Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

75335 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa / Gmina Glinojeck (Glinojeck)

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck, polegająca na:
1) prowadzeniu rachunków bankowych: realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
2) przechowywaniu depozytów;
3) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight);
4) możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 75335

Data publikacji: 2016-06-08

Nazwa: Gmina Glinojeck

Ulica: ul. Płocka 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Glinojeck

Kod pocztowy: 06-450

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 23 6740017

Numer faxu: 23 6742818

Adres strony internetowej: www.glinojeck.pl

Regon: 13037788200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck, polegająca na:
1) prowadzeniu rachunków bankowych: realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
2) przechowywaniu depozytów;
3) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight);
4) możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym;

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/07/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: wykazania przez Wykonawcę posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe.
Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

Wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat obrotowych przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie posiadał dodatni wynik finansowy z prowadzonej działalności bankowej.
Warunek dodatniego wyniku finansowego należy spełnić w każdym roku obrotowym z osobna.
Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 3

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy:

1) Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają
z następujących okoliczności:
a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu umowy,
b) na Gminę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Gminy,
c) pojawią się nowe korzystne dla Gminy produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy,
d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych,
e) zaistnieje obiektywna potrzeba dokonania zmian istotnych.

2) Zmiany dotyczyć mogą również:
a) braku lub wady dokumentacji przetargowej,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) zmiany kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmian:
a) zmiany określone wyżej mogą nastąpić po przeprowadzeniu rokowań z Bankiem w zakresie przedmiotu zmian,
b) rokowania należy zawrzeć w protokole rokowań

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych - w tym również typu overnight

Znaczenie kryterium 3: 15

Nazwa kryterium 4: oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5:
prowizja bankowa podana w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 5: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: ul. Płocka 8 06-450 Glinojeck

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, sekretariat pokój nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

232603 / 2008-09-24 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Promnie - Promna (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Promna w latach 2008-2010

225918 / 2010-07-27 - Administracja rządowa terenowa

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zastępcza obsługa kasowa w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

131609 / 2013-07-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
usługa bankowa obejmująca obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 5 000 000,00zł.

46955 / 2014-03-05 - Administracja samorządowa

Gmina Wiązowna - Wiązowna (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy

114807 / 2012-05-23 - Administracja samorządowa

Gmina Mrozy - Mrozy (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

395608 / 2014-12-02 - Administracja samorządowa

Gmina Stare Babice - Stare Babice (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek budżetowych

361083 / 2008-12-11 - Administracja samorządowa

Gmina Olszewo-Borki - Olszewo-Borki (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki - kanalizacja we wsi Nakły

261996 / 2011-08-26 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy w Wołominie - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi kasowo - bankowej w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Wołominie

96728 / 2009-04-08 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

301382 / 2010-09-22 - Administracja samorządowa

Gmina Lubowidz - Lubowidz (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Lubowidz i jej jednostek organizacyjnych

329295 / 2011-12-13 - Administracja samorządowa

Gmina Mrozy - Mrozy (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu gminy - wydatki majątkowe w 2011 roku

131615 / 2015-09-04 - Administracja samorządowa

Miasto Żyrardów - Żyrardów (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa

207870 / 2012-06-18 - Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Centrum Usług Logistycznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

92003 / 2009-06-10 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy usług związanych z obsługą kart przedpłaconych dla osób pobierających świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne

864 / 2009-01-05 - Inny: niezespolona administracja rządowa

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer

307002 / 2013-07-31 - Administracja rządowa terenowa

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

181351 / 2013-09-09 - Administracja samorządowa

Powiat Legionowski - Legionowo (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
obsługa bankowa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych

269897 / 2008-10-16 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy Warszawa Praga - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

147686 / 2013-04-15 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Ostrołęka (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa Funduszu Pracy dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

333978 / 2014-10-08 - Inny: Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo - bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25

23733 / 2011-01-20 - Administracja rządowa terenowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców

410000 / 2014-12-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczych na okres 3 lat z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN