Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

84057 / 2016-06-14 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej.
2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 7 do siwz-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu określonych w pkt 1.4 (szczegółowego opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej) stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
3. Pojazd dostarczony w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanego pojazdu.
5. Zgodnie z art. 30 ustawy uPzp, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazd własnym transportem i na własny koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia.
W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna,
iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do siwz.
9. Zamawiający ponadto wymaga :
- wskazania przez Wykonawcę przynajmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (nazwa
i adres) dla danej marki, na którą składa ofertę, na terenie miasta Szczecin - wykaz wymagany przed podpisaniem umowy.
- oficjalnych katalogów (w języku polskim) producenta/importera pojazdu z zaznaczonymi danymi technicznymi oraz elementami wyposażenia pojazdu bazowego w celu potwierdzenia wymagań określonych w punkcie 1.4 załącznika nr 7 do siwz - wymagane w fazie składania ofert.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 84057

Data publikacji: 2016-06-14

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej.
2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 7 do siwz-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu określonych w pkt 1.4 (szczegółowego opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej) stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
3. Pojazd dostarczony w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanego pojazdu.
5. Zgodnie z art. 30 ustawy uPzp, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazd własnym transportem i na własny koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia.
W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna,
iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do siwz.
9. Zamawiający ponadto wymaga :
- wskazania przez Wykonawcę przynajmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (nazwa
i adres) dla danej marki, na którą składa ofertę, na terenie miasta Szczecin - wykaz wymagany przed podpisaniem umowy.
- oficjalnych katalogów (w języku polskim) producenta/importera pojazdu z zaznaczonymi danymi technicznymi oraz elementami wyposażenia pojazdu bazowego w celu potwierdzenia wymagań określonych w punkcie 1.4 załącznika nr 7 do siwz - wymagane w fazie składania ofert.

Kody CPV:
341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Potencjał techniczny:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego;
2) Katalogi (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierające dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. W katalogach należy zaznaczyć pozycje potwierdzające, że oferowany pojazd spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 7 do siwz , tj. opisie przedmiotu zamówienia.

inne_dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz
oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz).
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.
3) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp należy złożyć pisemne zobowiązanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
- zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do siwz.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2:
Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne

Znaczenie kryterium 2: 2

Nazwa kryterium 3: Zużycie paliwa w cyklu miejskim

Znaczenie kryterium 3: 3

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych
pok. 301.

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych
pok. 301.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

175753 / 2013-09-02 - Administracja samorządowa

Gmina Bobolice - Bobolice (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

294212 / 2014-09-04 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
EZ-ZP-39/2014 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim

201878 / 2014-06-13 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
EZ-ZP/33/2014 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

262654 / 2009-07-31 - Administracja samorządowa

Gmina Stepnica - Stepnica (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
Zakup nowego samochodu służbowego typu - furgon dla Urzędu Gminy w Stepnicy z przeznaczeniem dla Straży Gminnej

70816 / 2009-03-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Niwa" - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu

229764 / 2014-07-09 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard Szczeciński (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
EZ-ZP-39/2014 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim

211199 / 2013-10-10 - Administracja samorządowa

Gmina Bobolice - Bobolice (zachodniopomorskie)
CPV: 341361000 (Lekkie samochody półciężarowe)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach