Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

85745 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Lębork)

ZAKUP I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW IMMUNO - BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU IMMUNOCHEMICZNO - BIOCHEMICZNEGO. ZP-PN/52/16.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego do Magazynu Techniczno-Medycznego dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 5 6 do SIWZ oraz Zestawienie Parametrów Granicznych Zintegrowanego Systemu Immunochemiczno - Biochemicznego - Załącznik nr 6 do SIWZ będące integralną częścią niniejszej specyfikacji (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 85745

Data publikacji: 2016-06-14

Nazwa:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ulica: ul. Węgrzynowicza 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Lębork

Kod pocztowy: 84-300

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 059 8635249

Numer faxu: 059 8635249

Adres strony internetowej: www.szpital-lebork.com.pl

Regon: 77090150500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW IMMUNO - BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU IMMUNOCHEMICZNO - BIOCHEMICZNEGO. ZP-PN/52/16.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego do Magazynu Techniczno-Medycznego dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 5 6 do SIWZ oraz Zestawienie Parametrów Granicznych Zintegrowanego Systemu Immunochemiczno - Biochemicznego - Załącznik nr 6 do SIWZ będące integralną częścią niniejszej specyfikacji (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 5

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł 2. Wadium możne być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 1240 3800 1111 0010 6434 1782 z dopiskiem: SPS ZOZ w Lęborku - wadium, ZP-PN/52/16 do dnia 23.06.2016r. do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego do dnia 23.06.2016r. do godziny 12:00 składając dokumenty w Kancelarii Sekretariatu SPS ZOZ w Lęborku w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: SPS ZOZ w Lęborku - wadium, ZP-PN/52/16 - nie otwierać przed 23.06.2016r. godz. 12:30. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 6 i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 6 i 7 poniżej. 6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 9.Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia: 1) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym: a) świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu: Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego); certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych); dowód powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o Wyrobach Medycznych; b) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego; W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1). 2) szczegółowego opisu oferowanych wyrobów lub katalogu lub folderu potwierdzających, że zaoferowane wyroby są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierające nazwę producenta, nazwę produktu lub numeru katalogowego, tak by możliwa była jego identyfikacja. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu na język polski. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na Załączniku nr 5 do SIWZ oraz Załączniku nr 6 do SIWZ należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia: a) może on ulec wydłużeniu w przypadku nie wykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa w terminie określonym w umowie. 4) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia i dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. 5) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu odpowiednika wyrobu medycznego o lepszych niż wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia właściwościach jakościowych lub technicznych bądź będącego następcą wycofanego wcześniej wyrobu medycznego. 6) Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) sposobu konfekcjonowania, d) liczby opakowań. 7) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań, w sytuacji gdy produkt zostanie wycofany z produkcji lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany / udoskonalony, przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawarte) w ofercie. 8) Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany częstotliwości dostaw w przypadku konieczności usprawnienia realizacji dostaw. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany ceny jednostkowej netto i brutto asortymentu, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian. 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, pisemnego aneksu.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 55

Nazwa kryterium 2:
Cena kalibratorów i kontroli do prawidłowej pracy analizatora

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Cena materiałów zużywalnych, płynów płuczących do prawidłowej pracy analizatora

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Wartość dzierżawy analizatora

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5: Parametry oceniane

Znaczenie kryterium 5: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szpitallebork.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

Data składania wniosków, ofert: 23/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Kancelaria Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
384345207 (Analizatory krwi)

Podobne przetargi

14653 / 2011-01-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego. Znak sprawy ZP-PN/153/10

52723 / 2013-04-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa oryginalnych odczynników hematologicznych i krwi kontrolnej producenta Analizatora SYSMEX XT 2000i

339740 / 2011-10-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

143302 / 2012-05-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW

364308 / 2014-11-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa krwinek wzorcowych i odczynników wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń immunotransfuzjologicznych. Znak sprawy ZP-PN/80/14.

471824 / 2012-11-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do badań koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego. Znak sprawy ZP-PN/97/12

159291 / 2014-07-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania morfologii oraz dzierżawa analizatora hematologicznego do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/60/14

81671 / 2016-06-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego. Znak sprawy ZP-PN/48/16

318329 / 2008-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie - Człuchów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawa odczynników hematologicznych, materiału kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego

149760 / 2012-05-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
DZIERŻAWA ANALIZATORÓW DO KOAGULOLOGII WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW

269186 / 2015-10-12 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII

372113 / 2008-12-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie - Człuchów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawa odczynników hematologicznych, materiału kontrolnego, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego

53770 / 2009-03-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

205818 / 2015-08-12 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII

81671 / 2013-05-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa oryginalnych odczynnikow hematologicznych i krwi kontrolnej producenta Analizatora SYSMEX XT 2000i

173533 / 2014-08-12 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH W ZAKRESIE WYKRYWANIA CYTOMEGALII I BORELIOZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU