Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92293 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Świeradów-Zdrój (Świeradów-Zdrój)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych i obejmuje:

A. POZYCJA NR 1
1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój w zakresie otwarcia i prowadzenia w złotych polskich rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych (4 jednostki budżetowe, 1 zakład budżetowy i 1 samorządowa instytucja kultury) tj.:
a) Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - 1 rachunek bieżący i 6 pomocniczych,
b) Urząd Miasta - 1 rachunek pomocniczy,
c) Miejski Zespół Szkół - 1 rachunek bieżący i 2 pomocnicze,
d) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1 rachunek bieżący i 2 pomocnicze,
e) Zakład Komunikacji Miejskiej - 1 rachunek bieżący i 1 pomocniczy,
f) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek bieżący i 3 pomocnicze,
g) Miejska Biblioteka Publiczna - 1 rachunek bieżący.
1.1. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy koniecznym będzie po stronie Zamawiającego zwiększenie liczby rachunków pomocniczych, to Wykonawca otworzy je i będzie prowadził w ramach ceny ryczałtowej, w ilości do 15 rachunków.

2. Prowadzenie kasowej obsługi Gminy i jej jednostek organizacyjnych (dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych). Punkt obsługi kasowej powinien znajdować się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, winien być czynny pięć dni w tygodniu, w dni robocze, min. 7 godzin dziennie.

3. Realizacja wpłat, z zastrzeżeniem że wpłaty od osób fizycznych do kwoty 500,00 zł wpłacane na konto Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych będą wpłacane bez pobierania żadnych opłat od wpłacających. Prowizja za dokonywane tych wpłat będą obciążały rachunek Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach opłaty ryczałtowej.

4. Realizacja wypłat gotówkowych, za zastrzeżeniem że prowizja za wszelkie dokonywane wypłaty gotówkowe z rachunku Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój lub jej jednostek organizacyjnych dokonywane z tych rachunków będą obciążały rachunek Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach opłaty ryczałtowej.

5. Dostawa i instalacja programu do elektronicznej obsługi wszystkich rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych, umożliwiającą w szczególności:

5.1. jednoczesną pracę co najmniej 2 pracowników w każdej z jednostek obsługiwanych (między innymi: logowanie do systemu, sporządzanie przelewów, edytowanie historii rachunków, pobieranie i generowanie wyciągów bankowych); Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych,
5.2. uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i na rachunkach pomocniczych,
5.3. przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich prowadzonych rachunkach według nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze operacji,
5.4. łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez upoważnione osoby,
5.5. zatwierdzanie sporządzanych przelewów przez minimum dwie upoważnione osoby,
5.6. dostęp do historii operacji wykonanych na rachunkach bankowych przez okres minimum jednego roku obrotowego w trakcie obowiązywania umowy,
5.7. dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków według ich nazw i numerów,
5.8. dostęp do aktualnego salda na każdym z rachunków na dowolny, wybrany dzień,
5.9. Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją (treścią) źródłową o dokonanych operacjach; wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym najpóźniej od godz. 8.00,
5.10. w ramach systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni dostosowanie limitów dokonywanych transakcji do potrzeb Zamawiającego,
5.11. Bank zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu,
5.12. Bank zapewni w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym instalację, wdrożenie, wszelkie aktualizacje, szkolenie użytkowników systemu, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy,
5.13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących program nie później niż do dnia 16 października 2016 roku,
6. Przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem iż konto depozytowe Gminy musi być kontem oprocentowanym. Bank ustali wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku depozytów (wpłacane wadia, sumy stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy). Naliczanie odsetek od środków na rachunku bankowym następować będzie w okresach miesięcznych.
7. Sporządzanie i wydawanie na wniosek Zamawiającego zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji i potwierdzeń dotyczących bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
8. Przeprowadzanie na zlecenie Gminy i jej jednostek organizacyjnych rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Zamawiający upoważni Bank do pobierania wyłącznie z rachunku bieżącego należnych opłat za wykonywanie czynności bankowych w kwotach i wysokościach podanych w ofercie Banku w okresach miesięcznych.
10. Bank dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2015 poz. 128).

B. POZYCJA NR 2

1. Uruchomienie - na wniosek Zamawiającego - krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym (z zerową prowizja przygotowawczą) w każdym roku obowiązywania umowy do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, którego oprocentowanie ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M i marżę banku podaną przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

2. Zamawiający upoważni Bank do pobierania z rachunku bieżącego należnych opłat
za wykonywanie czynności bankowych w kwotach i wysokościach podanych
w ofercie Banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od kredytu następować będzie w okresach miesięcznych.

3. Uruchomienie - na wniosek Zamawiającego - usługi Elektronicznej Identyfikacji
Należności.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92293

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Ulica: ul. 11-go Listopada 35

Numer domu: 35

Miejscowość: Świeradów-Zdrój

Kod pocztowy: 59-850

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7816471

Numer faxu: 075 7816585

Adres strony internetowej: www.swieradowzdroj.pl

Regon: 23082139700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych i obejmuje:

A. POZYCJA NR 1
1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój w zakresie otwarcia i prowadzenia w złotych polskich rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych (4 jednostki budżetowe, 1 zakład budżetowy i 1 samorządowa instytucja kultury) tj.:
a) Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - 1 rachunek bieżący i 6 pomocniczych,
b) Urząd Miasta - 1 rachunek pomocniczy,
c) Miejski Zespół Szkół - 1 rachunek bieżący i 2 pomocnicze,
d) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1 rachunek bieżący i 2 pomocnicze,
e) Zakład Komunikacji Miejskiej - 1 rachunek bieżący i 1 pomocniczy,
f) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 rachunek bieżący i 3 pomocnicze,
g) Miejska Biblioteka Publiczna - 1 rachunek bieżący.
1.1. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy koniecznym będzie po stronie Zamawiającego zwiększenie liczby rachunków pomocniczych, to Wykonawca otworzy je i będzie prowadził w ramach ceny ryczałtowej, w ilości do 15 rachunków.

2. Prowadzenie kasowej obsługi Gminy i jej jednostek organizacyjnych (dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat gotówkowych). Punkt obsługi kasowej powinien znajdować się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, winien być czynny pięć dni w tygodniu, w dni robocze, min. 7 godzin dziennie.

3. Realizacja wpłat, z zastrzeżeniem że wpłaty od osób fizycznych do kwoty 500,00 zł wpłacane na konto Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych będą wpłacane bez pobierania żadnych opłat od wpłacających. Prowizja za dokonywane tych wpłat będą obciążały rachunek Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach opłaty ryczałtowej.

4. Realizacja wypłat gotówkowych, za zastrzeżeniem że prowizja za wszelkie dokonywane wypłaty gotówkowe z rachunku Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój lub jej jednostek organizacyjnych dokonywane z tych rachunków będą obciążały rachunek Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach opłaty ryczałtowej.

5. Dostawa i instalacja programu do elektronicznej obsługi wszystkich rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych, umożliwiającą w szczególności:

5.1. jednoczesną pracę co najmniej 2 pracowników w każdej z jednostek obsługiwanych (między innymi: logowanie do systemu, sporządzanie przelewów, edytowanie historii rachunków, pobieranie i generowanie wyciągów bankowych); Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych,
5.2. uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i na rachunkach pomocniczych,
5.3. przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich prowadzonych rachunkach według nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze operacji,
5.4. łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez upoważnione osoby,
5.5. zatwierdzanie sporządzanych przelewów przez minimum dwie upoważnione osoby,
5.6. dostęp do historii operacji wykonanych na rachunkach bankowych przez okres minimum jednego roku obrotowego w trakcie obowiązywania umowy,
5.7. dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków według ich nazw i numerów,
5.8. dostęp do aktualnego salda na każdym z rachunków na dowolny, wybrany dzień,
5.9. Bank udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją (treścią) źródłową o dokonanych operacjach; wyciągi bankowe w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym najpóźniej od godz. 8.00,
5.10. w ramach systemu bankowości elektronicznej Bank zapewni dostosowanie limitów dokonywanych transakcji do potrzeb Zamawiającego,
5.11. Bank zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu,
5.12. Bank zapewni w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszelkie usługi związane z systemem elektronicznej łączności z Bankiem, w tym instalację, wdrożenie, wszelkie aktualizacje, szkolenie użytkowników systemu, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy,
5.13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących program nie później niż do dnia 16 października 2016 roku,
6. Przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem iż konto depozytowe Gminy musi być kontem oprocentowanym. Bank ustali wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku depozytów (wpłacane wadia, sumy stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy). Naliczanie odsetek od środków na rachunku bankowym następować będzie w okresach miesięcznych.
7. Sporządzanie i wydawanie na wniosek Zamawiającego zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji i potwierdzeń dotyczących bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
8. Przeprowadzanie na zlecenie Gminy i jej jednostek organizacyjnych rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Zamawiający upoważni Bank do pobierania wyłącznie z rachunku bieżącego należnych opłat za wykonywanie czynności bankowych w kwotach i wysokościach podanych w ofercie Banku w okresach miesięcznych.
10. Bank dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2015 poz. 128).

