Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

91869 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa / Ośrodek Sportu i Rekreacji (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 42151. Zobacz ogłoszenie 42151 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 91869

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ulica: ul. Wojska Polskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 87 5663282, 5667811

Numer faxu: 87 5631856

Regon: 00032981700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 42151

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 42151

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót (formularz cenowy) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w SIWZ. Użyte nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż tam określone.
4.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
5.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piękna 11

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 31/05/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 144999,46

Cena wybranej oferty: 125134,52

Cena minimalna: 125134,52

Cena maksymalna: 197526,28

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

86061 / 2013-05-23 - Inny: wojsko

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane w budynku nr 32/8080-koszarowy,naprawa pomieszczeń, naprawa stolarki okiennej na terenie Jednostki Wojskowej nr 3519 w Białymstoku.

286582 / 2011-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta Siemiatycze - Siemiatycze (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa w ramach rządowego programu Radosna Szkoła: 1.placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach przy ul. Ogrodowej 2, 2.placu zabaw przy Zespole Szkól z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach ul. Gen. Andersa 4

389326 / 2010-11-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta Grajewo - Grajewo (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonywanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2011 r.

190429 / 2010-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacjia wraz z rozbudową wejścia głównego budynku Przedszkola Samorządowego nr 10, al. Piłsudskiego 34 w Białymstoku

87060 / 2012-03-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Tykocina reprezentujÄ…cy GminÄ™ Tykocin - Tykocin (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejska w Sierkach, gmina Tykocin

156857 / 2009-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku przychodni i apteki przy ul. Witosa 36 i 38 w Białymstoku

40949 / 2010-02-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja - przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Ogólnej SPSW w Suwałkach wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej

139144 / 2010-05-21 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa istniejącego budynku magazynowego na budynek biurowo - administracyjny z częścią usługową i gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 788/8, położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej.

198535 / 2011-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Narewka - Narewka (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Planta

23518 / 2011-02-16 - Podmiot prawa publicznego

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont oświetlenia awaryjnego w budynku Oddziału na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

70125 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów - część II.

66924 / 2009-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Mońki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy - Milewskie w m. Milewskie, na odcinku 1 112,00 m

271308 / 2013-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Rutka-Tartak - Rutka-Tartak (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej wraz z garażem użytkowanym przez OSP w Smolnikach

248192 / 2015-09-22 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg II)

172514 / 2013-04-30 - Inny: Instytucja Kultury

Hajnowski Dom Kultury - Hajnówka (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury w ramach projektu Kulturalni+

49073 / 2015-04-09 - Inny: samodzielna jednostka organizacyjna samorzadu terytorialnego

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce - Jałówka (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
II Etap budowy oczyszczalni ścieków - prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce

344794 / 2009-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Szudziałowo - Szudziałowo (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa dróg dojazdowych II ETAP - (w istniejącym pasie drogowym) w obrebie geodezyjnym Słójka Borowszczyzna , Talkowszczyzna.

169732 / 2015-07-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nr sprawy: AZP/261/RB/10/TIN/SRM.2121.DS2.2.80.2015 Wymiana dwóch dźwigów osobowych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych wielobranżowych w bloku Nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz opracowaniem dokumentacji projektowej

284912 / 2014-08-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części holu na pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe w budynku administracyjnym