Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94959 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa / Gmina Strawczyn (Strawczyn)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przy drodze wojewódzkiej nr 748

Opis zamówienia

Droga wojewódzka nr 748 od drogi powiatowej 0487T (ul. Turystyczna) do drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chełmce, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od drogi powiatowej 0487T (ul. Turystyczna) do drogi gminnej ul. Kościelna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 748 oraz projekt remontu nawierzchni (nakładka bitumiczna). Opracowanie będzie obejmowało również zaprojektowanie jednej zatoki autobusowej i przebudowę istniejącej. Szacunkowa ilość podziałów geodezyjnych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji wynosi 2. Wskazana szacunkowa ilość działek do podziału dotyczy poszerzenia pasa niezbędnego pod realizację budowy chodnika, zatok zgodnie z wydanymi warunkami przez ŚZDW w Kielcach, tj. w Specyfikacji Technicznej. Rzeczywista ilość podziałów geodezyjnych działek niezbędnych do realizacji inwestycji będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych. Zamawiający wymaga wydzielenia tylko tych działek, które są niezbędne pod realizację przedmiotowej inwestycji tj. budowa chodnika, zatok. W związku z tym nie wymaga się wydzielenia obustronnego pasa drogowego do szerokości 25 m na całej długości realizacji inwestycji. Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - potwierdzenie wszczęcia postępowania o uzyskanie decyzji ZRID. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz harmonogramem prac projektowych. W przypadku braku terenu w granicach pasa drogowego, projekt winien uwzględniać podział przyległych działek niezbędnych do realizacji inwestycji

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94959

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Gmina Strawczyn

Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Strawczyn

Kod pocztowy: 26-067

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3038002

Numer faxu: 041 3038157

Regon: 29101079000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przy drodze wojewódzkiej nr 748

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Droga wojewódzka nr 748 od drogi powiatowej 0487T (ul. Turystyczna) do drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chełmce, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od drogi powiatowej 0487T (ul. Turystyczna) do drogi gminnej ul. Kościelna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 748 oraz projekt remontu nawierzchni (nakładka bitumiczna). Opracowanie będzie obejmowało również zaprojektowanie jednej zatoki autobusowej i przebudowę istniejącej. Szacunkowa ilość podziałów geodezyjnych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji wynosi 2. Wskazana szacunkowa ilość działek do podziału dotyczy poszerzenia pasa niezbędnego pod realizację budowy chodnika, zatok zgodnie z wydanymi warunkami przez ŚZDW w Kielcach, tj. w Specyfikacji Technicznej. Rzeczywista ilość podziałów geodezyjnych działek niezbędnych do realizacji inwestycji będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań projektowych. Zamawiający wymaga wydzielenia tylko tych działek, które są niezbędne pod realizację przedmiotowej inwestycji tj. budowa chodnika, zatok. W związku z tym nie wymaga się wydzielenia obustronnego pasa drogowego do szerokości 25 m na całej długości realizacji inwestycji. Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - potwierdzenie wszczęcia postępowania o uzyskanie decyzji ZRID. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz harmonogramem prac projektowych. W przypadku braku terenu w granicach pasa drogowego, projekt winien uwzględniać podział przyległych działek niezbędnych do realizacji inwestycji

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2016

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że zrealizował co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy chodnika przy drodze klasy minimum G lub budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G wraz z chodnikiem, który został wykonany należycie, o wartości minimum 10 000,00 zł Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu głównych usług, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody, że usługi wykonane zostały należycie

Potencjał techniczny:
Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia: 1) Projektant w specjalności drogowej - 1 osoba Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

Sytuacja ekonomiczna:
Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 jeżeli dotyczy - wg wzoru określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) działanie siły wyższej; b) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; d) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy; e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; f) niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy; g) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; h) zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, i) z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); j) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; k) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy; l) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5

Data składania wniosków, ofert: 29/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3(sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

112543 / 2015-07-28 - Inny: Instytucja Kultury

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej Wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; Wojewódzki Dom Kultury i Muzeum Narodowe w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy- roboty uzupełniające

150863 / 2013-07-26 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Bus - pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. 1000-lecia Państwa Polskiego) w Kielcach, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę konstrukcji wschodniej jezdni ul. Źródłowej, Tarnowskiej i Al. Solidarności w Kielcach oraz kosztorysów wymiany i regulacji studni zlokalizowanych w ciągu tych ulic

218194 / 2011-07-27 - Administracja samorządowa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji p.n.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020 klasy L ( ul. Miodowej) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ul. Gościniec wraz z budową infrastruktury technicznej, w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa ulicy Miodowej.

248929 / 2008-10-03 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 9 na terenie gm. Łoniów w miejscowości Sulisławice od km 113+490 do km 114+850 str. prawa, zamówienie nr 159/2008..

365751 / 2010-12-20 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Morawicy - Morawica (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nidzie

338784 / 2015-12-10 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina Połaniec - Połaniec (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec

151550 / 2009-05-15 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla wykonania zadania pn. Remont ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Norwida do Zalewu Bernatka.

48325 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Budowa placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku na terenie miasta Skarżysko - Kamienna w systemie zaprojektuj wybuduj dla zadań inwestycyjnych

132859 / 2011-05-09 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowania projektu zamiennego do projektu wykonawczego dla zadania pn.: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)

424278 / 2012-10-30 - Administracja samorządowa

Gmina Jędrzejów - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie

67273 / 2015-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Starachowice - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia i wymianę nawierzchni w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Mieszała i odcinka ul. Bema

25032 / 2016-02-04 - Administracja samorządowa

Gmina Bodzentyn - Bodzentyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn

125751 / 2009-08-03 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Skalistej w Kielcach z odwodnieniem i oświetleniem

100943 / 2014-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Raków - Raków (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki

162421 / 2010-06-22 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie Dokumentacji Projektowej pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na budowie chodnika w miejscowości BUSKO ZDRÓJ gmina Busko Zdrój od km 58+130 do km 59+300 str. prawa od km 60+550 do km 60+680 str. prawa od km 61+200 do km 62+400 str. prawa od km 59+300 do km 61+380 str. lewa, dł. ok. 4,58 - postepowanie nr 104/2010

117759 / 2011-04-18 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Sandomierz - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych

151018 / 2015-06-22 - Administracja samorządowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów

40564 / 2012-02-10 - Administracja samorządowa

Gmina Jędrzejów - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie

173902 / 2014-05-22 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ujęcia wody w Strawczynie

145988 / 2010-05-27 - Administracja samorządowa

Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Nowotki

172671 / 2015-11-25 - Administracja samorządowa

Gmina Końskie - Końskie (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)

19193 / 2010-01-28 - Administracja samorządowa

Gmina Końskie - Końskie (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji pt. Rewitalizacja miasta Końskie II - Targowica Miejska