Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

122960 / 2016-05-16 - Administracja samorządowa / Gmina Cyców (Cyców)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych.
W zakres kompleksowej obsługi wchodzi:
1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej.
2. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego - przelewy wewnętrzne.
3. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki w innych bankach - przelewy zewnętrzne.
4. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych od interesantów Gminy Cyców dokonywanych na rachunki bankowe gminy, jak i jej jednostek organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych (kasowa obsługa budżetu) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
6. Wydawanie na życzenie zamawiającego codziennie wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi stan salda i dokonane operacje finansowe. Poprzez dokumenty źródłowe należy rozumieć dokumenty potwierdzające uznanie bądź obciążenie rachunków bankowych Zamawiającego (z wyjątkiem operacji dokonywanych poprzez system bankowości internetowej). Codzienne wydawanie wyciągów w formie papierowej dotyczy jednostek organizacyjnych objętych obsługą bankową nie korzystających z bankowości internetowej, bądź sytuacji kiedy będzie miała miejsce awaria systemu bankowości internetowej uniemożliwiająca wydrukowanie wyciągów bankowych przez Zamawiającego.
7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
8. Wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowi danymi.
9. Elektroniczna obsługa rachunków.
10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych OVERNIGHT.
11. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym postawionego do dyspozycji od 01.01. każdego roku.
12. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe na podstawie zawartej odrębnie umowy, z oprocentowaniem podlegającym negocjacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, aniżeli w banku obsługującym, w przypadku przedstawienia korzystniejszej oferty lokowania.
13. Uzgadnianie dokumentacji z zapisami na rachunkach, tj. wyjaśnianie różnego rodzaju pomyłek bankowych, a także ustalanie tytułu wpłaty oraz nadawcy tej wpłaty w sytuacji gdy w treści zawartej na wyciągu bankowym pominięto te dane bądź są one nie kompletne.
14. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
Jednostki organizacyjne Gminy Cyców objęte obsługą bankową:
1) Urząd Gminy Cyców,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie,
3) Zespół Szkół w Cycowie (Szkoła Podstawowa w Cycowie, Gimnazjum Publiczne w Cycowie),
4) Szkoła Podstawowa w Garbatówce,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem,
6) Szkoła Podstawowa w Malinówce,
7) Szkoła Podstawowa w Stawku,
8) Przedszkole Samorządowe w Cycowie,
9) Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie,
10) Gminny Dom Kultury w Cycowie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 122960

Data publikacji: 2016-05-16

Nazwa: Gmina Cyców

Ulica: ul. Chełmska 42

Numer domu: 42

Miejscowość: Cyców

Kod pocztowy: 21-070

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 0-82 5677003

Numer faxu: 0-82 5677200

Adres strony internetowej: www.ugcycow.pl

Regon: 11019783600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych.
W zakres kompleksowej obsługi wchodzi:
1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków z funduszy Unii Europejskiej.
2. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego - przelewy wewnętrzne.
3. Realizacja poleceń przelewu środków na rachunki w innych bankach - przelewy zewnętrzne.
4. Przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych od interesantów Gminy Cyców dokonywanych na rachunki bankowe gminy, jak i jej jednostek organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych (kasowa obsługa budżetu) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
6. Wydawanie na życzenie zamawiającego codziennie wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi stan salda i dokonane operacje finansowe. Poprzez dokumenty źródłowe należy rozumieć dokumenty potwierdzające uznanie bądź obciążenie rachunków bankowych Zamawiającego (z wyjątkiem operacji dokonywanych poprzez system bankowości internetowej). Codzienne wydawanie wyciągów w formie papierowej dotyczy jednostek organizacyjnych objętych obsługą bankową nie korzystających z bankowości internetowej, bądź sytuacji kiedy będzie miała miejsce awaria systemu bankowości internetowej uniemożliwiająca wydrukowanie wyciągów bankowych przez Zamawiającego.
7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
8. Wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej, tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej, tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowi danymi.
9. Elektroniczna obsługa rachunków.
10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych OVERNIGHT.
11. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym postawionego do dyspozycji od 01.01. każdego roku.
12. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe na podstawie zawartej odrębnie umowy, z oprocentowaniem podlegającym negocjacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, aniżeli w banku obsługującym, w przypadku przedstawienia korzystniejszej oferty lokowania.
13. Uzgadnianie dokumentacji z zapisami na rachunkach, tj. wyjaśnianie różnego rodzaju pomyłek bankowych, a także ustalanie tytułu wpłaty oraz nadawcy tej wpłaty w sytuacji gdy w treści zawartej na wyciągu bankowym pominięto te dane bądź są one nie kompletne.
14. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
Jednostki organizacyjne Gminy Cyców objęte obsługą bankową:
1) Urząd Gminy Cyców,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie,
3) Zespół Szkół w Cycowie (Szkoła Podstawowa w Cycowie, Gimnazjum Publiczne w Cycowie),
4) Szkoła Podstawowa w Garbatówce,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem,
6) Szkoła Podstawowa w Malinówce,
7) Szkoła Podstawowa w Stawku,
8) Przedszkole Samorządowe w Cycowie,
9) Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie,
10) Gminny Dom Kultury w Cycowie.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2019

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Spełnienie warunku należy potwierdzić wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług dotyczących obsługi bankowej budżetu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Potencjał techniczny:
Wykonawca wykaże, iż posiada siedzibę centrali, oddziału, filii lub punkt kasowy w miejscowości Cyców, lub utworzy oddział, filię, punkt kasowy - z możliwością realizacji przelewów papierowych, pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Cyców - do dnia podpisania umowy.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych, funduszy celowych

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat OVERNIGHT

Znaczenie kryterium 3: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ugcycow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców - pokój nr 22

Data składania wniosków, ofert: 24/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców - pokój nr 19 - Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

423290 / 2009-12-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie - Szczebrzeszyn (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

142282 / 2009-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Ostrów Lubelski - Ostrów Lubelski (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

110570 / 2014-04-02 - Administracja samorządowa

Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

188769 / 2010-07-15 - Administracja samorządowa

Gmina Rybczewice - Rybczewice (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Rybczewice

67722 / 2016-03-24 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi kasowej 2 urzędów skarbowych województwa lubelskiego

357 / 2009-01-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Goraj - Goraj (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Goraj oraz jednostek organizacyjnych Gminy Goraj

5543 / 2011-01-05 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Annopolu - Annopol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Gminy Annopol

359064 / 2012-09-21 - Administracja samorządowa

Miasto Dęblin - Dęblin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Dęblin oraz miejskich jednostek organizacyjnych

304575 / 2011-11-22 - Administracja samorządowa

Gmina Łaszczów - Łaszczów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

347874 / 2009-10-06 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Głusk - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Głusk oraz jednostek organizacyjnych w latach 2009 - 2013

108581 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Powiat Łęczyński - Łęczna (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.2.2014 Numer ogłoszenia: 83289 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

84095 / 2014-04-16 - Administracja samorządowa

Miasto Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych

382114 / 2009-11-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Biszczy - Biszcza (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

375102 / 2011-11-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z prowadzeniem punktu kasowego i uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000 zł, sprawa ZP.3521/13/11

85081 / 2010-04-15 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Annopolu - Annopol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.150.000 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Annopolu (Przedszkole, OPS, ŚdS)

246243 / 2014-11-27 - Administracja samorządowa

Burmistrz Włodawy - Włodawa (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku

208117 / 2009-11-13 - Administracja samorządowa

Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Najem 2 terminali płatniczych POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych

22528 / 2016-02-02 - Administracja samorządowa

Gmina Tereszpol - Tereszpol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Tereszpol w okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2018r.

15275 / 2012-01-16 - Administracja samorządowa

Gmina Potok Górny - Potok Górny (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy Potok Górny oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015

291240 / 2010-09-14 - Administracja samorządowa

Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

97685 / 2015-07-01 - Administracja samorządowa

Powiat Puławski - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa Powiatu Puławskiego oraz jego jednostek organizacyjnych

242412 / 2011-08-12 - Administracja samorządowa

Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych

24297 / 2016-03-09 - Administracja samorządowa

Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.