Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

61179 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl (Przemyśl)

próba złota 333

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Wyb. Marszałka F. Focha
w ramach programu pn. Aktywne społeczeństwo Przemyśla

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem przy Wyb. Marszałka F. Focha w Przemyślu w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Przemyśla, programu pn. Aktywne społeczeństwo Przemyśla
Adres obiektu: Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Dz. Nr 2659, 2661, Obr. 202, Jednostka Ewidencyjna Przemyśl.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ZAGOSPODAROWANIE
Na działkach objętych zamówieniem zaprojektowano boisko wielofunkcyjne mieszczące boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki siatkowej. Całość ogrodzona jest ogrodzeniem z paneli stalowych oraz w wyższych partiach siatką polipropylenową. Od strony północnej zaprojektowano bramę oraz furtkę, od strony południowej furtkę. Nie przewiduje się dodatkowych terenów utwardzonych. Po wschodniej stronie boiska usytuowane są siedziska stadionowe i kosz na śmieci. Teren poza ogrodzeniem pozostaje zielony, trawiasty. W ramach inwestycji nie przewiduje się oświetlenia terenu.
Wymiary projektowanych boisk: boisko do piłki ręcznej - 36,65 x 20,00m; boisko do piłki koszykowej - 24,22 x 15,00m; boisko do piłki siatkowej - 18,00 x 9,00m.
2) BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Boisko o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z kruszywa łamanego i mineralnego. Ze względu na dużą warstwę nasypu zaprojektowano wykonanie 10 - centymetrowej warstwy z betonu jamistego. Nawierzchnia sportowa składa się dwóch warstw nośnej i użytkowej. Nośna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, zaś wierzchnia z poliuretanu
i granulatu EPDM. Linie malowane farbą poliuretanową.
3) WYPOSAŻENIE
Dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami - szerokość 3,00 m, wysokość 2,00 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki z rur stalowych o średnicy 108 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Kosze, stojaki jednosłupowe o wysięgu 2,25m z obręczami i siatkami - cztery kosze do gry
w piłkę koszykową z prostokątną tablicą, statyw kosza z rur stalowych o średnicy 114,3 x 4 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczeństwa). Montaż słupów poza ogrodzeniem.
Słupki do siatki, demontowane, mocowane w aluminiowych tulejach, mocowanych na stałe pod powierzchnią boiska, dostosowane do siatki do siatkówki i tenisa, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Ponadto na terenie planuje się montaż siedzisk stadionowych oraz kosza na śmieci.
4) OGRODZENIE
Ogrodzenie panelowe, sportowe, wykonane z panelu kratowego, stalowego, powlekanego PCV, w układzie pionowym i poziomym. Wysokość panela 2m. Całość mocowana do słupów 8 x 4cm zaopatrzonych w system mocowania paneli. Na wysokości od dwóch do czterech metrów należy zamontować siatkę polipropylenową o oczkach 8 x 8cm.W ogrodzeniu
od strony północnej należy zamontować bramę i furtkę zaś od strony południowej furtkę.
1.2. Szczegółowy zakres i opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany także SOPZ).
1.3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w trakcie realizacji i wykona inwentaryzację geodezyjną po zakończeniu inwestycji.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia do montażu tablicy informacyjnej wg wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ tj. SOPZ.
1.5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a) kopę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość zamówienia oraz z terminem ważności obejmujący okres realizacji zamówienia, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
b) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
c) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Nie przedłożenie chociażby jednego ze wskazanych dokumentów ww. skutkować będzie nie podpisaniem umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 61179

Data publikacji: 2016-05-31

Nazwa:
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Przemyśl

Kod pocztowy: 37-700

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 016 6782962, 6752072

Numer faxu: 016 6786449

Adres strony internetowej: www.przemysl.pl

Regon: 00068675300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Wyb. Marszałka F. Focha
w ramach programu pn. Aktywne społeczeństwo Przemyśla

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem przy Wyb. Marszałka F. Focha w Przemyślu w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Przemyśla, programu pn. Aktywne społeczeństwo Przemyśla
Adres obiektu: Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Dz. Nr 2659, 2661, Obr. 202, Jednostka Ewidencyjna Przemyśl.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ZAGOSPODAROWANIE
Na działkach objętych zamówieniem zaprojektowano boisko wielofunkcyjne mieszczące boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki siatkowej. Całość ogrodzona jest ogrodzeniem z paneli stalowych oraz w wyższych partiach siatką polipropylenową. Od strony północnej zaprojektowano bramę oraz furtkę, od strony południowej furtkę. Nie przewiduje się dodatkowych terenów utwardzonych. Po wschodniej stronie boiska usytuowane są siedziska stadionowe i kosz na śmieci. Teren poza ogrodzeniem pozostaje zielony, trawiasty. W ramach inwestycji nie przewiduje się oświetlenia terenu.
Wymiary projektowanych boisk: boisko do piłki ręcznej - 36,65 x 20,00m; boisko do piłki koszykowej - 24,22 x 15,00m; boisko do piłki siatkowej - 18,00 x 9,00m.
2) BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Boisko o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z kruszywa łamanego i mineralnego. Ze względu na dużą warstwę nasypu zaprojektowano wykonanie 10 - centymetrowej warstwy z betonu jamistego. Nawierzchnia sportowa składa się dwóch warstw nośnej i użytkowej. Nośna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, zaś wierzchnia z poliuretanu
i granulatu EPDM. Linie malowane farbą poliuretanową.
3) WYPOSAŻENIE
Dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami - szerokość 3,00 m, wysokość 2,00 m, słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki z rur stalowych o średnicy 108 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Kosze, stojaki jednosłupowe o wysięgu 2,25m z obręczami i siatkami - cztery kosze do gry
w piłkę koszykową z prostokątną tablicą, statyw kosza z rur stalowych o średnicy 114,3 x 4 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczeństwa). Montaż słupów poza ogrodzeniem.
Słupki do siatki, demontowane, mocowane w aluminiowych tulejach, mocowanych na stałe pod powierzchnią boiska, dostosowane do siatki do siatkówki i tenisa, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Ponadto na terenie planuje się montaż siedzisk stadionowych oraz kosza na śmieci.
4) OGRODZENIE
Ogrodzenie panelowe, sportowe, wykonane z panelu kratowego, stalowego, powlekanego PCV, w układzie pionowym i poziomym. Wysokość panela 2m. Całość mocowana do słupów 8 x 4cm zaopatrzonych w system mocowania paneli. Na wysokości od dwóch do czterech metrów należy zamontować siatkę polipropylenową o oczkach 8 x 8cm.W ogrodzeniu
od strony północnej należy zamontować bramę i furtkę zaś od strony południowej furtkę.
1.2. Szczegółowy zakres i opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany także SOPZ).
1.3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w trakcie realizacji i wykona inwentaryzację geodezyjną po zakończeniu inwestycji.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia do montażu tablicy informacyjnej wg wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ tj. SOPZ.
1.5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a) kopę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość zamówienia oraz z terminem ważności obejmujący okres realizacji zamówienia, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
b) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
c) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Nie przedłożenie chociażby jednego ze wskazanych dokumentów ww. skutkować będzie nie podpisaniem umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

Kody CPV:
452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451127208 (Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452122008 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2016

Informacja na temat wadium: 2000,00 zł.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 (słownie: pięćset metrów) i wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł. brutto) potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz, którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
1) min. 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy i kierownika robót ogólnobudowlanych - wskazana osoba ma posiadać, co najmniej następujące kwalifikacje:
a) łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót ogólnobudowlanych, z czego co najmniej jedno
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót ogólnobudowlanych
na inwestycji, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 (słownie: dwieście metrów),
b) posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń przez okres nie krótszy niż 5 lat,
c) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze,
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.1,
4) dowód wniesienia wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.
2. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wskaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.
3. Zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które:
a) zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości wznoszonego budynku czy interesów osób trzecich, lub
b) nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne, lub
c) prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, zmianie mogą ulec termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 2,
d) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminów realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust 2,
e) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących:
- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień -
o ile ta odmowa nie jest zawiniona przez Wykonawcę.
f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
g) dopuszcza się zmianę terminów, o którym mowa w § 2 ust 2,umowy, jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powoduje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
- powódź,
- pożar,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie i inne zdarzenie związane z działaniem sil natury, jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych.
7. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2:
okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały (elementy) i zamontowane urządzenia

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: termin realizacji

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, Biuro Zamówień Publicznych

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, Kancelaria Ogólna

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

223230 / 2012-06-27 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
WYKONANIE REMONTU ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO POŁOŻONEGO W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY ul. MICKIEWICZA 38 W SANDOMIERZU, ORAZ WYKONANIE KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO NA CAŁOŚĆ ROBÓT UJĘTYCH W PROJEKCIE. Sprawa nr 33/2012

146565 / 2011-05-24 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Haczowie w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012.

234398 / 2012-07-04 - Administracja samorządowa

Gmina Rymanów - Rymanów (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Klimkówce

232248 / 2012-07-03 - Administracja samorządowa

Gmina Ropczyce - Ropczyce (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Szkolnej 33 w Ropczycach

228792 / 2010-07-29 - Administracja samorządowa

Gmina Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BASZNI DOLNEJ W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

172691 / 2009-10-08 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Sanoka - Sanok (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 1, Aleje Szwajcarii

180024 / 2012-05-30 - Administracja samorządowa

Gmina Rymanów - Rymanów (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Klimkówce

303556 / 2012-08-17 - Administracja samorządowa

Gmina Łańcut - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., elektryczną i piorunochronną, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk w miejscowości Wysoka na dz. nr 392/10, 392/9 oraz dz. nr 409/1, 392/8 i 392/7 (dotyczy przyłączy) - II Etap inwestycji Kompleks boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wysoka na działkach nr 392/10, 392/9

210542 / 2011-07-21 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Jasienica Rosielna (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Kultura, sport i zabawa - to w Gminie podstawa - utwardzenie placów przy obiektach rekreacyjnych, budowa boiska wielofunkcyjnego i termomodernizacja OSP

323262 / 2012-08-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Jaśliska - Jaśliska (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach - etap I

26514 / 2014-01-23 - Administracja samorządowa

Gmina Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE

26910 / 2015-02-06 - Administracja samorządowa

Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
CRS przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych; etap II - budynek zaplecza socjalno - szatniowo - magazynowego