Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89253 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Haczów (Haczów)

sklepy rolnicze

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Buków, Haczów i Malinówka- etap II .

Opis zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Buków, Haczów i Malinówka - etap II .

W zakres robót do wykonania wchodzą:
I. . Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Haczów. II etap
Linia kablowa oświetlenia drogowego
1. Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5, żerdź E-10,5/6 - 1 słup
2. Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdz E-10,5/4,3 - 5 słupów.
3. Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, śruby hakowe.- 6 szt.
4. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35 mm2 - 0,274 km.
5. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie wysięgnik do 15 kg- szt.4
6. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku. -szt.4
7. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe.- 4 kpl.
8. Montaż ogranicznika przepięć.-szt.3
9. Montaż skrzynki bezpiecznikowej.-szt. 4
10. Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, bednarka do 200 mm2-10m
11. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2-szt.8
12. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy.-4 szt.
13. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy.- 4 pomiar
14. Badania linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy.- odcinek 1II. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w m. Malinówka. II etap
Linia kablowa
1. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- 12m3
2. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 50m3
3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m-282 m
4. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm ( pierwsza w wiązce)- 5 m
5. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm- 26m
6. Układanie kabli w rowach kablowych- ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią-223 m
7. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m- 31m
8. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- 12m3
9.Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III-IV- 50 m3
10. Montaż latarń oświetleniowych parkowych ( ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - 1 kpl
11. Montaż latarń oświetleniowych parkowych ( ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym- kpl 5
12. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - szt. 6
13. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- szt. 6
14. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe.- 6 kpl.
15. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa R= 0, 955 M= 1,000, S= 1, 000 - szt.6
16. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III- 46 m
17. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III- 6 m
18. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2- 5 szt.
19. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy- odcinek 2
20. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy- 2 szt.
21. Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl

III. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Buków II etap
Linia kablowa oświetlenia drogowego
1. Kopanie rowów dla kabli, , ręcznie, grunt kategorii III - 20 m3,
2. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III-IV - 94 m3,
3..Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - 288,5 m
4 .Ułożenie rur osłonowych PCV do fi 140 mm - 185,5 m
5. Układanie kabli w rowach kablowych- ręcznie, kabel do1,0 kg/m, przykrycie folią- 288,5 m
6. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - 204,5 m
7.Zasypanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III : 20 m3
8. Zasypanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kategorii III-IV : 94 m3
9. Montaż latarń oświetleniowych S-80 z fundamentem prefabrykowanym- 9 kpl,
10. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg- 9szt.
11. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 9 szt.
12. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - 9 kpl,
13. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa R=0,955, M=1, 000, S=1,000- 9 szt.
14. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 120 m,
15. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych grunt kategorii III: 12 m
16. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce , przewód pojedynczy do 50 mm2: 10 szt.
17. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 2 szt.
18. Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej SIWZ.
3. Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z:
- urządzeniem zaplecza budowy,
- zabezpieczeniem robót pod względem BHP,
-doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
- usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi wynikłych przy realizacji projektu,
- wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych,
- organizacją placu budowy,
- naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
- powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89253

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Wójt Gminy Haczów

Ulica: Haczów 573

Numer domu: 573

Miejscowość: Haczów

Kod pocztowy: 36-213

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4391002

Numer faxu: 013 4391696

Regon: 37044020600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Buków, Haczów i Malinówka- etap II .

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Buków, Haczów i Malinówka - etap II .

W zakres robót do wykonania wchodzą:
I. . Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Haczów. II etap
Linia kablowa oświetlenia drogowego
1. Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5, żerdź E-10,5/6 - 1 słup
2. Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdz E-10,5/4,3 - 5 słupów.
3. Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, śruby hakowe.- 6 szt.
4. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35 mm2 - 0,274 km.
5. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie wysięgnik do 15 kg- szt.4
6. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku. -szt.4
7. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe.- 4 kpl.
8. Montaż ogranicznika przepięć.-szt.3
9. Montaż skrzynki bezpiecznikowej.-szt. 4
10. Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, bednarka do 200 mm2-10m
11. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2-szt.8
12. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy.-4 szt.
13. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy.- 4 pomiar
14. Badania linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy.- odcinek 1II. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w m. Malinówka. II etap
Linia kablowa
1. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- 12m3
2. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 50m3
3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m-282 m
4. Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm ( pierwsza w wiązce)- 5 m
5. Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm- 26m
6. Układanie kabli w rowach kablowych- ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią-223 m
7. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m- 31m
8. Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- 12m3
9.Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III-IV- 50 m3
10. Montaż latarń oświetleniowych parkowych ( ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - 1 kpl
11. Montaż latarń oświetleniowych parkowych ( ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym- kpl 5
12. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - szt. 6
13. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- szt. 6
14. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe.- 6 kpl.
15. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa R= 0, 955 M= 1,000, S= 1, 000 - szt.6
16. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III- 46 m
17. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III- 6 m
18. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2- 5 szt.
19. Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy- odcinek 2
20. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy- 2 szt.
21. Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl

III. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Buków II etap
Linia kablowa oświetlenia drogowego
1. Kopanie rowów dla kabli, , ręcznie, grunt kategorii III - 20 m3,
2. Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III-IV - 94 m3,
3..Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m - 288,5 m
4 .Ułożenie rur osłonowych PCV do fi 140 mm - 185,5 m
5. Układanie kabli w rowach kablowych- ręcznie, kabel do1,0 kg/m, przykrycie folią- 288,5 m
6. Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - 204,5 m
7.Zasypanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III : 20 m3
8. Zasypanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kategorii III-IV : 94 m3
9. Montaż latarń oświetleniowych S-80 z fundamentem prefabrykowanym- 9 kpl,
10. Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg- 9szt.
11. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 9 szt.
12. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe - 9 kpl,
13. Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa R=0,955, M=1, 000, S=1,000- 9 szt.
14. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - 120 m,
15. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych grunt kategorii III: 12 m
16. Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce , przewód pojedynczy do 50 mm2: 10 szt.
17. Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy - 2 szt.
18. Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do niniejszej SIWZ.
3. Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z:
- urządzeniem zaplecza budowy,
- zabezpieczeniem robót pod względem BHP,
-doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
- usuwaniem kolizji z urządzeniami podziemnymi wynikłych przy realizacji projektu,
- wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych,
- organizacją placu budowy,
- naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
- powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452360000 (Wyrównywanie terenu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452320002 (Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/09/2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się:
a) wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu odcinków oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł. brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie następujących dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w postępowaniu:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są; poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa inne dokumenty.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wyżej wymienionych.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
a) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie następujących dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w postępowaniu:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b)oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą zamawiającego. Zmiana ta ma być dokonana w drodze aneksu pisemnego pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany o których mowa mogą dotyczyć:
a) osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego do koordynowania prowadzonych robót,
b) danych adresowych wykonawcy,
c)wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: działania wojenne, rozruchy, klęska żywiołowa,
d) możliwa jest również zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem ze w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Haczów, pokój nr 15, 36-213 Haczów nr 573

Data składania wniosków, ofert: 01/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Haczów, pokój nr 15, 36-213 Haczów nr 573

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

55705 / 2016-05-19 - Inny: szkoła publiczna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu - Rzemień (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
roboty budowlane w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu w pomieszczeniach inwentarskich oraz wymiana instalacji wentylacji w budynku inwentarskim

142747 / 2013-07-15 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Sarzyna - Nowa Sarzyna (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działek 474, 461 w sołectwie Ruda Łańcucka

289288 / 2012-08-07 - Administracja samorządowa

Gmina Bojanów - Bojanów (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY BOJANÓW W OBRĘBIE: STANY DZ.NR EWID. 100 NA ODCINKU OD KM 0+260 DO KM 0+420 ORAZ PRZYSZÓW SZLACHECKIE DZ. NR EWID. 1132/3 NA ODCINKU OD KM 1+800 DO KM 2+600

371586 / 2011-11-09 - Administracja samorządowa

Gmina Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, modernizacja terenu przy Domu Ludowym, zagospodarowanie terenu przy placu targowym w Dąbrowicy. Remont i zmiana przeznaczenia części pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa placu zabaw w Skopaniu

265234 / 2010-08-25 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Cmolas - Cmolas (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

165836 / 2013-04-25 - Administracja samorządowa

Powiat Niżański - Nisko (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1038R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy w km 0+031 - 1+378 i w km 2+140 - 2+615 wraz z przebudową przepustów w km 0+241, 0+596, 1+325, 2+284, 2+380.

265276 / 2012-07-23 - Administracja samorządowa

Powiat Niżański - Nisko (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny w km 3+463 - 7+463.

101849 / 2015-07-09 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont dróg powiatowych : ul. Polna i ul. Podwale - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297032 / 2009-08-28 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w m. Mechowiec.

273102 / 2014-08-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa zaplecza techniczno garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy - I etap nr postępowania: ZP/38/2014

23879 / 2016-03-08 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg bocznych od ulicy Dąbrówki - ul. Jaworowa i ul. Modrzewiowa.

41817 / 2014-02-28 - Administracja samorządowa

Gmina Besko - Besko (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa kortu tenisowego w miejscowości Besko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

79415 / 2015-06-01 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont dróg gminnych: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Cicha - etap II, objętych projektem Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

146482 / 2013-04-15 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
1.Remont ciągu dróg powiatowych w miejscowości Kotowa Wola nr 1016R w km 0+000-0+420 i nr 1015R w km 6+085-6+622, 2.Remont drogi powiatowej nr 1029R Stalowa Wola - Burdze w km 0+010-2+250, 3.Remont drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany - Zbydniów w km 5+480-6+580.

293464 / 2009-08-26 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w miejscowości Niwiska.