Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86413 / 2016-06-15 - Inny: Podmiot prawa publicznego / Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o (Suwałki)

meble na balkon

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-05 pod pozycją 111896. Zobacz ogłoszenie 111896 / 2016-05-05 - Inny: Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86413

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa:
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o

Ulica: ul. Wigierska 32

Numer domu: 32

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 87 563 50 00

Numer faxu: 87 563 50 79

Adres strony internetowej: www.zbm.suwalki.pl

Regon: 36336992000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 111896

Data wydania biuletynu: 2016-05-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 111896

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa publicznego

Inny rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach zarządzanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.
2. Obiekt budowlany objęty zakresem zamówienia położony jest na działce o nr geodezyjnym 11132. Jest to budynek murowany, wolnostojący, piętrowy - 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.
3. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
1) Rozbiórka budynku zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Uporządkowanie terenu rozbiórki.
3) Materiały oraz gruz uzyskane z rozbiórki budynku stają się własnością Wykonawcy.
4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas rozbiórki budynku, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem.
5)Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Magdalena Łukomska - Walusiak SPECBAU, Roboty Ziemne i Wyburzeniowe

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Osoboiwecka 159/5

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 51-001

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Data udzielenie zamówienia: 31/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 33874,49

Cena wybranej oferty: 52029,00

Cena minimalna: 52029,00

Cena maksymalna: 52029,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Podobne przetargi

8543 / 2014-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 8A w Białymstoku na działce o numerze geod. 1891/34- obręb 6- Starosielce część XVIII

112437 / 2014-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sokoły - Sokoły (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106393B /SOKOŁY-KRUSZEWO WYPYCHY/ NA ODCINKU W MIEJSCOWOŚCI KRUSZEWO WYPYCHY ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DO POSESJI

129361 / 2014-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sokoły - Sokoły (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej we wsi Kowalewszczyzna-Folwark o długości 1,050 km

37939 / 2016-04-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsk Podlaski - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola

181033 / 2014-08-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynków mieszkalnych, urządzeń budowlanych oraz elementów zagospodarowania na działkach położonych w Białymstoku część X.

239635 / 2011-09-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH PRZY UL. KLEBERGA 5 ORAZ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU - nr sprawy: TT/DZ/3412/63/11

29705 / 2016-03-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynków: - budynku mieszkalnego i wiaty posadowionych na działce nr 310 obr. 4- Starosielce przy ul. Popiełuszki 108 w Białymstoku - pozostałości budynku posadowionego na działce 1662/1 obr. 6 Starosielce Płd. przy ul. Klepackiej w Białymstoku

134316 / 2013-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórkę budynków gospodarczych i urządzeń budowlanych przy ul. Gen. F. Kleeberga 29 i ul. Gen. F. Kleeberga 39 w Białymstoku CZ. VII tj.: Zadanie nr 1 Rozbiórka budynków i urządzeń budowlanych położonych na działce o numerze geod. 483/9 w obr. 01 przy ul. Gen. F. Kleeberga 29 w Białymstoku. Zadanie nr 2 Rozbiórka budynków ( obiekty nr 1 do nr 25) i urządzeń budowlanych w ogrodach działkowych Fasty położonych na działce o numerze geod. 389/2 w obr. 01 przy ul. Gen. F. Kleeberga 39 w Białymstoku.

181397 / 2009-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku użytkowego położonego w Białymstoku przy ul. Czystej 11 oraz pozostałych składników budowlanych położonych na działce o numerze geodezyjnym 158/2.

184509 / 2014-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy - Łomża (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i NN-0,4 kV wraz z elementami infrastruktury technicznej na odcinku ul. Krzywe Koło