Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

90305 / 2016-06-16 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zgodnie z opisem w załączniku nr 8 do siwz:
- część I - KPP Police ul. Jana Kasprowicza 3;
- część II - KPP Kołobrzeg ul. Kilińskiego 20;
- część III - KPP Kamień Pomorski ul Żwirki i Wigury 2;
- część IV - KMP Koszalin ul. Słowackiego 11;
- część V - KWP Szczecin oddział Koszalin (Policyjna Izba Dziecka) ul. Ogrodowa 16 B;
- część VI - KPP Pyrzyce ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24;
- część VII - KPP Gryfino ul. Ul Grunwaldzka 9;
- część VIII - KPP Stargard ul. Warszawska 29.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części
zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wielkość i zakres oraz wymagania zostały określone w załączniku nr 8 do siwz dla każdej części zamówienia. 4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 7.1 i 7.2 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia. 5. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku
takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 90305

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. Zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oddział w Koszalinie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zgodnie z opisem w załączniku nr 8 do siwz:
- część I - KPP Police ul. Jana Kasprowicza 3;
- część II - KPP Kołobrzeg ul. Kilińskiego 20;
- część III - KPP Kamień Pomorski ul Żwirki i Wigury 2;
- część IV - KMP Koszalin ul. Słowackiego 11;
- część V - KWP Szczecin oddział Koszalin (Policyjna Izba Dziecka) ul. Ogrodowa 16 B;
- część VI - KPP Pyrzyce ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24;
- część VII - KPP Gryfino ul. Ul Grunwaldzka 9;
- część VIII - KPP Stargard ul. Warszawska 29.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części
zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wielkość i zakres oraz wymagania zostały określone w załączniku nr 8 do siwz dla każdej części zamówienia. 4. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 7.1 i 7.2 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia. 5. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku
takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 8

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej dwie usługi główne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków o łącznej wartości nie
mniejszej niż 10 000 złotych brutto

Potencjał techniczny:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie nr 17: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_17:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 1 do siwz). 2) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e kalkulacji cenowej stanowiący/e załączniki nr 9.1 - 9.8 do siwz
odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
na zasadach określonych w załącznikach nr 7.1 i 7.2 do siwz stanowiących załączniki do siwz

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/3523,tabela-ogloszen

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.

Data składania wniosków, ofert: 24/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: KPP Police ul. Jana Kasprowicza 3

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Police. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: KPP Kołobrzeg ul. Kilińskiego 20

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Kołobrzeg. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: KPP Kamień Pomorski ul Żwirki i Wigury 2;

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Kamień Pomorski. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 4

Nazwa: KMP Koszalin ul. Słowackiego 11

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KMP Koszalin. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 5

Nazwa:
KWP Szczecin oddział Koszalin (Policyjna Izba Dziecka) ul. Ogrodowa 16 B

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych Policyjnej Izbie Dziecka w KWP Szczecin oddział w Koszalinie. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 6

Nazwa: KPP Pyrzyce ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Pyrzyce. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 7

Nazwa: KPP Gryfino ul. Ul Grunwaldzka 9;

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Gryfino. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 8

Nazwa: KPP Stargard ul. Warszawska 29.

Opis:
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Stargard. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Czas: O

Okres w miesiącach: 15

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Doświadczenie

Znaczenie kryterium 2: 20

Podobne przetargi

247504 / 2009-07-21 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Wykonanie usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków - zestawy obiadowe (zupy, drugie danie) i napoje (kompot, soki, woda mineralna) dla 40 uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja. Projekt realizowany jest zgodnie z umową (nr UDA - POKL.01.03.03-00-043/09-00) i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

203912 / 2012-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Powiatowy - Białogard (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Białogardzie wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni

175781 / 2012-08-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego

84530 / 2012-03-19 - Administracja samorządowa

Powiat Świdwiński - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie pobytu uczestników 4 szkoleń dla Zespołu Użytkowników biorących udział w projekcie Razem Przeciw Razom

12588 / 2013-01-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Całodzienne wyżywienie osób umieszczonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

239038 / 2011-08-10 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przygotowanie i dostarczenie przez Wykonawcę poczęstunku dla 1 grupy z kategorii A w ramach projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3, zgodnie z umową nr UDA - POKL.01.03.03-00-058/11-00 z dnia 28 kwietnia 2011 r..

519816 / 2012-12-19 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie

145642 / 2011-06-06 - Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia 20 uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.