Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86315 / 2016-06-15 - Inny: POLICJA / Komenda Wojewódzka Policji (Gorzów Wielkopolski)

Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego
2.Kod CPV: 39100000-3 (Meble), 39130000-2 (Meble biurowe), 39110000-6 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części), 39141000-2 (Meble i wyposażenie kuchni), 39150000-8 (Różne meble i wyposażenie) 39132100-7 (Szafy na akta), 39131100-0 (Regały archiwalne).
3.Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych mebli, ich rozładunek, wniesienie, montaż oraz rozmieszczenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy, wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w SIWZ.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany dalej SOPZ zawierający wykaz mebli i siedzisk będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych mebli załącznik nr 8, 8a oraz 9 do SIWZ (stosownie do części przedmiotu zamówienia).
5.Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy meble będące przedmiotem zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy:
a)w zakresie części 1 pn. Meble drewniane oraz siedziska oraz części 2 pn. Meble metalowe - do KPP w Krośnie Odrzańskim dz. 1225/20 (budynek II piętrowy, winda osobowa) lub KWP Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
6.Termin płatności: w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7.Gwarancja: Zamawiający wymaga całkowitej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, przy czym jeżeli udzielona gwarancja jakości, jest udzielona na okres krótszy niż gwarancja jakości producenta, wówczas okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę ulega wydłużeniu do okresu trwania gwarancji producenta. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w przedmiocie zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8.Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji dostaw oraz warunków reklamacji został zawarty w Projekcie umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
9.Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp., intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.) w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach.
10.Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12.Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
a)część 1 pn. Meble drewniane oraz siedziska;
b)część 2 pn. Meble metalowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części zawiera zał. nr 8, 8a oraz 9 do SIWZ
13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
14.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w zakresie części 1 i 2 - do 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86315

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Kwiatowa 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Kod pocztowy: 66-400

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 738 14 91

Numer faxu: 95 738 14 95

Adres strony internetowej: www.lubuska.policja.gov.pl

Regon: 21022150800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: POLICJA

Inny rodzaj zamawiającego: POLICJA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego
2.Kod CPV: 39100000-3 (Meble), 39130000-2 (Meble biurowe), 39110000-6 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części), 39141000-2 (Meble i wyposażenie kuchni), 39150000-8 (Różne meble i wyposażenie) 39132100-7 (Szafy na akta), 39131100-0 (Regały archiwalne).
3.Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych mebli, ich rozładunek, wniesienie, montaż oraz rozmieszczenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy, wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w SIWZ.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany dalej SOPZ zawierający wykaz mebli i siedzisk będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych mebli załącznik nr 8, 8a oraz 9 do SIWZ (stosownie do części przedmiotu zamówienia).
5.Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy meble będące przedmiotem zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy:
a)w zakresie części 1 pn. Meble drewniane oraz siedziska oraz części 2 pn. Meble metalowe - do KPP w Krośnie Odrzańskim dz. 1225/20 (budynek II piętrowy, winda osobowa) lub KWP Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
6.Termin płatności: w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7.Gwarancja: Zamawiający wymaga całkowitej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, przy czym jeżeli udzielona gwarancja jakości, jest udzielona na okres krótszy niż gwarancja jakości producenta, wówczas okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę ulega wydłużeniu do okresu trwania gwarancji producenta. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w przedmiocie zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8.Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji dostaw oraz warunków reklamacji został zawarty w Projekcie umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
9.Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp., intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.) w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach.
10.Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12.Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
a)część 1 pn. Meble drewniane oraz siedziska;
b)część 2 pn. Meble metalowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części zawiera zał. nr 8, 8a oraz 9 do SIWZ
13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
14.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w zakresie części 1 i 2 - do 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 40

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu dokumentach, wykaże że:
a)W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PN. MEBLE DREWNIANE ORAZ SIEDZISKA - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje; w przypadku jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 3 dostawy mebli biurowych, realizowane etapowo lub jednorazowo, wynikające z odrębnych umów, w tym co najmniej jednej umowy o wartości minimum 350.000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Spółki Cywilnej.
b)W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PN. MEBLE METALOWE - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje; w przypadku jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 3 dostawy mebli metalowych, realizowane etapowo lub jednorazowo, wynikające z odrębnych umów, w tym co najmniej jednej umowy o wartości minimum 180.000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Spółki Cywilnej.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu dokumentach, wykaże że:
a)W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PN. MEBLE DREWNIANE ORAZ SIEDZISKA - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą wykonanie zadania w wysokości minimum 350.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki Cywilnej.
b)W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PN. MEBLE METALOWE - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą wykonanie zadania w wysokości minimum 120.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki Cywilnej.
c)Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej sumy środków, żądanej dla tych części, na które składa ofertę.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1a. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2a do SIWZ);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) oświadczenie powinno być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie lub upoważniony Lider Konsorcjum/ Przedstawiciel w imieniu całego Konsorcjum/ Spółki cywilnej).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
b)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (wzór - zał. nr 5 do SIWZ - wspólny dla obydwu części) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XIII ppkt 2.1 a) i b) SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka Cywilna) warunek może być wspólnie spełniony przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, wykaz należy złożyć dla każdej części oddzielnie.
Dowodami, o których mowa w ppkt powyżej, są:
a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b)w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a);
c)w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
d)dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XIII ppkt 2.2) SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) warunek może być wspólnie spełniony przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

1b. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2b do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 oraz pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp; wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

1c. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a)dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
-jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (wzór - zał. nr 3 do SIWZ );
-jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(wzór - zał. nr 4 do SIWZ ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184, 1618, 1634), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Inny Podmiot (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)
a)Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi do oferty załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, oświadczenie należy załączyć dla każdej części oddzielnie.

Uwaga:
-Wykonawca musi przedłożyć oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego własnoręcznie podpisanego przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji (wyroki KIO z 5 maja 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 822/11 oraz z 1 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 922/10).
-Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
-jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
-jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
-jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
-Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

b)Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt XIV ppkt 1b lit. b, c, d SIWZ i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (pkt XIV ppkt 1b lit. a SIWZ) (na podst. § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).

3.Na potwierdzenie spełniana przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ (wzór - zał. nr 10 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, oświadczenie należy załączyć dla każdej części oddzielnie lub w treści oświadczenia wyszczególnić numer i nazwę części, których oświadczenie dotyczy.

b)w części 1 - Meble drewniane oraz siedziska, należy załączyć osobną karta produktowa dla oferowanych krzeseł i foteli biurowych (musi ona zawierać nazwę mebla, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie, wymiary i szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania SIWZ).

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć:
a)prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną Formularz ofertowy (zał. nr 1 a-b do SIWZ - dla każdej części oddzielnie). Wszystkie pola puste i wykropkowane (stanowiące o treści oferty Wykonawcy) muszą być wypełnione przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka Cywilna) należy złożyć jeden Formularz ofertowy wspólny dla wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.

b)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - upoważnienie lub pełnomocnictwo, określające zakres czynności, do których jest umocowany;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

c)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie musi zawierać następujące informacje:
a)nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego;
b)wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie (zgodne z pkt XIV ppkt 4 lit. b) SIWZ).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.

d)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna) - upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt XIV ppkt 4 lit. b - d SIWZ Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wyrok SO w Warszawie - SYGN. AKT V CA 85/07).
e)prawidłowo wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną Oświadczenie o podwykonawcach - załączyć w przypadku udziału podwykonawców (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, oświadczenie należy załączyć dla każdej części oddzielnie.

5. Ponadto Zamawiający zaleca załączyć wraz z w/w dokumentami:
a) podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - Projekt Umowy - zał. nr 7 do SIWZ (zaleca się wypełnienie Projektu umowy w części dotyczącej Wykonawcy i jego oferty) - nie jest wymagane załączanie Projektu umowy do oferty. W sytuacji braku w ofercie Projektu Umowy Zamawiający uzna, że Wykonawca zapoznał się z jego treścią i akceptuje zawarte w nim warunki (na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym); Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Umowy stanowi projekt umowy wspólny dla wszystkich części przedmiotu zamówienia. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta oddzielnie dla każdej części.
6. Wykonawcy zagraniczni:
a)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
b)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt XIV ppkt 1b lit. b) i d) SIWZ (KRS lub CEIDG i KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 9), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
b.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
c)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIV ppkt 1b lit. c) SIWZ (KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 i KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp
d)Dokumenty, o których mowa w lit. b), c) i d) niniejszego ppkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i d) niniejszego ppkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231) stosuje się odpowiednio.
7.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum/Spółka cywilna) zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa Konsorcjum), w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie Spółki cywilnej - umowę Spółki.
8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
6.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p., w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Warunki zmiany:
a)istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie);
b)zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy;
c)zmiana miejsca dostawy całości bądź części przedmiotu zamówienia, jeśli dostawa w miejscu wskazanym jest utrudniona lub niemożliwa;
d)zmiana terminu dostawy całości bądź części przedmiotu zamówienia, jeśli dostawa w wyznaczonym terminie jest utrudniona lub niemożliwa, o czas trwania tych okoliczności;
e)zmiana terminu realizacji umowy w związku z zaistnieniem siły wyższej, klęski żywiołowej lub innych przyczyn niezależnych od Stron umowy, o czas trwania tych przyczyn
f)z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany któregokolwiek z terminów umownych w tym realizacji obowiązków umownych, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Okres udzielonej gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji
Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Kwiatowa 10, 66 -400 Gorzów Wlkp.

Data składania wniosków, ofert: 23/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji
Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Kwiatowa 10, 66 -400 Gorzów Wlkp.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacje dodatkowe:
I.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się w formie pisemnej (art. 9 ust. 1 ustawy, w powiązaniu z art. 27 ustaw P.z.p.) w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy P.z.p.)
2.Wszelkie zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj.:
od godziny 7:30 do 15:30 w dni robocze, na adres Zamawiającego,
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,
Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
fax 095/738 14 95, lub e-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Wszelkie zapytania do SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej.
4.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma Zamawiającego z późniejszą datą.
5.Korespondencja przesłana pisemnie pocztą, kurierem, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 15:30) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 ustawy P.z.p.
6.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 ustawy P.z.p.). W przypadku wysłania w/w faksem lub drogą elektroniczną konieczne jest dodatkowo wysłanie w/w w formie pisemnej pocztą tradycyjną, za wyjątkiem sytuacji, gdy poczta elektroniczna opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej jest zrównane z formą pisemną tylko wtedy, kiedy jest opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 K.c.).
7.Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji wysyłanych droga elektroniczną lub faksem (art. 27 ust. 2 ustawy P.z.p.).II.AUKCJA ELEKTRONICZNA(art. 91 a - c ustawy P.z.p.)
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.III.DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
IV.PODWYKONAWCY
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy P.z.p.).
2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.
3.Żądane przez Zamawiającego informacje należy złożyć w ofercie na podstawie Oświadczenia o podwykonawcach (wzór - zał. nr 6 do SIWZ).
4.Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
V.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VI.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII.UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Kody CPV:
391000003 (Meble)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
391300002 (Meble biurowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
391100006 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
391410002 (Meble i wyposażenie kuchni)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
391500008 (Różne meble i wyposażenie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
391321007 (Szafy na akta)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
391311000 (Regały archiwalne)

Podobne przetargi

237210 / 2014-07-15 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wyposażenia i urządzeń typu meble, sprzęt AGD wraz z ich montażem w kwaterach internatowych w zasobie OReg WAM Zielona Góra

38422 / 2015-02-20 - Administracja samorządowa

Nowosolski Dom Kultury - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli biurowych, mebli kuchennych, krzeseł, foteli oraz sprzętu AGD do budynku Nowosolskiego Domu Kultury w ramach projektu p.n. Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli

240875 / 2009-12-11 - Inny: policja

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup i dostawa wyposażenia kwaterunkowego dla KPP Sulęcin oraz wyremontowanych jednostek Policji woj. lubuskiego.

405018 / 2013-10-05 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wyposażenia i urządzeń typu meble, sprzęt AGD wraz z ich montażem w 18 kwaterach internatowych w Świętoszowie przy ul. Klonowej i Szkolnej część I

258647 / 2013-12-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli kuchennych i biurowych dla Oddziału Pediatrii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych..

103448 / 2014-03-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze

80132 / 2011-04-15 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku internatu garnizonowego ul. Kwiatowa 1 w Świętoszowie

287988 / 2015-10-28 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na pierwsze wyposażenie nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

75125 / 2012-04-02 - Administracja samorządowa

Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup wraz z dostawą mebli do świetlicy wiejskiej w Bobrówku w celu wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii PROW

124093 / 2011-04-27 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wyposażenia obiektu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska: dostawa wraz z montażem mebli wbudowanych i wolnostojących.

127148 / 2013-04-02 - Inny: sp. z o. o.

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Spółka z o.o. - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli, krzeseł i foteli do budynku Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli

222209 / 2014-10-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli kuchennych, biurowych i medycznych dla komórek organizacyjnych Szpitala

366572 / 2012-09-26 - Administracja samorządowa

Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup wraz z dostawą mebli do świetlicy wiejskiej w Tucznie w celu wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii PROW

262112 / 2008-12-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup i dostawa wyposażenia kwaterunkowego dla jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego

261513 / 2013-12-04 - Administracja samorządowa

Gmina Szprotawa - Szprotawa (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa wyposażenia sal oddziałów przedszkolnych oraz sal 6 latków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach oraz szkół filialnych w Długiem, Lesznie Górnym i Siecieborzycach

238661 / 2013-11-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli kuchennych i biurowych dla Oddziału Pediatrii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych.

11928 / 2010-01-14 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Deszczno - Deszczno (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1.

458198 / 2013-11-08 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawę wyposażenia i urządzeń typu meble, sprzęt AGD wraz z ich montażem w 25 kwaterach internatowych w Świętoszowie przy ul. Klonowej i Szkolnej część II