września 2020 r.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, polegające w szczególności na:
1) otwarcie rachunku bankowego,
2) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
3) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,
4) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku
5) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,
6) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,
7) przelewy w systemie SORBNET,
8) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,
9) wpłaty gotówkowe,
10) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,
11) wypłaty gotówkowe,
12) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
13) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,
14) zaświadczenia bankowe,
15) udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego
dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych oraz nowopowstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołania nowych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 31.05.2016 r. wynosi:
Dochody - 70.631.184,34 zł
Wydatki - 75.437.926,34 zł
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:
1) Urząd Miasta Działdowo,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,
4) Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie
5) Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie
7) Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie,
8) Przedszkole Miejskie nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie,
9) Przedszkole Miejskie nr 3 w Działdowie,
10) Przedszkole Miejskie nr 4 w Działdowie,
11) Przedszkole Miejskie nr 5 w Działdowie,
12) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie,
13) Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, depozytowych, dotacyjnych, środków zewnętrznych w tym funduszy unijnych (otwarcie rachunków powinno nastąpić najpóźniej od dnia 1 sierpnia 2016 r.),
2) realizacja poleceń przelewów w formie papierowej w banku oferenta i innych bankach,
3) realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej w banku oferenta i innych bankach,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce, w przypadku gdy nie posiada placówki, zobowiązany jest do utworzenia i uruchomienia na terenie miasta Działdowo placówki, która zapewni pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1.09.2016 r.,
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych pochodzących z parkometrów, w bilonie, w formie zamkniętej, realizowane w placówce lub do wrzutni, kwota jednorazowej wpłaty do 4 000 zł,
6) dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce, w przypadku gdy nie posiada placówki, zobowiązany jest do utworzenia i uruchomienia na terenie miasta placówki, która zapewni pełną obsługę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1.09.2016 r.,
7) udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługą serwisową, przy czym system ten zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego w kilku popularnych formatach, z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
8) możliwość sporządzania wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi, bądź wydanie wyciągów w formie papierowej za dzień poprzedni do godz. 11-tej,
9) możliwość uzyskania informacji o stanie rachunków w dowolnym momencie dnia,
10) wydawanie blankietów czekowych bądź możliwość elektronicznej dyspozycji podjęcia gotówki,
11) wydawanie zaświadczeń i opinii,
12) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego,
13) wykonawca będzie dokonywał comiesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
14) wykonawca stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokaty,
15) wykonawca stworzy możliwość wyliczenia odsetek od poszczególnych sum na rachunku depozytowym,
16) wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia (zastosowania tych samych wysokości prowizji) od wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez interesantów na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem zasad dotyczących usług na rzecz klientów MOPS,
17) wykonawca jest zobowiązany do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, na podstawie odrębnego wniosku do wysokości w roku bieżącym 2.000.000,00 zł, a w latach następnych do wysokości ustalanej corocznie w budżecie gminy.
Oprocentowanie kredytu naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnią notowań za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków kredytu.
Zapłata odsetek nastąpi do dnia 15 następnego miesiąca, na podstawie pisemnej informacji banku nadesłanej w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Spłata kredytu oraz spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi najpóźniej do 31 grudnia roku budżetowego.
18) Wymagania dotyczące zakresu usług świadczonych w ramach wypłat gotówkowych świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych dla klientów MOPS:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powierza Bankowi wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zarejestrowanych w MOPS i zamieszkałych na terenie miasta,
b) Bank zobowiązuje się do utworzenia subkont beneficjentom MOPS, które będą zasilane środkami pieniężnymi MOPS,
c) Bank wypłaca świadczenia osobom zarejestrowanym w MOPS z subkont klientów zgodnie z ich zasileniem i dniem wypłaty świadczenia,
d) Bank zobowiązuje się do wypłaty świadczeń z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych beneficjentów, uniemożliwiając osobom nieupoważnionym do wglądu w dane osobowe i kwotę wypłacanych świadczeń innych beneficjentów MOPS,
e) Celem ułatwienia obsługi interesantów, MOPS zobowiązuje się do sporządzenia pliku elektronicznego wypłat z podziałem na zasilenie poszczególnych subkont beneficjentów, rodzajem świadczeń i dniem wypłaty,
f) Wszystkie wypłaty świadczeń dokonywane będą do 31 każdego miesiąca. Wyjątkiem może być m-c grudzień, gdzie wypłata odbywać się będzie do 23 dnia m-ca,
g) W przypadku sald niezerowych subkont petentów Bank zobowiązuje się do sporządzania miesięcznych zestawień z uwzględnieniem imienia i nazwiska petenta, kwot, daty i nr list oraz rodzaju niepobranego świadczenia. Rozliczenie niepobranych świadczeń będzie następować do 15 dnia każdego następnego miesiąca, wyjątek stanowi ostatni miesiąc roku, gdyż rozliczenie należy złożyć do 26 grudnia,
h) MOPS zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu - na podstawie pisemnego wniosku, niepobranych świadczeń z subkont petentów na konto podstawowe Ośrodka,
i) MOPS zobowiązuje się do dostarczenia list w formie plików elektronicznych wypłat do Banku na dzień przed planowanym terminem wypłat oraz przelew środków na udostępnione w tym celu subkonto w przeddzień przed planowanym terminem wypłat,
j) Świadczenia wypłaca się uprawnionemu osobiście, po okazaniu dowodu osobistego lub osobie upoważnionej do odbioru świadczenia za inną osobę. W przypadku zagubienia dokumentu tożsamości dopuszcza się możliwość wypłaty świadczenia na podstawie zaświadczenia wydanego przez upoważniony do tego organ,
k) Bank w całości ponosi odpowiedzialność za wypłatę należnych świadczeń według zasilonych subkont. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności dokumentów stanowiących podstawę przelewu świadczeń oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego, bądź autentyczności upoważnienia należy niezwłocznie poinformować MOPS o zaistniałych wątpliwościach. Wypłata zakwestionowanego świadczenia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej dyspozycji osoby upoważnionej,
l) MOPS zastrzega sobie prawo zablokowania wypłaty w przypadku stwierdzenia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia osobie uprawnionej - przed dokonaniem wypłaty przez Bank,
m) Bank zobowiązuje się do dokonania zwrotu nienależnie przelanego zasiłku na konto MOPS na podstawie wystawionego przez niego dokumentu, odblokowanie wypłaty może nastąpić na podstawie pisemnej dyspozycji MOPS,
n) Bank zobowiązuje się do realizacji czeków, w tym przychodzących z zagranicy,
o) Bank zobowiązuje się do zwolnienia z pobierania prowizji od wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez interesantów na rachunek bankowy MOPS.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Oferty proponujące jedynie wykonanie niektórych elementów zamówienia zostaną odrzucone.

Szacowane dane ilościowe:
- bieżąca liczba rachunków - 65,
- liczba przelewów w formie papierowej - 12,
- liczba przelewów elektronicznych - we własnym banku 6.742, w innych bankach 35.725,
- roczna kwota wpłat gotówkowych - 2.834 tys. zł,
- roczna ilość wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (głównie bilon)- 197 - na kwotę 386 tys. zł,
- roczna kwota wypłat gotówkowych - 1.056 tys. zł,
- liczba blankietów czekowych - 430,
- kwota wypłacanych gotówkowo świadczeń pomocy społecznej, rodzinnych i wychowawczych realizowanych przez MOPS - 1.455 tys. zł dla ok. 5.760 osób,
- liczba wpłat gotówkowych pochodzących z parkometrów, w bilonie, w formie zamkniętej, realizowane w placówce lub do wrzutni - 25 wpłat miesięcznie,
2) Materiały dotyczące budżetu Gminy-Miasto Działdowo oraz sprawozdawczości są zamieszczone na stronie BIP www.bip.dzialdowo.eu w zakładce: prawo lokalne/budżet, odnośnik: http://bip.dzialdowo.eu/Index.aspx?id_content=978

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86561

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Gmina-Miasto Działdowo

Ulica: ul. Zamkowa 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Działdowo

Kod pocztowy: 13-200

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 23 697 04 00

Numer faxu: 23 697 04 02

Adres strony internetowej: bip.dzialdowo.eu

Regon: 13037786000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych
w okresie od 2 września 2016 r. do 1 września 2020 r.

Rodzaj zamówienia: U

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 01/09/2020

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020 BGŻ BNP Paribas S. A. Oddział Działdowo z tytułem Wadium RZE.271.2.7.2016.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu Miasta wadium nie przyjmuje.
W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób:
WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
Obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych
w okresie od 2 września 2016 r. do 1 września 2020 r.
Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, co do wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr II.3A do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, co do potencjału technicznego. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr II.3A do SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, co do osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr II.3A do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie dokonuje, w tym zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie stawia żadnych szczególnych wymogów, co do sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr II.3A do SIWZ

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Oświadczenie o podwykonawcach,
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej,
3) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Oryginał),
4) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych, o którym mowa w art. 36 prawo bankowe lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Banku, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) nałożenia na Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) zmian standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania;
3) zmian zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub zagranicznych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian w sposób korzystny dla Zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem.
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 48

Nazwa kryterium 2: Prowizje

Znaczenie kryterium 2: 24

Nazwa kryterium 3: Marża kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych, dotacyjnych, środków zewnętrznych

Znaczenie kryterium 4: 23

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.dzialdowo.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Data składania wniosków, ofert: 01/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi

177136 / 2012-05-29 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Uruchomienie punktu kasowego i wykonywanie obsługi kasowej w siedzibie i w godzinach pracy zamawiającego

167704 / 2011-06-21 - Administracja samorządowa

Gmina Reszel - Reszel (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy

40855 / 2010-02-25 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Prostkach - Prostki (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Prostki i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2010 - 2015

282010 / 2014-08-25 - Administracja samorządowa

Gmina Kolno - Kolno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 737.220,00 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.

34290 / 2015-02-16 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Piszu - Pisz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

165973 / 2011-06-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Mrągowo - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.545.130 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku.

247656 / 2012-07-12 - Administracja rządowa centralna

Urząd Gminy Mrągowo - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 PLN, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku

266115 / 2011-10-10 - Administracja samorządowa

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka - Olsztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2 360 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olsztynek w 2011r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

409032 / 2014-12-15 - Administracja samorządowa

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

245372 / 2008-11-14 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI BANKOWE W ZAKRESIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘTRZYNIE

255562 / 2013-07-02 - Administracja samorządowa

Gmina Barczewo - Barczewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie gminie Barczewo długoterminowego kredytu w wysokości 1 500 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

11514 / 2015-01-16 - Administracja samorządowa

Gmina Barciany - Barciany (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 5515841,57 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

240392 / 2011-08-11 - Administracja samorządowa

Powiat Batroszycki - Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

136198 / 2012-04-27 - Administracja samorządowa

Gmina Kalinowo - Kalinowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kalinowo od 01 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r.

116632 / 2015-05-18 - Administracja samorządowa

Gmina Kolno - Kolno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.

24126 / 2015-02-03 - Administracja samorządowa

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie punktu obsługi kasowej Powiatu Olsztyńskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5.

118038 / 2015-05-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia 2 000 000 zł.

100886 / 2012-03-30 - Administracja samorządowa

Gmina Kalinowo - Kalinowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kalinowo od 01 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r

291433 / 2011-11-08 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem Zamówienia jest co miesięczna wypłata świadczeń w formie gotówkowej dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób w okresie od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

180377 / 2012-08-21 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Ostróda - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

247368 / 2013-06-27 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2.500.000 zł na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

291647 / 2010-10-18 - Administracja samorządowa

Gmina Stawiguda - Stawiguda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 576 608 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.