Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

97526 / 2016-04-20 - Inny: Podmiot prawa handlowego / Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. (Wejherowo)

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań serologicznych, do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed, wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo określonych w SIWZ.
CPV - 33.69.62.00 - 7 (Odczynniki do badania krwi),
CPV - 38.43.45.20 - 7 (Analizatory krwi),
słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 97526

Data publikacji: 2016-04-20

Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.

Ulica: ul. dr A. Jagalskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Wejherowo

Kod pocztowy: 84-200

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 5727331

Numer faxu: 058 5727331

Adres strony internetowej: www.szpital.wejherowo.pl

Regon: 19146700800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań serologicznych, do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed, wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo określonych w SIWZ.
CPV - 33.69.62.00 - 7 (Odczynniki do badania krwi),
CPV - 38.43.45.20 - 7 (Analizatory krwi),
słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
384345207 (Analizatory krwi)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych w ofercie wymaganych oświadczeń na zasadzie spełnia - nie spełnia warunku

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Formularz parametrów technicznych i innych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.
2. Oświadczenie - załącznik nr 5 do SIWZ

inne_dokumenty:
1. Upoważnienie (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 2 rozdziału 6 SIWZ.
2. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w zakresie sukcesywnych dostaw w okresie o którym mowa w §8 ust. 7 umowy. W ramach pozostałych środków finansowych Zamawiający będzie uiszczał także czynsz dzierżawny za dzierżawiony przedmiot umowy.
2. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen ze względu na zmiany stawki VAT. Wszelkie zmiany ceny każdorazowo wymagają udokumentowania przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu zużywalnego bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,
b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,
c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.
Zmiany ujęte w pkt a i b nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a i b. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.
5. W przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie w/w zmian ma prawo pisemnie zwrócić się do drugiej strony o podjęcie negocjacji w celu odpowiedniej zmiany cen netto i brutto określonych umową o kwotę proporcjonalną do zmian określonych w pkt. a lub b, jeśli zmiany te mają wpływ na koszty realizacji zamówienia. Każda ze Stron wnioskujących ma obowiązek udokumentować w/w wpływ zmian na cenę realizacji umowy.
6. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane pisemnie w formie obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem §7 ust. 6 umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin dostawy

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szpital.wejherowo.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo Dział Zamówień Publicznych lokal nr 12

Data składania wniosków, ofert: 28/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Siedziba Zamawiającego (ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo) - Kancelaria

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

21418 / 2013-01-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do przeprowadzenia badań DNA Parvowirusa B19 i RNA wirusa HAV metodami biologii molekularnej w pulach osocza na systemie Cobas S201

318869 / 2008-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego. Znak sprawy ZP-PN/120/08

380670 / 2009-10-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego. Znak sprawy ZP-PN/109/09.

24588 / 2016-02-04 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH APARATÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

144799 / 2015-10-02 - Inny: Sp. z o.o.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - Bytów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń koagulologicznych do posiadanego analizatora Coag Chrom 3003 ZP32/L/3/2015

159291 / 2014-07-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania morfologii oraz dzierżawa analizatora hematologicznego do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/60/14

81671 / 2016-06-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego. Znak sprawy ZP-PN/48/16

318329 / 2008-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie - Człuchów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawa odczynników hematologicznych, materiału kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego

356460 / 2015-12-30 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIALÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH APARATÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

53770 / 2009-03-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

177043 / 2014-08-18 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII