Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

74397 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego / Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (Lubartów)

Usługa wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Opis zamówienia

Bank świadczący usługę wykupu wierzytelności winien dostarczyć kompleksową usługę wykupu wierzytelności na potrzeby zadań realizowanych przez ZKGZL w ramach projektu pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zaoferuje kompleksową usługę wykupu wierzytelności powstających podczas realizacji wyżej wymienionego projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 74397

Data publikacji: 2016-06-07

Nazwa: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Ulica: ul. Lubelska 68

Numer domu: 68

Miejscowość: Lubartów

Kod pocztowy: 21-100

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 81 8543615

Numer faxu: 81 8543615

Regon: 43272510200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Bank świadczący usługę wykupu wierzytelności winien dostarczyć kompleksową usługę wykupu wierzytelności na potrzeby zadań realizowanych przez ZKGZL w ramach projektu pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zaoferuje kompleksową usługę wykupu wierzytelności powstających podczas realizacji wyżej wymienionego projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 14/06/2017

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, j.t.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający przedłoży stosowne oświadczenie zgodnie z punktem 6.1. SIWZ. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Potencjał techniczny:
Zamawiający przedłoży stosowne oświadczenie zgodnie z punktem 6.1. SIWZ. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający przedłoży stosowne oświadczenie zgodnie z punktem 6.1. SIWZ. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający przedłoży stosowne oświadczenie zgodnie z punktem 6.1. SIWZ. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2:
Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zwiazekgmin.lubartow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

63617 / 2011-02-24 - Administracja samorządowa

Gmina Serokomla - Serokomla (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Serokomla

110570 / 2014-04-02 - Administracja samorządowa

Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

297024 / 2013-07-26 - Administracja samorządowa

Gmina Bełżyce - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Bełżyce oraz rachunków jej jednostek organizacyjnych

130347 / 2009-08-10 - Administracja samorządowa

Miasto Lubartów - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lubartów i podległych jednostek organizacyjnych

100414 / 2011-05-05 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie

332986 / 2015-12-07 - Administracja samorządowa

Gmina Tereszpol - Tereszpol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Tereszpol w okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2018r.

20890 / 2013-01-15 - Administracja samorządowa

Gmina Janowiec - Janowiec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2013 - 2015

382936 / 2010-11-25 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

5543 / 2011-01-05 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Annopolu - Annopol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Gminy Annopol

365050 / 2009-10-19 - Administracja samorządowa

Gmina Firlej - Firlej (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

339377 / 2010-11-26 - Administracja samorządowa

Gmina Tyszowce - Tyszowce (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

91890 / 2012-03-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł. na finansowanie bieżących potrzeb SPZOZ.

220021 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Biszczy - Biszcza (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnym