Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

82751 / 2016-06-13 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Olsztyn)

Świadczenie usług zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Elblągu

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Elblągu obejmujących:
1) badania profilaktyczne pracowników określone w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy;
2) badania profilaktyczne funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, o których mowa w Decyzji Nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19 poz. 120 ze zm.);
3) badania kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji - według zasad określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155 ze. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
4) badania lekarskie osób w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy wydawaniu posiłków dla osób przebywających w Policyjnych Izbach Dziecka oraz PDOZ - według zasad określonych w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)
5) badania osób kierujących statkami żeglugi śródlądowej według zasad określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1458) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. z 2003r. Nr 199 poz. 1949);
6) badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych
z wykonywaną pracą określonych w art. 230 § 1 Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych
7) badania w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C, jak również innych chorób zakaźnych
8) szczepienia ochronne określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z 2012 poz. 40.)
9) badanie lekarskie pracowników Policji z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z wydaniem orzeczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, w porze nocnej i godzinach nadliczbowych wg ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011, Nr 127, poz.721 ze zm.).
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:
badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego tj.
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych,
oraz do wykonywania badań i wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
specjalistycznych badań kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji;
badań osób kierujących statkami żeglugi śródlądowej;
badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych;
badanie lekarskie pracowników Policji z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z wydaniem orzeczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. W przypadku, kiedy przy osobie niepełnosprawnej lekarz wystawi tylko orzeczenie bez konieczności wykonania dodatkowych badań, Zamawiający zapłaci jedynie za orzeczenie.
szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Zamawiającego. Przy czym szczepienie obejmuje: przeprowadzenie kwalifikacyjnego badania lekarskiego ( w tym zlecone przez lekarza badania laboratoryjne i konsultacje), iniekcję oraz wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu i zawarciu informacji o terminie kolejnych dawek lub dokonanie wpisu do książeczki szczepień (jeśli pacjent taką posiada).
badań w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C, jak również innych chorób zakaźnych zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego MSW z dnia 12 lutego 2014 w sprawie organizacji postępowań poekspozycyjnych w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
badań umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych
z wykonywaną pracą określonych w art. 230 § 1 Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych.
3.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 888) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086.);
4.W przypadku rozwiązania umowy lub upływu terminu jej obowiązywania, Wykonawca w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (dopuszcza się drogę faksową lub elektroniczną) wezwania przez Zamawiającego, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego:
a) indywidualnej dokumentacji medycznej pracowników/funkcjonariuszy,
b)kart uodpornienia szczepień ochronnych pracowników/funkcjonariuszy.
W sytuacjach przenoszenia funkcjonariusza/ pracownika Zamawiającego do innej jednostki Policji Wykonawca zobowiązany jest przekazać indywidualną dokumentację medyczną pacjenta do placówki wskazanej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakresu i częstotliwości wykonywania badań zgodnie z obowiązującymi przepisami dla:
1) policjantów - załączniki 3-7 do Decyzji Nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19 poz.120 ze zm.).
2) pracowników - zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U. z 1996 r. Nr 69, poz.332 ze zm.);
3)kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji - według zasad określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155 ze. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
6. W przypadku, gdy do wydania zaświadczenia konieczne okaże się powtórzenie badań lub rozszerzenie ich zakresu o badania dodatkowe, lekarz uprawniony do wydania zaświadczenia będzie zobowiązany do uzasadnienia tego w dokumentacji oraz na egzemplarzu skierowania zwracanym wraz z fakturą.
7. Zamawiający wymaga aby badania, o których mowa w pkt 1, wykonywane były w jednej placówce medycznej Wykonawcy na terenie miasta Elbląg dla pracowników i funkcjonariuszy Policji jednostek KMP Elbląg, KPP Braniewo, Zarząd CBŚP w Elblągu. Placówka winna być czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach co najmniej od 7:30 do co najmniej 14:30. Badania realizowane będą przez lekarza profilaktyka i lekarzy specjalistów, którzy przyjmować będą zgodnie z harmonogramem pracy poradni specjalistycznych. Harmonogram pracy poradni specjalistycznych musi być dostosowany do dni i godzin pracy lekarza profilaktyka aby zlecane przez niego dodatkowe badania lub konsultacje i wydanie orzeczenia, mogły być wykonane w ramach czasowych pracy lekarza profilaktyka w ciągu jednego dnia.
Wyjątek stanowić będą badania w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C jak również innych chorób zakaźnych (tzw. Profilaktyka poekspozycyjna zgodna z ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), które wykonywane będą całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, a Wykonawca w ofercie przetargowej wskaże placówkę (własną lub Podwykonawcy) zapewniającą ich wykonanie.
8. Badania i szczepienia realizowane będą po uprzedniej telefonicznej rejestracji, wyjątek stanowić będą badania kontrolne i badania poekspozycyjne. W tych przypadkach Wykonawca ma obowiązek przyjąć pacjenta w dniu stawienia się w placówce- bez uprzedniego informowania Zamawiającego.
9. W celu ułatwienia kalkulacji cen jednostkowych zamawiający podaje w załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe ilości świadczonych usług. Podane ilości szacunkowe usług nie mogą być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 82751

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Partyzantów 6/8

Numer domu: 6/8

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-521

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5225200, 5225760

Numer faxu: 089 5225205

Adres strony internetowej: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Regon: 51006478400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Elblągu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Elblągu obejmujących:
1) badania profilaktyczne pracowników określone w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy;
2) badania profilaktyczne funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, o których mowa w Decyzji Nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19 poz. 120 ze zm.);
3) badania kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji - według zasad określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155 ze. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
4) badania lekarskie osób w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy wydawaniu posiłków dla osób przebywających w Policyjnych Izbach Dziecka oraz PDOZ - według zasad określonych w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)
5) badania osób kierujących statkami żeglugi śródlądowej według zasad określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1458) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz. U. z 2003r. Nr 199 poz. 1949);
6) badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych
z wykonywaną pracą określonych w art. 230 § 1 Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych
7) badania w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C, jak również innych chorób zakaźnych
8) szczepienia ochronne określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z 2012 poz. 40.)
9) badanie lekarskie pracowników Policji z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z wydaniem orzeczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, w porze nocnej i godzinach nadliczbowych wg ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011, Nr 127, poz.721 ze zm.).
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:
badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego tj.
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych,
oraz do wykonywania badań i wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
specjalistycznych badań kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji;
badań osób kierujących statkami żeglugi śródlądowej;
badań lekarskich do celów sanitarno - epidemiologicznych;
badanie lekarskie pracowników Policji z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z wydaniem orzeczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. W przypadku, kiedy przy osobie niepełnosprawnej lekarz wystawi tylko orzeczenie bez konieczności wykonania dodatkowych badań, Zamawiający zapłaci jedynie za orzeczenie.
szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Zamawiającego. Przy czym szczepienie obejmuje: przeprowadzenie kwalifikacyjnego badania lekarskiego ( w tym zlecone przez lekarza badania laboratoryjne i konsultacje), iniekcję oraz wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu i zawarciu informacji o terminie kolejnych dawek lub dokonanie wpisu do książeczki szczepień (jeśli pacjent taką posiada).
badań w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C, jak również innych chorób zakaźnych zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego MSW z dnia 12 lutego 2014 w sprawie organizacji postępowań poekspozycyjnych w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
badań umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych
z wykonywaną pracą określonych w art. 230 § 1 Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych.
3.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 888) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086.);
4.W przypadku rozwiązania umowy lub upływu terminu jej obowiązywania, Wykonawca w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (dopuszcza się drogę faksową lub elektroniczną) wezwania przez Zamawiającego, zobowiązany jest do protokolarnego przekazania podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego:
a) indywidualnej dokumentacji medycznej pracowników/funkcjonariuszy,
b)kart uodpornienia szczepień ochronnych pracowników/funkcjonariuszy.
W sytuacjach przenoszenia funkcjonariusza/ pracownika Zamawiającego do innej jednostki Policji Wykonawca zobowiązany jest przekazać indywidualną dokumentację medyczną pacjenta do placówki wskazanej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakresu i częstotliwości wykonywania badań zgodnie z obowiązującymi przepisami dla:
1) policjantów - załączniki 3-7 do Decyzji Nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19 poz.120 ze zm.).
2) pracowników - zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (DZ.U. z 1996 r. Nr 69, poz.332 ze zm.);
3)kierowców i osób kierujących pojazdami silnikowymi w Policji - według zasad określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155 ze. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
6. W przypadku, gdy do wydania zaświadczenia konieczne okaże się powtórzenie badań lub rozszerzenie ich zakresu o badania dodatkowe, lekarz uprawniony do wydania zaświadczenia będzie zobowiązany do uzasadnienia tego w dokumentacji oraz na egzemplarzu skierowania zwracanym wraz z fakturą.
7. Zamawiający wymaga aby badania, o których mowa w pkt 1, wykonywane były w jednej placówce medycznej Wykonawcy na terenie miasta Elbląg dla pracowników i funkcjonariuszy Policji jednostek KMP Elbląg, KPP Braniewo, Zarząd CBŚP w Elblągu. Placówka winna być czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach co najmniej od 7:30 do co najmniej 14:30. Badania realizowane będą przez lekarza profilaktyka i lekarzy specjalistów, którzy przyjmować będą zgodnie z harmonogramem pracy poradni specjalistycznych. Harmonogram pracy poradni specjalistycznych musi być dostosowany do dni i godzin pracy lekarza profilaktyka aby zlecane przez niego dodatkowe badania lub konsultacje i wydanie orzeczenia, mogły być wykonane w ramach czasowych pracy lekarza profilaktyka w ciągu jednego dnia.
Wyjątek stanowić będą badania w kierunku wczesnego wykrywania i zapobiegania ewentualnym zakażeniom krwiopochodnym: wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C jak również innych chorób zakaźnych (tzw. Profilaktyka poekspozycyjna zgodna z ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), które wykonywane będą całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, a Wykonawca w ofercie przetargowej wskaże placówkę (własną lub Podwykonawcy) zapewniającą ich wykonanie.
8. Badania i szczepienia realizowane będą po uprzedniej telefonicznej rejestracji, wyjątek stanowić będą badania kontrolne i badania poekspozycyjne. W tych przypadkach Wykonawca ma obowiązek przyjąć pacjenta w dniu stawienia się w placówce- bez uprzedniego informowania Zamawiającego.
9. W celu ułatwienia kalkulacji cen jednostkowych zamawiający podaje w załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe ilości świadczonych usług. Podane ilości szacunkowe usług nie mogą być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 placówką medyczną zlokalizowaną na terenie miasta Elbląg:
a) odpowiednią do ilości oddelegowanych lekarzy ilość gabinetów,
b) gabinet zabiegowy, w którym zapewnia pobieranie materiału do badań laboratoryjnych oraz wykonywania szczepień ochronnych co najmniej w godzinach 7.30 - 14.30
c) pracownia RTG (duży obrazek)
d) pracownia EKG

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem medycznym posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 2008 Nr 136, poz. 857 ze zm.),
a) min. 1 lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich,
b) min. 1 okulistą,
c) min. 1 laryngologiem,
d) min. 1 neurologiem,
e) min. 1 psychologiem.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania zamówienia

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:
a) w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
b) nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, a zmiana zwartej umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
c) nastąpiła zmiana w przepisach regulujących profilaktyczną opiekę zdrowotną w Policji,
d) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy). W przypadku zmiany z osób wskazanych w załączniku nr 7 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
e) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji,
f) nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Dostępność lekarza medycyny pracy

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3: Termin wyznaczenia wizyty od momentu rejestracji

Znaczenie kryterium 3: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
KWP w Olsztynie ul. Partyzantów6/8,10-521 Olsztyn

Data składania wniosków, ofert: 21/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych ul. Partyzantów 6/8,10-521 Olsztyn

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
851210003 (Usługi medyczne)

Podobne przetargi

153982 / 2010-06-02 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

50203 / 2013-04-04 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
WOLNA RĘKA - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań osób zatrzymanych przez jednostki policji woj. lubuskiego - Krosno Odrzańskie

18036 / 2016-01-27 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego

12829 / 2014-01-21 - Inny: Obrona

Jednostka Wojskowa Nr 4352 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
USŁUGA BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W EŁKU, ORZYSZU I BEMOWIE PISKIM

490332 / 2013-11-28 - Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy w 2014 roku dla żołnierzy i pracowników wojska jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 21WOG

278395 / 2013-12-20 - Inny: Obrona

Jednostka Wojskowa Nr 4352 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W EŁKU, ORZYSZU I BEMOWIE PISKIM

217793 / 2008-09-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
ZZP-2380-23/08 Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych przez KPP w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki jej podległe

207061 / 2010-08-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz szczepienia funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

473694 / 2012-11-27 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa Nr 4352 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
post. nr 154/2012 BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK W GIŻYCKU, BEMOWIE PISKIM, ORZYSZU I EŁKU

58399 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Powiat Nidzicki - Nidzica (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Zakup usług medycznych w ramach projektu, pn. Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

86007 / 2010-04-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych na potrzeby 5 jednostek Policji garnizonu warminsko-mazurskiego

50157 / 2013-04-04 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
WOLNA RĘKA - Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań osób zatrzymanych przez jednostki policji woj. lubuskiego - Wschowa

428908 / 2012-10-31 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy wykonywane na rzecz policjantów i pracowników KPP w Inowrocławiu, KPP w Mogilnie i KPP w Radziejowie