B. POZYCJA NR 2

1. Uruchomienie - na wniosek Zamawiającego - krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym (z zerową prowizja przygotowawczą) w każdym roku obowiązywania umowy do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, którego oprocentowanie ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M i marżę banku podaną przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

2. Zamawiający upoważni Bank do pobierania z rachunku bieżącego należnych opłat
za wykonywanie czynności bankowych w kwotach i wysokościach podanych
w ofercie Banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od kredytu następować będzie w okresach miesięcznych.

3. Uruchomienie - na wniosek Zamawiającego - usługi Elektronicznej Identyfikacji
Należności.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 10 % zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju

Czas: D

data_roz: 16/10/2016

Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu za-mówienia, b) zmian organizacyjnych, np. fuzje bankowe, połączenia banków, przekształcenia lub likwidacja jednostek organizacyjnych, c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, d) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, e) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, f) zmiany siedziby

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2:
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: /bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój nr 21a

Data składania wniosków, ofert: 20/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

193661 / 2009-11-02 - Administracja samorządowa

Gmina i Miasto Środa Śląska - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Środa Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2010 - 2014

249105 / 2013-11-22 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Jemielno - Jemielno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu pozyczek i kredytów.

419112 / 2011-12-09 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Kowarach - Kowary (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Kowary oraz jej jednostek organizacyjnych

194562 / 2014-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Przeworno - Przeworno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych.

78541 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Powiat Milicki - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2016-2021 66.11.00.00 - 4 Usługi bankowe

401362 / 2010-12-08 - Administracja samorządowa

Gmina Podgórzyn - Podgórzyn (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 17 stycznia 2011 r. do 16 stycznia 2015 r.

81215 / 2014-04-14 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych

525948 / 2012-12-21 - Administracja samorządowa

Gmina Wisznia Mała - Wisznia Mała (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

225082 / 2008-09-25 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy w złotych oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.

181068 / 2010-06-24 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYKONANIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY NOWA RUDA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWA RUDA

252281 / 2013-11-26 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Kamienna Góra - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych

101172 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Powiat Górowski - Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2020

101547 / 2014-05-12 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych

227773 / 2008-09-19 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
kompleksowa obsługa budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz jednostek organizacyjnych w latach 2008-2011

140257 / 2015-09-24 - Administracja samorządowa

Gmina Miękinia - Miękinia (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2020

153595 / 2010-06-15 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych

227688 / 2008-10-02 - Administracja samorządowa

Gmina Jawor - Jawor (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jawor na lata 2009-2011.

214314 / 2014-06-26 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych

171437 / 2011-06-21 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy Boguszów - Gorce oraz jej jednostek organizacyjnych

397670 / 2014-12-04 - Administracja samorządowa

Gmina Walim - Walim (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim

75956 / 2009-03-25 - Administracja samorządowa

Gmina Czarny Bór - Czarny Bór (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych.

11377 / 2014-01-17 - Administracja samorządowa

Gmina Oława - Oława (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014 - 2018