Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

81695 / 2016-06-13 - Inny: Spółka Prawa Handlowego / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Suwałki)

Dobór i dostawy polielektrolitu w postaci emulsji na oczyszczalnię ścieków w Suwałkach.

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań.
Zadanie 1 - Dobór i dostawy polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego.
Zadanie 2 - Dobór i dostawy polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego.

Zakres i sposób dostawy:
a) dostawa polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu nadmiernego do zagęszczania około 3800 t s.m. osadu,
b) dostawa polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu pofermentacyjnego do odwodnienia około 4000 t s.m. osadu,
c) sukcesywnie w ilości wynikającej ze składanych zamówień - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) w zamkniętych fabrycznie opakowaniach o masie ok. 1 000 kg, umieszczonych na paletach EUR EPAL o wymiarach 1 000 x 1 200 mm samochodami z windą,
e) sukcesywny odbiór opakowań na własny koszt realizowany przez Wykonawcę lub zlecony innej firmie,
f) dostarczanie polielektrolitu o właściwościach niezmiennych zapewniających efekty uzyskane w trakcie testów technologicznych i tożsamych ze złożoną ofertą.

Informacje ogólne dotyczące testu technologicznego:
a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić testy związane z doborem polielektrolitu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczno - technologiczne na oczyszczalni ścieków w Suwałkach i rzeczywistą charakterystykę osadów ściekowych,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość w uzgodnionym terminie wykonania testów wstępnych (testy laboratoryjne) doboru rodzaju polielektrolitu przed testami technologicznymi,
c) terminy przeprowadzenia testów technologicznych ustalane są indywidualnie z kierownikiem oczyszczalni ścieków Panem Andrzejem Kotlińskim tel. 664 195 385. Terminy ustalać będzie można od dnia ogłoszenia postępowania do dnia 20.06.2016 r.
Testy powinny się zakończyć na 7 dni roboczych przed terminem składania ofert,
d) Wykonawca przeprowadza test technologiczny z wykorzystaniem polielektrolitu, w postaci emulsji w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, dostarczonych na własny koszt w ilości gwarantującej przeprowadzenie testu,
e) przewidywany czas trwania testu dla każdej firmy wynosi 3 dni robocze w godzinach między 7:00 a 13:00 w cyklu wtorek - czwartek (jeden Wykonawca w tygodniu) zaczynając od dnia 21.06.2016 do dnia 28.07.2016,
f) badania prób osadów i odcieku Wykonawca na własny koszt zleca akredytowanemu laboratorium na oczyszczalni ścieków w Suwałkach na podstawie zawartej wcześniej umowy. Badania należy przeprowadzić metodą wago-suszarkową. Do wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej będą brane pod uwagę wyniki badań wykonane przez w/w laboratorium.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 81695

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Ulica: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5676053

Numer faxu: 087 5675022

Adres strony internetowej: www.pwik.suwalki.pl

Regon: 790011345

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobór i dostawy polielektrolitu w postaci emulsji na oczyszczalnię ścieków w Suwałkach.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań.
Zadanie 1 - Dobór i dostawy polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego.
Zadanie 2 - Dobór i dostawy polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego.

Zakres i sposób dostawy:
a) dostawa polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu nadmiernego do zagęszczania około 3800 t s.m. osadu,
b) dostawa polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu pofermentacyjnego do odwodnienia około 4000 t s.m. osadu,
c) sukcesywnie w ilości wynikającej ze składanych zamówień - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) w zamkniętych fabrycznie opakowaniach o masie ok. 1 000 kg, umieszczonych na paletach EUR EPAL o wymiarach 1 000 x 1 200 mm samochodami z windą,
e) sukcesywny odbiór opakowań na własny koszt realizowany przez Wykonawcę lub zlecony innej firmie,
f) dostarczanie polielektrolitu o właściwościach niezmiennych zapewniających efekty uzyskane w trakcie testów technologicznych i tożsamych ze złożoną ofertą.

Informacje ogólne dotyczące testu technologicznego:
a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić testy związane z doborem polielektrolitu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczno - technologiczne na oczyszczalni ścieków w Suwałkach i rzeczywistą charakterystykę osadów ściekowych,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość w uzgodnionym terminie wykonania testów wstępnych (testy laboratoryjne) doboru rodzaju polielektrolitu przed testami technologicznymi,
c) terminy przeprowadzenia testów technologicznych ustalane są indywidualnie z kierownikiem oczyszczalni ścieków Panem Andrzejem Kotlińskim tel. 664 195 385. Terminy ustalać będzie można od dnia ogłoszenia postępowania do dnia 20.06.2016 r.
Testy powinny się zakończyć na 7 dni roboczych przed terminem składania ofert,
d) Wykonawca przeprowadza test technologiczny z wykorzystaniem polielektrolitu, w postaci emulsji w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, dostarczonych na własny koszt w ilości gwarantującej przeprowadzenie testu,
e) przewidywany czas trwania testu dla każdej firmy wynosi 3 dni robocze w godzinach między 7:00 a 13:00 w cyklu wtorek - czwartek (jeden Wykonawca w tygodniu) zaczynając od dnia 21.06.2016 do dnia 28.07.2016,
f) badania prób osadów i odcieku Wykonawca na własny koszt zleca akredytowanemu laboratorium na oczyszczalni ścieków w Suwałkach na podstawie zawartej wcześniej umowy. Badania należy przeprowadzić metodą wago-suszarkową. Do wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej będą brane pod uwagę wyniki badań wykonane przez w/w laboratorium.

Kody CPV:
245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 3 000,00 zł
Zadanie 2 - 26 000,00 zł
W przypadku składania oferty na oba zadania wadium wynosi: 29 000,00 zł.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie:
Zadanie 1 - Dobór i dostawy polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy polielektrolitu, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł,

Zadanie 2 - Dobór i dostawy polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy polielektrolitu, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

a) protokoły (według Załączników Nr 7 i Nr 8) z testów technologicznych doboru polielektrolitu,
b) zestawienie wyników badań laboratoryjnych z wyliczeniem jednostkowego zużycia polielektrolitu (według Załącznika Nr 9) oraz kserokopie sprawozdań laboratoryjnych,
c) karty charakterystyki.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy (w tym sposobu realizacji), terminu i wynagrodzenia polegających na:
a) wystąpieniu siły wyższej - w zakresie terminu zakończenia oraz wynagrodzenia w sytuacji gdy powstały szkody materialne w wykonywanych pracach,
- przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności,
- w przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z umowy z powodu działania siły wyższej,
b) problemów technicznych i organizacyjnych, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy - zmian terminu,
c) zmian technologicznych przeróbki osadów - zmiana wynagrodzenia,
d) zmiany urządzenia do odwadniania lub zagęszczania osadów - zmiana wynagrodzenia,
e) ustawowej zmianie stawki podatku VAT - zmiana wynagrodzenia,
f) zmianie nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
g) zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.pwik.suwalki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
siedziba PWiK w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, Dział techniczny - Justyna Kramkowska pok. 9. SIWZ w wersji papierowej wydawana na wniosek Wykonawcy. Opłata 10 zł + VAT.

Data składania wniosków, ofert: 09/08/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
siedziba PWiK w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, SEKRETARIAT

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Administratorem danych osobowych uczestnika postępowania przetargowego posiadającego status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółki cywilnej) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Suwałkach, adres: ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe będą przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez administratora danych oraz w celu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe uczestnika postępowania przetargowego mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku przekazania przez uczestnika postępowania przetargowego danych osobowych swoich pracowników lub współpracowników informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm., zwaną dalej Ustawą) administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników uczestnika postępowania przetargowego zgłoszonych w związku z postępowaniem przetargowym Nr sprawy: TT.252 - 8/2016 jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Suwałkach, adres: ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe ww. osób w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej zostaną przekazane administratorowi danych przez uczestnika postępowania przetargowego i będą przetwarzane w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez administratora danych oraz w celu jego rozstrzygnięcia. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego przewidzianego w Regulaminie udzielania zamówień publicznych do zamówień poniżej progów sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 24.06.2015 r. który do wglądu znajduje się w Dziale Technicznym oraz do pobrania jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwik.suwalki.pl.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Zadanie 1 - Dobór i dostawy polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego.

Opis:
dostawa polielektrolitu do zagęszczacza taśmowego osadu nadmiernego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu nadmiernego do zagęszczania około 3800 t s.m. osadu,

Kody CPV:
245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Zadanie 2 - Dobór i dostawy polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego.

Opis:
dostawa polielektrolitu do wirówki osadu pofermentacyjnego przez okres 2 lat w ilości wynikającej z dawki wyznaczonej doświadczalnie w trakcie testów technologicznych. Przewidywana ilość osadu pofermentacyjnego do odwodnienia około 4000 t s.m. osadu,

Kody CPV:
245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi

157751 / 2012-07-19 - Inny: samorządowy zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego w oczyszczalni ścieków w Łapach.

97503 / 2010-04-26 - Inny: Zakład Budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków w Łapach w 2010r.

33689 / 2011-01-31 - Inny: zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do zagęszczania osadów nadmiernych w oczyszczalni śieków w Łapach w 2011r.

302238 / 2013-07-30 - Inny: Samorządowa spółka z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków w Łapach

354998 / 2015-12-29 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. - Siemiatycze (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania i odwadniania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach

21152 / 2016-02-01 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. - Siemiatycze (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania i odwadniania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach

177555 / 2011-06-29 - Inny: samorzadowy zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Dostawę flokulantu emulsyjnego do zagęszczania osadów nadmiernych w Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

63739 / 2010-03-23 - Inny: Zakład Budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Sukcesywna dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków w Łapach w 2010r.