Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86155 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego / Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. (Gdynia)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-26 pod pozycją 103852. Zobacz ogłoszenie 103852 / 2016-04-26 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86155

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.

Ulica: ul. Powstania Styczniowego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Gdynia

Kod pocztowy: 81-519

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 72 60 124

Numer faxu: 58 72 60 338

Adres strony internetowej: www.szpital-morski.pl

Regon: 19014161200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 103852

Data wydania biuletynu: 2016-04-26

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 103852

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa i przebudowa szpitala w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni na potrzeby SOR Bloku Operacyjnego, OIOM i centralnej sterylizatorni

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa i przebudowa szpitala w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni na potrzeby SOR, Bloku Operacyjnego, OIOM i centralnej sterylizacji (Etap I): złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 15 lipca 2016r. (Etap II):uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do dnia 31 października 2016r

Kody CPV:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
712220000 (Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
712230007 (Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
713000001 (Usługi inżynieryjne)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Ujejskiego 24 lok. 1

Miejscowość: Gdynia

Kod pocztowy: 81-426

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 27/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 89000,00

Cena wybranej oferty: 109000,00

Cena minimalna: 109000,00

Cena maksymalna: 109000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: j;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 6

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym i jego udzielenie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym nr 37068 - 2016 , jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa: art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Podobne przetargi

63856 / 2012-03-02 - Inny: Spółka z o.o.

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o. - Kałdowo (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
usługa Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej o mocy 760 kW dla OHZ GAJEWO Sp. z o.o.

57564 / 2015-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu Starogardzkiego - Starogard Gdański (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Dokumentacja techniczna z zakresu infrastruktury technicznej - rozbudowa sieci wodociÄ…gowej na terenie Gminy Bobowo

304826 / 2015-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tuchomie - Tuchomie (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/dokonania zgłoszeń robót budowlanych.

17303 / 2009-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czersk - Czersk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowÄ™ drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy

85622 / 2015-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Władysławowo - Władysławowo (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlano-montażowych związanych z przebudową odcinka ul. Portowej od skrzyżowania z ul. Starowiejską na dł. ok. 360,0mb (Etap I) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Starowiejską we Władysławowie o dł. ok. 160,0mb (Etap II) w ramach operacji pn. Poprawa połączenia komunikacyjnego miedzy portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ul. Portowej

319583 / 2008-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Przetarg nieograniczony na wykonanie, projektu budowlano- wykonawczego modernizacji terenu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - znak sprawy: Adm. 4C/2008

86487 / 2011-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Starogard Gdański - Starogard Gdański (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie studium lokalizacyjnego i projektu koncepcyjnego budowy ul. Grzybka na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

17861 / 2009-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w skład projektu: Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

117226 / 2009-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta i Gminy - Czarne (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji realizowanej przez Gminę Czarne zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy.

393580 / 2009-11-13 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Przechlewo - Przechlewo (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pt.: Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny

360788 / 2015-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tuchomie - Tuchomie (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

221179 / 2013-10-22 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem (SSWiN, CCTV, SKD, SAP) w Siemirowice w formie Zaprojektuj i Zbuduj.

190604 / 2009-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych będących w zarządzie GZNK ZB, położonych na terenach Gminy Gdańsk wraz z wystawieniem protokołów, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

83379 / 2011-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych- Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej

102559 / 2011-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Przebudowa zespołu pawilonów biurowych na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ Monar przy ul. Sobieskiego 21 w Gdańsku

236604 / 2014-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Tczew - Tczew (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

131428 / 2011-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Modernizacja sanitariatów w segmencie C i pomieszczenia sauny oraz modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, ul. Subisława 22.

203969 / 2012-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brusy - Brusy (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego

46130 / 2009-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Stary Targ - Stary Targ (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Szropach na działce nr 67/1.

183556 / 2014-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Tczew - Tczew (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie

410450 / 2014-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Słupsk - Słupsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Zaprojektowanie, budowa, przebudowa i rozbudowa ujęć wody podziemnej w Gminie Słupsk

379387 / 2008-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Przebudowa kanału Warzywód I na odcinku od ul. Marynarki Polskiej do istniejącej pompowni Nowy Port w ramach przebudowy układu odwodnieniowego Nowy Port - Letnica w Gdańsku.

144277 / 2014-07-03 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
II ETAP INWESTYCJI PT.: BUDOWA BUDYNKU MUZEALNEGO O FUNKCJI EKSPOZYCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU - ODDZIAŁ MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO W MIEJSCOWOŚCI KĄTY RYBACKIE UL. RYBACKA 64; 82-110 SZTUTOWO; DZ. NR 538 OBRĘB EWIDENCYJNY 02

91392 / 2013-03-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przeniesienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku do dwóch obiektów szkolnych: - budynku szkolnego przy ul. Hallera 16/18 w Gdańsku - budynku szkolnego przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku