Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

116900 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa / Miasto Ząbki (Ząbki)

ZP.271.06.2016 - Kompleksowa obsługa bankowa

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowej obsługi bankowej, realizowany dla niżej wymienionych podmiotów:
1.1. Miasto Ząbki,
1.2. Jednostki Budżetowe i Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
1.3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o.

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
2.1. Kompleksową obsługę bankową wszystkich wymienionych w ust. 1 podmiotów, w zakresie:
prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych,
przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,
przyjmowania wkładów pieniężnych.
2.2. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1.1. i 1.3.
2.3. Przewożenie środków pieniężnych (gotówki) z/do siedziby podmiotów wymienionych w ust. 1. z/do Banku lub jego oddziału.
2.4. Zapewnienie wynajmu terminali płatniczych POS dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1.1. i 1.3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ dla Miasta Ząbki, Jednostek Budżetowych i Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ - dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach SP. z o. o.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 116900

Data publikacji: 2016-05-10

Nazwa: Miasto Ząbki

Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Ząbki

Kod pocztowy: 05-091

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 5109700

Numer faxu: 22 5109888

Adres strony internetowej: www.zabki.pl

Regon: 00052728500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.06.2016 - Kompleksowa obsługa bankowa

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowej obsługi bankowej, realizowany dla niżej wymienionych podmiotów:
1.1. Miasto Ząbki,
1.2. Jednostki Budżetowe i Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
1.3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o.

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
2.1. Kompleksową obsługę bankową wszystkich wymienionych w ust. 1 podmiotów, w zakresie:
prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych,
przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,
przyjmowania wkładów pieniężnych.
2.2. Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1.1. i 1.3.
2.3. Przewożenie środków pieniężnych (gotówki) z/do siedziby podmiotów wymienionych w ust. 1. z/do Banku lub jego oddziału.
2.4. Zapewnienie wynajmu terminali płatniczych POS dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1.1. i 1.3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ dla Miasta Ząbki, Jednostek Budżetowych i Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ - dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach SP. z o. o.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla Miasta Ząbki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2021

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. U. z 2015 r., poz. 128) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej obejmującej czynności bankowe, a będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.1) oraz dokumentu (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.2) wg reguły: spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.1) wg reguły: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.1) wg reguły: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.1) wg reguły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za lata obrotowe 2013 i 2014, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.1) oraz dokumentu (Rozdział VI SIWZ pkt.1 ppkt.1.3) wg reguły: spełnia - nie spełnia.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 2

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wzory umów stanowią:
1.2. Załącznik nr 8 do SIWZ - Miasto Ząbki, w którym zostały określone szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
1.2.1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie ceny w przypadkach:
zmiany przepisów prawa bankowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy;
rachunków przez Zamawiającego;
zaciągnięcia kredytu odnawialnego w latach 2019-2020;
dodatkowej dzierżawy terminali,
otwierania, prowadzenia rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki,
stawki podatku od towarów i usług.
1.3. Załącznik nr 9 do SIWZ - Jednostki Budżetowe oraz Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, w którym zostały określone szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
1.3.1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie ceny w przypadkach:
zmiany przepisów prawa bankowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy;
rachunków przez Zamawiającego;
dodatkowej dzierżawy terminali,
otwierania, prowadzenia rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki,
stawki podatku od towarów i usług.
1.4. Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o. o., w którym zostały określone szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
zmiany przepisów prawa bankowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy;
rachunków przez Zamawiającego;
zaciągnięcia kredytu odnawialnego w latach 2019-2020;
dodatkowej dzierżawy terminali,
stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 30

Nazwa kryterium 2: Wartość wpływów z tytułu odsetek

Znaczenie kryterium 2: 60

Nazwa kryterium 3:
Dzierżawa terminala i opłata od transakcji dokonywanych kartami (PGK Sp. z o. o.)

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.zabki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, pokój nr 14

Data składania wniosków, ofert: 31/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, pokój nr 6 - Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

9050 / 2015-01-14 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Leoncin - Leoncin (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

379892 / 2013-09-19 - Administracja rządowa terenowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zastępcza obsługa kasowa w siedzbie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 106

135743 / 2009-08-18 - Administracja samorządowa

Gmina Olszewo-Borki - Olszewo-Borki (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 490 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy zadanie I etap 1.

245894 / 2009-07-20 - Administracja samorządowa

Gmina Olszewo-Borki - Olszewo-Borki (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 015 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

111525 / 2012-05-18 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Zielonka - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych

83536 / 2014-03-12 - Inny: Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo - bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25

35835 / 2016-04-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Sierpcu - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.

302736 / 2012-08-16 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie obsługi bankowo - kasowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany

146852 / 2009-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Baranowo - Baranowo (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARANOWO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

318946 / 2013-08-07 - Administracja rządowa terenowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zastępcza obsługa kasowa w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 106

142233 / 2014-07-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta Piastowa - Piastów (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych

102972 / 2016-04-26 - Administracja samorządowa

Gmina Naruszewo - Naruszewo (mazowieckie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat