Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86369 / 2016-06-15 - / Miasto Suwałki (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-07 pod pozycją 73065. Zobacz ogłoszenie 73065 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86369

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Miasto Suwałki

Ulica: ul. Mickiewicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5628000

Numer faxu: 087 5628098

Adres strony internetowej: www.um.suwalki.pl

Regon: 79067103000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 73065

Data wydania biuletynu: 2016-06-07

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.1)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Informacja na temat wadium:1. Wykonawca zapewni jako
część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100
złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804). Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 20.06.2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków
na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim
w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formach
określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji musi
wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum 3
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej..

Po wprowadzeniu zmiany:
Informacja na temat wadium:1. Wykonawca zapewni jako
część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100
złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804). Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków
na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim
w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formach
określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji musi
wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum 3
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Urzędzie Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju
nr 5..

Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Urzędzie Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju
nr 5..

Podobne przetargi