Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

79215 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Lublin)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opomiarowanie i monitoring urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna dla zasilania jazów i urządzeń pomiarowych wody, woj. lubelskie.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p. n.: Opomiarowanie i monitoring urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna dla zasilania jazów i urządzeń pomiarowych wody, woj. lubelskie, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:
Obiekt I - monitoring i opomiarowanie :
1. Projekt budowlany,
2. Projekt wykonawczy,
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
5. Przedmiary robót,
6. Kosztorys inwestorski.

Obiekt II - Budynek Centrum Dyspozycyjno - Sterującego (CDS):
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
2. Opinia geotechniczna wraz z wykonaniem wymaganej ilości odwiertów pod budynek,
3. Materiały do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. Projekt rozbiórki 4 budynków: dwóch budynków gospodarczych, kotłowni i stróżówki,
5. Projekt budowlany i wykonawczy w/g branż:
Branża budowlano - konstrukcyjna obejmująca:
1) Projekt budowlany i wykonawczy budynku Centrum Dyspozycyjno - Sterującego (CDS),
2) Projekt zagospodarowania działki uwzględniający zieleń ozdobną,
3) Projekt ogrodzenia działki z bramą wjazdową i furtką,
4) Projekt budowlany utwardzenie dróg dojazdowych i placu manewrowego kostką betonową,
5) Projektowana charakterystyka energetyczna.

Branża sanitarna obejmująca:
1)Projekt wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej , wentylacji, oraz grzewczej budynku,
2)Projekt przyłącza wodociągowego (z istniejącej sieci wodociągowej) zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
3)Projekt przyłącza kanalizacyjnego (z istniejącej kanalizacji) zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
Branża elektryczna obejmująca:
1) Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, antywłamaniowej, przeciwpożarowej, telekomunikacyjna,
2) Projekt instalacji odgromowej,
3) Projekt oświetlenia zewnętrzne budynku wraz z czujnikami zmierzchowymi,
4) Projekt przyłącza do sieci energetycznej zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
5) Projekt przyłącza światłowodowego.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
8. Przedmiary robót,
9. Kosztorys inwestorski,

Obiekt III - Zasilanie jazów energią elektryczną
1. Projekt budowlano - wykonawczy,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
4. Przedmiary robót,
5. Kosztorys inwestorski .

Zamówienie obejmuje również :
1) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opomiarowania i monitoringu budowli hydrotechnicznych KWK.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie budowy Centrum Dyspozycyjno - Sterującego.
Szczegółowy zakres zamówienia podano w SIWZ.
Zamawiający informuje, że posiada dokumentację geodezyjną (mapy do celów projektowych, profil podłużny, przekroje poprzeczne, inwentaryzację budowli) dla koryta Kanału Wieprz-Krzna w km 11+000-139+890 .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 79215

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Karłowicza 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-027

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 81 5310322

Numer faxu: 081 5310301

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opomiarowanie i monitoring urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna dla zasilania jazów i urządzeń pomiarowych wody, woj. lubelskie.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p. n.: Opomiarowanie i monitoring urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna dla zasilania jazów i urządzeń pomiarowych wody, woj. lubelskie, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:
Obiekt I - monitoring i opomiarowanie :
1. Projekt budowlany,
2. Projekt wykonawczy,
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
5. Przedmiary robót,
6. Kosztorys inwestorski.

Obiekt II - Budynek Centrum Dyspozycyjno - Sterującego (CDS):
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
2. Opinia geotechniczna wraz z wykonaniem wymaganej ilości odwiertów pod budynek,
3. Materiały do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. Projekt rozbiórki 4 budynków: dwóch budynków gospodarczych, kotłowni i stróżówki,
5. Projekt budowlany i wykonawczy w/g branż:
Branża budowlano - konstrukcyjna obejmująca:
1) Projekt budowlany i wykonawczy budynku Centrum Dyspozycyjno - Sterującego (CDS),
2) Projekt zagospodarowania działki uwzględniający zieleń ozdobną,
3) Projekt ogrodzenia działki z bramą wjazdową i furtką,
4) Projekt budowlany utwardzenie dróg dojazdowych i placu manewrowego kostką betonową,
5) Projektowana charakterystyka energetyczna.

Branża sanitarna obejmująca:
1)Projekt wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej , wentylacji, oraz grzewczej budynku,
2)Projekt przyłącza wodociągowego (z istniejącej sieci wodociągowej) zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
3)Projekt przyłącza kanalizacyjnego (z istniejącej kanalizacji) zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
Branża elektryczna obejmująca:
1) Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, antywłamaniowej, przeciwpożarowej, telekomunikacyjna,
2) Projekt instalacji odgromowej,
3) Projekt oświetlenia zewnętrzne budynku wraz z czujnikami zmierzchowymi,
4) Projekt przyłącza do sieci energetycznej zgodnie z warunkami zarządcy sieci,
5) Projekt przyłącza światłowodowego.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
8. Przedmiary robót,
9. Kosztorys inwestorski,

Obiekt III - Zasilanie jazów energią elektryczną
1. Projekt budowlano - wykonawczy,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe),
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
4. Przedmiary robót,
5. Kosztorys inwestorski .

Zamówienie obejmuje również :
1) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opomiarowania i monitoringu budowli hydrotechnicznych KWK.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie budowy Centrum Dyspozycyjno - Sterującego.
Szczegółowy zakres zamówienia podano w SIWZ.
Zamawiający informuje, że posiada dokumentację geodezyjną (mapy do celów projektowych, profil podłużny, przekroje poprzeczne, inwentaryzację budowli) dla koryta Kanału Wieprz-Krzna w km 11+000-139+890 .

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/12/2016

Informacja na temat wadium:
Ustanawia się wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie : sześć tysięcy złotych).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia .

Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, jednej dokumentacji projektowej zawierającej:
a) wykonanie opomiarowania co najmniej 50 punktów, obejmujących pomiar poziomu wód na danym obszarze,
b) zintegrowany system informujący o poziomach wód w danym obszarze,
c) centrum dyspozytorskie obsługujące co najmniej 50 obiektów pomiarowych.
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji :
a) co najmniej 2 osoby (autor projektu i sprawdzający), posiadające podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz.1278 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
b) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kat. VI, VII lub posiadającą inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,
c) co najmniej 1 osobę posiadającą podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz.1278 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
d) co najmniej 1 osobę posiadającą podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz.1278 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
e) co najmniej 1 osobę posiadającą podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz.1278 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień,

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnia-nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń to usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. III.3.2;

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów . Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Siedziba Zamawiającego,Lublin, ul. Karłowicza 4, pok. 602 (VI p.)

Data składania wniosków, ofert: 21/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Siedziba Zamawiającego -Lublin, ul.Karłowicza 4, sekretariat, pok. 608 (VI p.)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

116822 / 2009-04-22 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 1503 L Białobrzegi - Kock

35184 / 2016-02-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Nałęczów - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci połączeń komunikacyjnych w ramach Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów

87935 / 2009-06-04 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Terespol (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie prac projektowych układu torowego na Wolnym Obszarze Celnym Małaszewicze - w ramach zadania budowa infrastruktury WOC

339394 / 2009-09-30 - Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu na rzece Giełczew, w miejscowości Sobieska Wola II, w km 6+467 drogi powiatowej nr 2129L Dąbie - Sobieska Wola - Giełczew (klasa techniczna drogi Z - zbiorcza), wraz z uzyskaniem: decyzji pozwolenia na przebudowę mostu / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

272782 / 2011-09-05 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 2 (dwóch) budowlach rzeki Czarna Hańcza.

184954 / 2010-06-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie operatów wodnoprawnych w zakresie piętrzenia i poboru wody (z wykorzystaniem istniejących operatów) i instrukcji gospodarowania wodą na 4 (czterech) budowlach rzeki Szczeberka Górna

323924 / 2009-09-18 - Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu na rzece Giełczew, w miejscowości Sobieska Wola II, w km 6+467 drogi powiatowej nr 2129L Dąbie - Sobieska Wola - Giełczew (klasa techniczna drogi Z - zbiorcza), wraz z uzyskaniem: decyzji pozwolenia na przebudowę mostu / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

195918 / 2012-06-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 3 (trzech) budowlach rzeki Bronka

311052 / 2010-09-29 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody (z wykorzystaniem istniejącego operatu) i instrukcji gospodarowania wodą na 16 (szesnastu) budowlach rzeki Szeroka Struga.

270970 / 2010-08-31 - Inny: Miejska jednostka organizacyjna

Zarząd Dróg Miejskich - Chełm (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii energetycznej oświetleniowej ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza na długości ok. 630 m.

280549 / 2008-10-23 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie prac uzupełniających w realizowanym zamówieniu pt. Opracowanie Koncepcji programowej drogi ekspresowej S-19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa na odcinku granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - koniec I etapu obwodnicy m. Lubartowa

175192 / 2009-06-02 - Inny: Miejska jednostka organizacyjna

Zarząd Dróg Miejskich - Chełm (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm.

139684 / 2011-06-02 - Administracja samorządowa

Miasto Dęblin - Dęblin (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z chodnikami i parkingami na terenie miasta Dęblin w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

143817 / 2009-08-31 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Terespol (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa infrastruktury na terenie Wolnego Obszaru Celnego - wykonanie prac projektowych sieci sanitarnych

388704 / 2009-11-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Koncepcja programowo- przestrzenna zapewnienia odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, gm. Orla

351586 / 2013-08-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu istniejących budowli komunikacyjnych na rzece Głęboka, gm. Raczki