Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

88342 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica ( ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach )

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Ściegiennego w Brzezinach od km 0+000 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 763) do km 0+181,85 ( granica pasa kolejowego).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 88342

Data publikacji: 2016-04-14

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica ( ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach )

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Ściegiennego w Brzezinach od km 0+000 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 763) do km 0+181,85 ( granica pasa kolejowego).

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2016

Informacja na temat wadium: 4000

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową drogi , o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda , które zostały przekazane do użytkowania.

Potencjał techniczny:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń .

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postepowaniu jeśli wykaże , że :
- posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż; 100 000,00 zł ,
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum - 200 000,00 PLN.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku, gdy wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust.2b ustawy PZP jest zobowiązany złożyć :
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ,
- w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych pod-miotów, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- dokumentów dotyczących w szczególności:
* zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
* sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
* charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem
* zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
2. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie:
a) zmiany sposobu świadczenia w okolicznościach, o których mowa § 1 ust.5 - 8 wzoru umowy ,
b) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust 4 - 11 wzoru umowy .
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku okolicznościach, o których
mowa §2 ust. 6 - 8 wzoru umowy
3 Zmiana umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: okres udzielonej gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Morawicy ul. spacerowa 7, 26-026 Morawica pok. 8

Data składania wniosków, ofert: 29/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica pok. 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014- 2020

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi

333558 / 2013-08-19 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szydłów

160278 / 2010-06-09 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0793 T Sulisławice - Trzebiesławice w miejscowości Wnorów.

156056 / 2010-06-04 - Administracja samorządowa

Gmina Bodzechów - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont po powodzi drogi gminnej nr 000222T Świrna-Chmielów o długości 420mb na odcinku od km 0+ 920 do km 1+ 340 w miejscowościach Świrna i Chmielów

105699 / 2014-05-16 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)

104949 / 2014-05-15 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Boczkowice - Dąbie - Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438, dł. 1548mb.

265240 / 2014-08-08 - Administracja samorządowa

Gmina Sędziszów - Sędziszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nr 376027T ul. Gniewięcińska od km 0+500 do km 0+844 oraz od km 0+846 do km 1+530 - nawalny deszcz 2012r.

69548 / 2016-03-29 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych na terenie Rejonu w Jędrzejowie - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego Nr 12/2014

190046 / 2015-07-27 - Administracja samorządowa

Gmina Oksa - Oksa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL dł.435 mb położonej na działkach o nr ewidencyjnym 821 i 665 w m. WĘGLESZYN

119650 / 2009-04-24 - Administracja samorządowa

Gmina Nagłowice - Nagłowice (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej Nr 002319T (Zdanowice - Cierno) na odcinku 323 mb

228660 / 2015-09-03 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej Nr 78 na odcinku Motkowice - Kije od km 212+371 do km 215+880 wraz z remontem obiektów mostowych Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.86.2015.gk.

85942 / 2012-03-20 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74, przejście przez Lechów od km 110+650 do km 111+410 (długość 760m.), zamówienie Nr 41/2012

246708 / 2008-11-18 - Administracja samorządowa

Gmina Pacanów - Pacanów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie remontu dróg w Gminie Pacanów w miejscowościach Podwale, Biskupice i Kępa Lubawska

176261 / 2013-09-03 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty cząstkowe recyklerem na ulicach miasta Kielce w sezonie zimowym 2013-2014 - część zachodnia.

133636 / 2013-04-05 - Administracja samorządowa

Gmina Jędrzejów - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnej, Dębowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie

188673 / 2014-09-03 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km

182046 / 2009-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Nagłowice - Nagłowice (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej Nr 002319T (Zdanowice - Cierno) na odcinku 323 mb