Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

193750 / 2012-06-08 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Olsztyn)

Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu, kalibracji, wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
1) zadanie nr 1 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów ALCO-SENSOR IV;
2) zadanie nr 2 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów DRAGER 7410;
3) zadanie nr 3 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO QUANT;
4) zadanie nr 4 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO STOP P;
5) zadanie nr 5- naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów SIEMENS;
6) zadanie nr 6 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów AWAT
7) zadanie nr 7 -naprawa, kalibracja oraz legalizacja radarowych mierników prędkości 1A; Rapid 2KA; K15; ISKRA
8) zadanie nr 8 - kalibracja oraz legalizacja laserowych mierników prędkości ULTRALYTE 200LR oraz ULTRALYTE 100 LR
9) zadanie Nr 9 - naprawa, kalibracja i legalizacja videorejestratorów POLCAM
3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzach cenowych - stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.4. Koszty przekazania do wzorcowania/legalizacji i odbioru z wzorcowania/legalizacji ponosi Wykonawca (naprawa bez wzorcowania/legalizacji nie zostanie uwzględniona).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 193750

Data publikacji: 2012-06-08

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Partyzantów 6/8

Numer domu: 6/8

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-521

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5225200, 5225760

Numer faxu: 089 5225205

Adres strony internetowej: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Regon: 51006478400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu, kalibracji, wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
1) zadanie nr 1 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów ALCO-SENSOR IV;
2) zadanie nr 2 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów DRAGER 7410;
3) zadanie nr 3 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO QUANT;
4) zadanie nr 4 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO STOP P;
5) zadanie nr 5- naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów SIEMENS;
6) zadanie nr 6 - naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów AWAT
7) zadanie nr 7 -naprawa, kalibracja oraz legalizacja radarowych mierników prędkości 1A; Rapid 2KA; K15; ISKRA
8) zadanie nr 8 - kalibracja oraz legalizacja laserowych mierników prędkości ULTRALYTE 200LR oraz ULTRALYTE 100 LR
9) zadanie Nr 9 - naprawa, kalibracja i legalizacja videorejestratorów POLCAM
3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzach cenowych - stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.4. Koszty przekazania do wzorcowania/legalizacji i odbioru z wzorcowania/legalizacji ponosi Wykonawca (naprawa bez wzorcowania/legalizacji nie zostanie uwzględniona).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 9

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia co Zamawiający uzna za spełnione jeżeli Wykonawca (dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9) wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu napraw i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu / mierników prędkości /videorejestratorów potwierdzonym zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania porównywalnego pod względem jego przedmiotu i wartości do zadania określonego przez Zamawiającego, oraz musi załączyć dokumenty potwierdzające w swojej treści jednoznacznie, że w/w usługi zostały wykonane należycie - np. referencje, protokoły odbioru
Zadania porównywalne:
1)dla zadania Nr 1 - o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto, wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na naprawy i kalibracje urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
2)dla zadania Nr 2 - o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na naprawy i kalibarcje urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
3)dla zadania Nr 6 - o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na naprawy i kalibracje urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
4) dla zadania Nr 7 - o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na naprawy i kalibracje radarowych mierników prędkości;
5)dla zadania Nr 8 - o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na świadczenie usług kalibracji laserowych mierników prędkości;
6)dla zadania Nr 9 - - o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, wartość ta musi wynikać z jednego kontraktu na naprawy i kalibracje videorejestratorów.
7)W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje usługi na kilka pakietów, wówczas winien wykazać się zrealizowaniem zadania porównywalnego o najwyższej wartości.
Dokument będzie oceniany w trybie spełnia - nie spełnia, czyli: nie spełnia warunku - za brak dokumentu, spełnia warunek- za przedstawienie ważnego dokumentu lub kompletu dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Potencjał techniczny:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:
1) Nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę.
2) nastąpiła zmiana w aktach prawnych regulujących przedmiot zamówienia
3) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych ul. Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn..

Data składania wniosków, ofert: 20/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych ul. Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn..

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów ALCO-SENSOR IV

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów ALCO-SENSOR IV- 212 kalbracji (106 sztuk x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów DRAGER 7410

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkotestów DRAGER 7410 - 164 kalibracji (82 sztuki x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO QUANT

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO QUANT - 10 kalibracji ( 5 sztuk x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 4

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO STOP P

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów ALCO STOP P - 40 kalibracje (20 sztuk x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 5

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów SIEMENS

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów SIEMENS - 8 kalibracji (4 sztuki x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 6

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów AWAT

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz wzorcowanie alkometrów AWAT -130 kalibracji (65 sztuk x 2 razy w roku).

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 7

Nazwa:
Naprawa, kalibracja oraz legalizacja radarowych mierników prędkości 1A; Rapid 2KA; K15; ISKRA

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja oraz legalizacja radarowych mierników prędkości 1A; Rapid 2KA; K15; ISKRA- 79 kalibracji.

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 8

Nazwa:
Kalibracja oraz legalizacja laserowych mierników prędkości ULTRALYTE 200LR oraz ULTRALYTE 100 LR

Opis:
przedmiotem zamówienia jest kalibracja oraz legalizacja laserowych mierników prędkości ULTRALYTE 200LR oraz ULTRALYTE 100 LR- 47 kalibracji.

Kody CPV: 504111009

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 9

Nazwa:
Naprawa, kalibracja i legalizacja videorejestratorów POLCAM

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja i legalizacja videorejestratorów POLCAM - 400 kalibracji.

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Podobne przetargi

243119 / 2014-11-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-130/2014 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu Alcosensor.

52864 / 2016-03-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-3/2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji , wzorcowania oraz napraw urządzeń typu Alkosensor

333317 / 2008-11-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

59762 / 2013-02-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

198981 / 2010-07-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

109492 / 2011-05-11 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-67/11 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

226065 / 2012-10-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji i napraw radarowych i laserowych mierników prędkości będących na stanie jednostek Policji woj. wielkopolskiego

115266 / 2013-03-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

164809 / 2011-06-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu oraz napraw, kalibracji i legalizacji mierników prędkości na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

241513 / 2012-11-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji i napraw radarowych i laserowych mierników prędkości będących na stanie jednostek Policji woj. wielkopolskiego

153054 / 2014-05-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
serwisowanie na rzecz Zamawiającego urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, polegających na przeprowadzeniu okresowych przeglądów technicznych, przygotowaniu do wzorcowania oraz przeprowadzaniu ewentualnych napraw

10311 / 2016-01-29 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-3/2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu AlkoSensor

6463 / 2015-01-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-148/2014 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych.

325740 / 2011-10-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-187/11 Usługi serwisowe radarowych i laserowych mierników prędkości eksploatowanych w Jednostkach Policji woj. wielkopolskiego,

290740 / 2012-08-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

244290 / 2011-08-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu oraz napraw, kalibracji i legalizacji mierników prędkości na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

158174 / 2011-06-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-67/11 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych

367370 / 2011-11-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-187/11 Usługi serwisowe radarowych i laserowych mierników prędkości eksploatowanych w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego

25527 / 2009-01-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

22449 / 2009-01-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

225697 / 2014-10-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-130/2014 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu AlkoSensor

279335 / 2008-10-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.

134371 / 2010-05-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

358850 / 2012-09-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi naprawy, kalibracji i legalizacji videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie