Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94087 / 2016-06-20 - / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-14 pod pozycją 85653. Zobacz ogłoszenie 85653 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94087

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ulica: ul. Żeromskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-369

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 41 3497277

Numer faxu: 41 3497278

Regon: 00000140700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 85653

Data wydania biuletynu: 2016-06-14

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.3.2

Przed wprowadzeniem zmainy:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwie główne dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż: 1) 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każda - dotyczy części 1,9 2) 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć) każda - dotyczy części 2, 3) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 3, 4) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 4,5,6,7,8 Spełnienie w/w warunków oceniane będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż: 1) 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każda - dotyczy części 1,9 2) 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć) każda - dotyczy części 2, 3) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 3, 4) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 4,5,6,7,8

Po wprowadzeniu zmiany:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwie główne dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,( cz I - ogólnie modele będące wyposażeniem pracowni pielęgniarstwa ratownictwa itp.) o wartości brutto nie mniejszej niż: 1) 5.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każda - dotyczy części 1,9 2) 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć) każda - dotyczy części 2, 3) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 3, 4) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 4,5,6,7,8 Spełnienie w/w warunków oceniane będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż: 1) 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) każda - dotyczy części 1,9 2) 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć) każda - dotyczy części 2, 3) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 3, 4) 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) każda - dotyczy części 4,5,6,7,8

Miejsce składania: II.2

dodac:
W ogłoszeniu jest:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

W ogłoszeniu powinno byc:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: cz I -49 dni, cz IV - 42 dni reszta części bez zmian - 30 dni ( dni kalendarzowe)

Podobne przetargi