Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

93809 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-08 pod pozycją 82942. Zobacz ogłoszenie 82942 / 2016-04-08 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 93809

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 82942

Data wydania biuletynu: 2016-04-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 82942

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski, obejmującego:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
b) Oznakowanie i zabezpieczenie robót
c) Zdjęcie warstwy humusu i darniny
d) Rozbiórki obiektów
- Rozbiórka elementów drewnianych
e) Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład
f) Wbicie pali żelbetowych 30x30 cm o długości 8,0 m
g) Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
h) Zbrojenie betonu stalą BSt 500
i) Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm
j) Izolacja lepikiem na zimno 2-krotnie
k) Konstrukcja stalowa ustroju niosącego.
l) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
m) Pomost drewniany
n) Nawierzchnia z asfaltu lanego
o) Wykonanie nasypów z gruntu kat. II z transportem i pozyskaniem gruntu
p) Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
q) Nawierzchnia żwirowa
r) Humusowanie z obsianiem skarp

Kody CPV:
452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451111009 (Roboty w zakresie burzenia)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szuwarek - Rober Chmiel

Adres pocztowy wykonawcy: Toruń Dworski 16

Miejscowość: Nasielsk 3

Kod pocztowy: 05-191

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 06/06/2016

Liczba ofert: 7

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 148937,74

Cena wybranej oferty: 178699,64

Cena minimalna: 153754,91

Cena maksymalna: 335857,95

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

66230 / 2010-03-10 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa: a) wiaduktu nad linią PKP k/m Kuźnica Białostocka na drodze krajowej nr 19 w km 2+367 i b) mostu przez rz. Łosośna k/m Kuźnica Białostocka na drodze krajowej nr 19 w km 2+480

12329 / 2015-01-29 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Wykonanie zabezpieczenia ruchu manewrowego żeglugi śródlądowej w obszarze basenu portowego przy pochylni kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 8 nad ul. 29 Listopada w Augustowie

54198 / 2016-03-10 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Wykonanie zabezpieczenia ruchu manewrowego żeglugi śródlądowej w obszarze basenu portowego przy pochylni kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 8 nad ul. 29Listopada w Augustowie

70218 / 2010-03-12 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Budowa Obwodnicy Wasilkowa na drodze krajowej nr 19: Zadanie A. Budowa mostu na cieku Panerka, Zadanie B. Budowa ekranów akustycznych oraz budowa barier ochronnych betonowych

77447 / 2015-05-28 - Administracja samorządowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Budowę tunelu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Pałacowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy Placu Branickich w Białymstoku

112095 / 2009-07-15 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Budowa kładki przez rzekę Horodniankę dla ścieżki rowerowej w km 1+223,31 w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo

8918 / 2009-01-26 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu przez rzekę Jaskrankę k/ m Knyszyn na drodze krajowej Nr 65 odcinek Knyszyn - Białystok w km 143+141 JNI 01060023

168896 / 2011-06-22 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki wraz z przebudową mostu na rzece Szczeberka w miejscowości Sokolne Nr JNI01015066, w km 5+625 drogi Nr 1186B, wykonaniem 4 przepustów oraz przebudową kolidującej infrastruktury

65250 / 2009-03-17 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu przez rz. Łabna w m. Kolno na drodze krajowej nr 63 odc. granica województwa warmińsko - mazurskiego - Łomża w km 120+703 JNI 01210015

70255 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (gm. Łapy)

172694 / 2010-06-17 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Montaż wyposażenia dla zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne z kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 8 nad ul. 29 Listopada w Augustowie

107378 / 2010-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Lipsk - Lipsk (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Budowa mostu drogowego, przez rzekę Biebrzę, usytuowanego w ciągu drogi gminnej nr 2764B Stary Rogożyn granica Gminy, w Gminie Lipsk.