Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92655 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego / Komenda Wojewódzka Policji (Bydgoszcz)

Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Zadanie nr 1:
1) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 1A- 36 szt.
2) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 2Ka- 28 szt.
Zadanie nr 2:
1) ręczny radarowy miernik prędkości Iskra -1- 92 szt.
Zadanie nr 3:
1) ręczny laserowy miernik prędkości Laser UltraLyte 100 LR- 23 szt.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92655

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-090

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 5255320

Numer faxu: 52 5255319

Adres strony internetowej: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Regon: 09136215200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Zadanie nr 1:
1) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 1A- 36 szt.
2) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 2Ka- 28 szt.
Zadanie nr 2:
1) ręczny radarowy miernik prędkości Iskra -1- 92 szt.
Zadanie nr 3:
1) ręczny laserowy miernik prędkości Laser UltraLyte 100 LR- 23 szt.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz OFERTA- Załacznik nr 1A, 1B, 1C 2. Wykaz cen adiustacji dla zadania nr 1- wzór stanowi załącznik 1a 3. Wykaz cen jednostkowych części dla zadania nr 1- wzór stanowi załącznik 1b, Wykaz cen jednostkowych części dla zadania nr 2- wzór stanowi załącznik 1c,Wykaz cen jednostkowych części dla zadania nr 3- wzór stanowi załącznik 1d 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania winny wynikać następujące informacje:
a)dane podmiotu trzeciego, który udostępnia zasoby, b) zakres udostępnianych zasobów w odniesieniu do
warunku określonego w rozdz. V siwz, c) Informacja o formie uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji
zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu realizowanych czynności.5. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: 1) ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w
szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt.III.4.3) zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie, w ktorym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Wymóg terminu określony w
pkt.III.4.3) tj.wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stosuje sie
odpowiednio.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: zawiera zalacznik nr 5

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
1)osobiście: KWP w
Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich7, 85-090 Bydgoszcz pok. nr 29, 2)za zaliczeniem pocztowym ( koszt
przesyłki), 3)na stronie internetowej zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
KWP w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (pok. nr 29)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: RAPID 1A, RAPID 2KA

Opis:
przedmiotem zamówienia są usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości typu RAPID 1A, RAPID 2KA:
1) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 1A- 36 szt.
2) ręczny radarowy miernik prędkości Rapid 2Ka- 28 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: ISKRA 1

Opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości typu ISKRA 1- 92 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: LASER ULTRALYTE 100 LR

Opis:
przedmiotem zamówienia są usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych, laserowych mierników prędkości typu LASER ULTRALYTE 100 LR- 23 szt.

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: skrócenie czasu realizacji usługi

Znaczenie kryterium 2: 10

Kody CPV:
713561009 (Usługi kontroli technicznej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
504330009 (Usługi kalibracyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Podobne przetargi

171064 / 2009-05-28 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

159976 / 2012-05-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

79259 / 2012-04-05 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych) wraz ze sporządzeniem kosztorysów na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I, II i III.

323476 / 2014-09-30 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

89248 / 2015-04-20 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

113128 / 2013-03-21 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych) wraz ze sporządzeniem kosztorysów na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I, II i III

266740 / 2015-10-08 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCO-SENSOR IV dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

48418 / 2014-02-11 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

150848 / 2010-05-31 - Inny: WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH W WYBRANYCH BUDYNKACH I LOKALI SKARBU PAŃSTWA, ODDZIAŁU REGIONALNEGO BYDGOSZCZ NA ROK 2010

193163 / 2014-09-10 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

97142 / 2009-04-08 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw analizatorów spalin i dymomierzy różnych typów, mierników natężenia dźwięku oraz mierników prędkości dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

73138 / 2011-04-11 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw radarowych mierników prędkości, fotoradarów i videorejestratorów dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

71469 / 2015-05-19 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie okresowego, pięcioletniego przeglądu stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oraz lokali gminnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

73305 / 2013-05-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kontroli okresowych, rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

59372 / 2010-03-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw radarowych mierników prędkości dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

243900 / 2011-08-12 - Inny: spółka prawa handlowego

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
69/P/2011 - Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o. o. w Bydgoszczy

229296 / 2010-07-29 - Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH W WYBRANYCH BUDYNKACH I LOKALI SKARBU PAŃSTWA, ODDZIAŁU REGIONALNEGO BYDGOSZCZ NA ROK 2010

242792 / 2015-09-16 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCO-SENSOR IV dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

260490 / 2013-07-04 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

424686 / 2012-10-30 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
ZZP-2380-173/2012 Usługi w zakresie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sporządzenie na ich podstawie dokumentacji pomiarowej w obiektach będących w dyspozycji Poplicji woj. wielkopolskiego

219254 / 2012-06-25 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi kalibracji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

119784 / 2012-04-16 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, kalibracji i napraw radarowych mierników prędkości dla potrzeb KWP w Bydgoszczy