Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87339 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Powiat Rypiński (Rypin)

https://bioortopeda.pl/komorki-macierzyste

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rypinie) - zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
a)otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie (obecnie otwarcie i prowadzenie 16 rachunków bieżących i 76 rachunków pomocniczych);
b)realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
c)przyjmowanie wpłat gotówkowych;
d)dokonywanie wypłat gotówkowych;
e)sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
f)potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
g)potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
h)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
i)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2016 r. do kwoty 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony zł)), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz SP ZOZ w Rypinie;
j)przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
k)zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
l)przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
m)sporządzanie historii rachunku;
n)wydawanie blankietów czekowych;
o)wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
p)obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
2.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Jednostki objęte zamówieniem:
a)Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
b)Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
c)Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
d)Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
e)Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
f)Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 87-515 Rogowo;
g)Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
h)Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
i)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38a, 87-500 Rypin;
j)Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
k)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
l)Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
m)Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
n)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin;
o)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
p)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Dworcowa 9, 87-500 Rypin;
4.1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 - 16:00.
4.2. Wysokości prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem punktu 6 załącznika nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
4.3. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ do niej oraz nie będzie pobierać innych prowizji i opłat z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ, niż określone w punkcie 1 Formularza ofertowego. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności, niż wymienione w niniejszej SIWZ Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy Tabelą prowizji i opłat lub odpowiadającym jej dokumencie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87339

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Powiat Rypiński

Ulica: ul. Warszawska 38

Numer domu: 38

Miejscowość: Rypin

Kod pocztowy: 87-500

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 54 2802432

Numer faxu: 54 2802549

Adres strony internetowej: www.powiatrypinski.pl

Regon: 91086670300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rypinie) - zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
a)otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie (obecnie otwarcie i prowadzenie 16 rachunków bieżących i 76 rachunków pomocniczych);
b)realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
c)przyjmowanie wpłat gotówkowych;
d)dokonywanie wypłat gotówkowych;
e)sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
f)potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
g)potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
h)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
i)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2016 r. do kwoty 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony zł)), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz SP ZOZ w Rypinie;
j)przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
k)zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
l)przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
m)sporządzanie historii rachunku;
n)wydawanie blankietów czekowych;
o)wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
p)obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
2.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Jednostki objęte zamówieniem:
a)Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
b)Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
c)Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
d)Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
e)Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
f)Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 87-515 Rogowo;
g)Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
h)Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
i)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38a, 87-500 Rypin;
j)Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
k)Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
l)Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
m)Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
n)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin;
o)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
p)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Dworcowa 9, 87-500 Rypin;
4.1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 - 16:00.
4.2. Wysokości prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem punktu 6 załącznika nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
4.3. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej SIWZ do niej oraz nie będzie pobierać innych prowizji i opłat z tytułu wykonywania czynności wymienionych w SIWZ, niż określone w punkcie 1 Formularza ofertowego. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności, niż wymienione w niniejszej SIWZ Wykonawca może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku Wykonawcy Tabelą prowizji i opłat lub odpowiadającym jej dokumencie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości jednostkowych stawek opłat i prowizji za poszczególne czynności w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie rachunku bankowego

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: ww.bip.powiatrypinski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pok. 211 (sekretariat).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi

215410 / 2014-06-27 - Administracja samorządowa

Gmina Baruchowo - Baruchowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo

218730 / 2011-07-27 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym z terenu miasta Inowrocławia

87370 / 2009-04-01 - Administracja rządowa terenowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców

356821 / 2010-12-13 - Administracja samorządowa

Gmina Sicienko - Sicienko (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

150914 / 2011-06-09 - Administracja samorządowa

Powiat Wąbrzeski - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wąbrzeskiego wraz z jego wszystkimi jednostkami organizacyjnymi:.

236698 / 2015-09-10 - Administracja samorządowa

Gmina Sępólno Krajeńskie - Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

60354 / 2009-03-12 - Administracja rządowa terenowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców

195927 / 2009-11-03 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego - Aleksandrów Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego przez okres pięciu lat od dnia obowiązywania umowy

208083 / 2012-09-28 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa świadczeń z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prowadzenia rachunków rozliczeniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy

22480 / 2011-02-15 - Administracja samorządowa

Gmina Koronowo - Koronowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych

43486 / 2015-02-26 - Podmiot prawa publicznego

Lubickie Wodociągi sp. z o.o. - Lubicz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie gwarancji bankowej do kwoty 1.839.000,00 zł dla zabezpieczenia kwoty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu

385836 / 2010-11-26 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta Chełmna - Chełmno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014.

151491 / 2011-05-30 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym z terenu miasta Inowrocławia

257121 / 2014-12-12 - Administracja samorządowa

Gmina Sicienko - Sicienko (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych,

4544 / 2011-01-13 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Topólka - Topólka (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Topólka i jej jednostek organizacyjnych