Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92517 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego / Komenda Wojewódzka Policji (Bydgoszcz)

Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Zamówienie obejmuje 2 zadania. Zadanie nr 1
1) DRAGER 7410 - 149 szt.
2) DRAGER 7110- 41 szt.
3) DRAGER 6820- 5 szt.
4) DRAGER 7510- 2 szt.
Zadanie nr 2
1) ALCOQUANT 3020- 5 szt.
2) ALCOQUANT 6020- 31 szt.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92517

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-090

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 5255320

Numer faxu: 52 5255319

Adres strony internetowej: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Regon: 09136215200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Zamówienie obejmuje 2 zadania. Zadanie nr 1
1) DRAGER 7410 - 149 szt.
2) DRAGER 7110- 41 szt.
3) DRAGER 6820- 5 szt.
4) DRAGER 7510- 2 szt.
Zadanie nr 2
1) ALCOQUANT 3020- 5 szt.
2) ALCOQUANT 6020- 31 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz OFERTA- wzór stanowi Załacznik nr 1A, 1B 2. Wykaz cen jednostkowych części dla zadania nr 1- wzór stanowi załącznik 1a, Wykaz cen jednostkowych części dla zadania nr 2- wzór stanowi załącznik 1b, 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymizasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania winny wynikać następujące informacje:
a)dane podmiotu trzeciego, który udostępnia zasoby, b) zakres udostępnianych zasobów w odniesieniu do
warunku określonego w rozdz. V siwz, c) Informacja o formie uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji
zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu realizowanych czynności.4. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: 1) ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w
szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt.III.4.3) zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie, w ktorym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Wymóg terminu określony w
pkt.III.4.3) tj.wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stosuje sie
odpowiednio.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: zawiera załacznik nr 5 do SIWZ

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
1)osobiście: KWP w
Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich7, 85-090 Bydgoszcz pok. nr 29, 2)za zaliczeniem pocztowym ( koszt
przesyłki), 3)na stronie internetowej zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 05/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
KWP w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pok. nr 29)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: DRAGER

Opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy:
1) DRAGER 7410 - 149 szt.
2) DRAGER 7110- 41 szt.
3) DRAGER 6820- 5 szt.
4) DRAGER 7510- 2 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: ALCOQUANT

Opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy:
1) ALCOQUANT 3020- 5 szt.
2) ALCOQUANT 6020- 31 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Podobne przetargi

171064 / 2009-05-28 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

159976 / 2012-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

89248 / 2015-04-20 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

113128 / 2013-03-21 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych) wraz ze sporządzeniem kosztorysów na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I, II i III

116052 / 2014-04-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

114222 / 2014-04-03 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości oraz cyfrowych urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów- videorejestratorów dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

18971 / 2011-01-17 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe - Radziejów (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie w 2011 roku.

150848 / 2010-05-31 - Inny: WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH W WYBRANYCH BUDYNKACH I LOKALI SKARBU PAŃSTWA, ODDZIAŁU REGIONALNEGO BYDGOSZCZ NA ROK 2010

141184 / 2011-06-02 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

207184 / 2015-08-12 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCO-SENSOR IV dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

71469 / 2015-05-19 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie okresowego, pięcioletniego przeglądu stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oraz lokali gminnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

18578 / 2016-01-27 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

73305 / 2013-05-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kontroli okresowych, rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

175506 / 2014-05-23 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

59372 / 2010-03-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw radarowych mierników prędkości dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

243900 / 2011-08-12 - Inny: spółka prawa handlowego

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
69/P/2011 - Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o. o. w Bydgoszczy

300050 / 2013-07-29 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

112156 / 2014-04-02 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości

229296 / 2010-07-29 - Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH W WYBRANYCH BUDYNKACH I LOKALI SKARBU PAŃSTWA, ODDZIAŁU REGIONALNEGO BYDGOSZCZ NA ROK 2010

61794 / 2015-03-19 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

47622 / 2016-03-03 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

260490 / 2013-07-04 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu