Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

88035 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Poznań)

Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alkometr A2.0, Simens, Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz załączniku nr 1 i 2 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 88035

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

Numer domu: 2A

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-844

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8412743, 8412740

Numer faxu: 061 8412744

Adres strony internetowej: www.wielkopolska.policja.gov.pl

Regon: 63070341000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alkometr A2.0, Simens, Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz załączniku nr 1 i 2 do SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiednio dla:
a) części nr 1 - 70 urządzeń (w tym: 50 urządzeń typu Alkometr A 2.0 i 20 urządzeń Simens)
b) część nr 2 - 100 urządzeń
oraz załączy dowody określające, czy usługa ta została wykonane lub jest wykonywana należycie W przypadku składania oferty do kilku części Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże co najmniej jedną usługą o największej ilości urządzeń spośród wybranych części.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiednio dla:
a) części nr 1 - 70 urządzeń (w tym: 50 urządzeń typu Alkometr A 2.0 i 20 urządzeń Simens)
b) część nr 2 - 100 urządzeń
oraz załączy dowody określające, czy usługa ta została wykonane lub jest wykonywana należycie W przypadku składania oferty do kilku części Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże co najmniej jedną usługą o największej ilości urządzeń spośród wybranych części.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia o treści określonej w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. a SIWZ lub inne dokumenty o treści określonej w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. b SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2, ppkt 1 i 2 dotyczące tego podmiotu
5. W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie polegać na potencjale podmiotu trzeciego, zobowiązany jest przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub
b) inne stosowne dokumenty, dotyczące:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych.
2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki związane z funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację embargo, zamknięcie granic,
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie usług w terminie,
c) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
3) dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości usług; w tej sytuacji umowa może być przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości usług określonych w umowie bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana płatnika faktur za wykonane usługi, a także dopuszczalna jest zmiana danych Zamawiającego wskazanych w komparycji umowy, w tym zmiana na inną jednostkę Skarbu Państwa,
5) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatków od towarów i usług, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Jeżeli zmiany, o których mowa w lit a) i b) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia. Jeżeli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a) lub b).
7) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych osobowych i danych kontaktowych osób wskazanych w § 1 ust. 6 i 7 umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838

Data składania wniosków, ofert: 24/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
osobiście lub kurierem Sekcja ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu ul.Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838 lub przesłać na adres Zamawiającego tj. ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie
przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: Alkometr A-2.0 i Siemens

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alkometr A-2.0 i Siemens służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2017

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: Alcoquant 6020

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2017

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Podobne przetargi

243119 / 2014-11-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-130/2014 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu Alcosensor.

178505 / 2012-08-17 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Przywrócenie pełnej funkcjonalności stałej stacji ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 92 w km 208+200 w m. Siedlec

333317 / 2008-11-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

59762 / 2013-02-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

193750 / 2012-06-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

198981 / 2010-07-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

115266 / 2013-03-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

98365 / 2011-03-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu temperatur urządzeń chłodniczych będących na wyposażeniu RCKiK w Poznaniu.

196965 / 2012-09-13 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Przywrócenie pełnej funkcjonalności stałej stacji ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 92 w km 208+200 w m. Siedlec

285658 / 2012-08-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi naprawy, kalibracji i legalizacji videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

153054 / 2014-05-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
serwisowanie na rzecz Zamawiającego urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, polegających na przeprowadzeniu okresowych przeglądów technicznych, przygotowaniu do wzorcowania oraz przeprowadzaniu ewentualnych napraw

10311 / 2016-01-29 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-3/2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu AlkoSensor

6463 / 2015-01-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-148/2014 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych.

325740 / 2011-10-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-187/11 Usługi serwisowe radarowych i laserowych mierników prędkości eksploatowanych w Jednostkach Policji woj. wielkopolskiego,

290740 / 2012-08-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

244290 / 2011-08-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu oraz napraw, kalibracji i legalizacji mierników prędkości na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

158174 / 2011-06-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-67/11 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych

367370 / 2011-11-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-187/11 Usługi serwisowe radarowych i laserowych mierników prędkości eksploatowanych w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego

25527 / 2009-01-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

22449 / 2009-01-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

358850 / 2012-09-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi naprawy, kalibracji i legalizacji videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie