Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

355796 / 2015-12-29 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (Choszczno)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-12-01 pod pozycją 325672. Zobacz ogłoszenie 325672 / 2015-12-01 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 355796

Data publikacji: 2015-12-29

Nazwa:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Ulica: ul. Wolności 26

Numer domu: 26

Miejscowość: Choszczno

Kod pocztowy: 73-200

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 095 7652375

Numer faxu: 095 7652375

Regon: 32043044800000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 325672

Data wydania biuletynu: 2015-12-01

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 325672

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Inny rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. na rok 2016

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w łącznej szacunkowej ilości 1 705,2 MWh rocznie. Realizacja zakupu energii elektrycznej odbywać się będzie: a) dla punktów poboru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, b) na potrzeby własne, z podziałem punktów na grupy wynikające z ich rozliczania za usługi dystrybucji według stawek grup taryfowych OSD i z prognozowaną ilością zakupu elektrycznej w strefach czasowych tych grup taryfowych określoną w załączniku nr 1 do SIWZ, c) sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego, d) z parametrami technicznymi zgodnymi z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy. W ramach zawartej umowy sprzedaży energii Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w myśl ustawy o podatku akcyzowym i wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży na potrzeby obiektów zamawiającego energii elektrycznej obciążonej podatkiem akcyzowym. 7. Określona w ust. 2) ilość energii elektrycznej jest ilością szacunkową (prognozowaną), a prognozowane zużycie elektrycznej określone w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej ofert i nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania ilości większej. Sprzedaż energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej, określonych w formularzu nr 1 (Oferta warunków realizacji zamówienia). 11. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego poboru energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych ustalonego przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych i zapisów umów o świadczenie usług dystrybucji. Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej i cen jednostkowych energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT. Faktury rozliczeniowe będą wystawiane na okres okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów układów pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich formalności wynikających z konieczności przejęcia obowiązków dostawcy energii w terminie umożliwiającym zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Kody CPV: 093000002

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: NOVUM Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: Racławicka 146

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-117

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 29/12/2015

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 419813,23

Cena wybranej oferty: 464439,69

Cena minimalna: 464439,69

Cena maksymalna: 498551,03

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

297950 / 2015-11-05 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 - na rok 2016

387602 / 2011-11-21 - Administracja samorządowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. E.Romera 2 71-246 Szczecin

391292 / 2013-09-26 - Administracja samorządowa

Gmina Kamień Pomorski - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych

307134 / 2013-07-31 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Sławnie - Sławno (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie

128083 / 2014-06-13 - Administracja samorządowa

Gmina Dolice - Dolice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych

198438 / 2013-05-22 - Administracja samorządowa

Gmina Gryfino - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych

37978 / 2012-02-08 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie

182997 / 2012-08-23 - Inny: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Nowe Miasto Lubawskie (warmińsko-mazurskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie

63960 / 2009-03-16 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży i świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu .

486800 / 2013-11-27 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Boleszkowice - Boleszkowice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Boleszkowice nr ZP.271.8.2013

134426 / 2012-04-26 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie

418096 / 2011-12-08 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie

67366 / 2013-02-18 - Administracja rządowa terenowa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

131691 / 2014-06-18 - Administracja samorządowa

Gmina Mieszkowice - Mieszkowice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego.

78193 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

155421 / 2012-07-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa ciepła przy pomocy sieci ciepłowniczej do budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i Prokuratur Rejonowych Szczecin Zachód w Szczecinie i Szczecin Śródmieście w Szczecinie

21380 / 2015-01-29 - Administracja samorządowa

Gmina Maszewo - Maszewo (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostarczanie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wraz z jej dystrybucją

266246 / 2015-10-08 - Inny: Gminna osoba prawna

Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o. - Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminnej Energii Ustronie Morskie Sp. z o.o.

446246 / 2009-12-30 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy Stargard Szczec. - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostarczanie ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Partyzantów 5.

198618 / 2013-05-22 - Inny: Instytucja kultury

Gryfiński Dom Kultury - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych

243177 / 2008-10-01 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Statystyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej do Urzędu Statystycznego w Szczecinie Oddział w Koszalinie, ul. Monte Cassino 4.

129702 / 2011-05-26 - Uczelnia publiczna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawę i przesył energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

328838 / 2009-09-23 - Podmiot prawa publicznego

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 roku, dla potrzeb budynku biurowego Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie