Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

78595 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
przez jednostki Policji

Opis zamówienia

Całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą przez 7 dni w tygodniu - 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług medycznych osobom zatrzymanym, doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego: wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej spełniającej warunki wskazane w § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102) i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wraz z uzasadnieniem, a także opatrzenie ran oraz wystawienie recepty na niezbędne leki.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 78595

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych
przez jednostki Policji

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą przez 7 dni w tygodniu - 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług medycznych osobom zatrzymanym, doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego: wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej spełniającej warunki wskazane w § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102) i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wraz z uzasadnieniem, a także opatrzenie ran oraz wystawienie recepty na niezbędne leki.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 12

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Potencjał techniczny:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej stanowiący/e załączniki nr 6.1 - 6.12 do siwz odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/3523,tabela-ogloszen

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: KPP w Gryfinie

Opis: Ilość badań -150, ilość pobrań krwi - 50

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległośc od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: KPP Gryfino (dla KP Chojna)

Opis: Ilość badań - 70, ilość pobrań krwi - 10

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległośc od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: KPP w Drawsku Pom.

Opis: Ilość badań - 205, ilość pobrań krwi - 18

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległośc od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 4

Nazwa: KPP w Goleniowie

Opis: Ilość badań - 150, ilość pobrań krwi - 40

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 5

Nazwa: KMP w Koszalinie

Opis: Ilość badań - 780, ilość pobrań krwi - 200

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 6

Nazwa: KPP w Kołobrzegu

Opis: Ilość badań - 600, ilość pobrań krwi - 60

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 7

Nazwa: KPP w Szczecinku

Opis: Ilość badań - 480, ilość pobrań krwi - 17

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 8

Nazwa: KPP w Stargardzie

Opis: Ilość badań - 280, ilość pobrań krwi - 20

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 9

Nazwa: KMP w Szczecinie

Opis: Ilość badań - 1100, ilość pobrań krwi - 370

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 10

Nazwa: KPP w Gryficach

Opis: Ilość badań - 400, ilość pobrań krwi - 40

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 11

Nazwa: KPP w Łobzie

Opis: Ilość badań - 167, ilość pobrań krwi - 22

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 12

Nazwa: KPP w Policach

Opis: Ilość badań - 100, ilość pobrań krwi - 30

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Kody CPV:
851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
851210003 (Usługi medyczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Odległość od siedziby danej jednostki

Znaczenie kryterium 2: 10

Podobne przetargi

89616 / 2015-04-20 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

239022 / 2010-08-05 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

17172 / 2011-02-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujacych badanie osób zatrzymanych przez policję dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

138778 / 2015-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

232487 / 2013-11-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalny Szpital - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie pomiarów dawek indywidualnych na całe ciało oraz na skórę dłoni dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych oraz radiologii zabiegowej

253431 / 2013-11-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalny Szpital - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie pomiarów dawek indywidualnych na całe ciało oraz na skórę dłoni dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych oraz radiologii zabiegowej.

245990 / 2012-07-11 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, ANALITYCZNYCH I RADIOLOGICZNYCH ORAZ KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA POTRZEB JW. 4057 ORAZ REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU JW. 4340

49569 / 2012-03-01 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Usługa przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych dla potrzeb medycyny pracy.

140922 / 2014-04-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

6730 / 2011-01-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

330176 / 2015-12-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez : 1) Komendę Powiatową Policji w Goleniowie 2) Komendę Powiatową Policji w Goleniowie (dla KP Nowogard)

183954 / 2010-06-25 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

148260 / 2010-05-28 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

17212 / 2011-02-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujacych badanie osób zatrzymanych przez Policję dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

122508 / 2011-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

189188 / 2014-06-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

294468 / 2015-11-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji